30

Zuqc Guaatv Mingh Nyei Mienh Duqv Nzuonx

1Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Zorqv yie gorngv mbuox meih nyei yietc zungv waac fiev jienv sou.’ 3Ziouv gorngv, ‘Hnoi-nyieqc oix taux, yie oix bun yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh caux Yu^ndaa Mienh, duqv longx daaih hnangv loz wuov nor. Yie oix dorh ninh mbuo nzuonx dongh yie ceix bun ninh mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung. Ninh mbuo ziouc duqv nzipc benx ninh mbuo nyei buonc.’+” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
4Yiem naaiv mingh se Ziouv gorngv taux I^saa^laa^en caux Yu^ndaa nyei waac. 5Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Yie mbuo haiz heuc jienv hnyouv huaang nyei qiex,
   gamh nziex haic, maiv maaih baengh orn.
  6Meih mbuo oix zuqc naaic yaac mangc gaax,
   m'jangc dorn haih yungz gu'nguaaz nyei fai?
  Wuov nyungc yie weic haaix diuc buatc dauh dauh m'jangc dorn
   longc buoz qam jienv ga'sie hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz?
   Dauh dauh nyei hmien weic haaix diuc mbienc nzengc?
  7Kouv aqv. Naaiv norm hnoi za'gengh benx domh hnoi aqv.
   Maiv maaih haaix norm hnoi ndongc naaiv norm hnoi.
  Se Yaakopv zuqc zeqc naanc nyei ziangh hoc,
   mv baac yiem wuov norm hnoi ninh corc duqv njoux cuotv.’
  8“Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  ‘Taux wuov hnoi yie oix wuotv nauv
   gaaz jienv ninh mbuo nyei jaang nyei ⟨ndiangx-gaaz,⟩
   yaac cutv dangx ndoh ninh mbuo nyei hlaang.
  Ganh fingx mienh yaac maiv duqv
   bun ninh mbuo aengx zoux nouh.
  9Ninh mbuo oix fu-sux Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh,
   yaac fu-sux yie weic ninh mbuo liepc daaih nyei hungh, Ndaawitv.’
  10“Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  ‘Yie nyei bou, Yaakopv aah! Maiv dungx gamh nziex.
   I^saa^laa^en Mienh aah! Maiv dungx zuqc haeqv ganh,
  weic zuqc mangc maah!
   Yie oix yiem go nyei dorngx njoux meih,
   yaac yiem zuqc guaatv mingh nyei deic-bung njoux meih nyei zeiv-fun.
  Yaakopv ziouc duqv nzuonx daaih
   sekv nzieqc baengh orn nyei yiem,
   yaac maiv maaih haaix dauh zoux bun ninh gamh nziex.’
  11“Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Yie caux meih yiem weic njoux meih.
  Yie oix bun dongh meih zuqc nzaanx mingh yiem
   wuov deix yietc zungv guoqv mbu'ndongx zutc nzengc.
   Mv baac yie maiv bun meih zutc nzengc.
  Ziux meih zoux nyei
   yie oix mborqv njaaux meih puix horpc zuqc zoux nyei.
  Maiv gunv hnangv haaix nor,
   yie oix zuqc dingc meih nyei zuiz maiv guangc.’
12“Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Meih zuqc mun nyei dorngx zorc maiv haih longx,
   meih zuqc siang nyei dorngx za'gengh zuqc hniev.
  13Maiv maaih mienh tengx meih caengx sic,
   maiv maaih ndie zorc meih mbuo zuqc mun nyei dorngx,
   maiv haih zorc duqv meih longx.
  14Hnamv meih wuov deix yietc zungv la'kuqv meih.
   Ninh mbuo zungv maiv gunv meih aqv,
  weic zuqc yie mborqv meih hnangv win-wangv mborqv nor,
   yaac dingc meih nyei zuiz hnangv dingc doqc haic nyei mienh nyei zuiz,
  weic zuqc meih nyei zuiz hlo haic,
   meih nyei zuiz-nipc yaac camv.
  15Meih weic haaix diuc nyiemv laaix zuqc mun?
   Meih zuqc mun nyei dorngx zorc maiv haih longx,
  weic zuqc meih nyei zuiz hlo haic,
   meih nyei zuiz-nipc yaac nqaengc,
   yie cingx hnangv naaiv zoux naaiv deix sic bun meih.
  16“+‘Weic naaiv da'faanh haaix dauh nyanc meih,
   wuov dauh ziouc zuqc nyanc aqv.
  Meih nyei yietc zungv win-wangv,
   dauh dauh zungv oix zuqc guaatv mingh.
  Luv meih wuov deix yaac oix zuqc luv,
   da'faanh caangv meih wuov deix yaac oix zuqc caangv.’
  17Ziouv gorngv, ‘Yie oix zorc meih longx, bun meih hnangv loz wuov nor.
   Yie yaac oix zorc meih zuqc mun nyei dorngx longx,
  weic zuqc mienh gorngv meih se zuqc zunc cuotv nyei mienh,
   ‘Se ⟨Si^on,⟩ dongh maiv maaih haaix dauh taanx.’
18“Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Yie oix bun Yaakopv nyei ndopv-liuh nzuonx daaih duqv longx hnangv loz wuov nor,
   yaac korv-lienh ninh yiem nyei dorngx.
  Zingh yaac oix duqv ceix jiez yiem zingh nyei loz-mbong,
   hungh dinc yaac yiem loz-dorngx liepc jiez.
  19Maaih laengz zingh nyei nzung caux njien-youh nyei qiex
   yiem naaiv deix dorngx gu'nyuoz cuotv.
  Yie oix bun ninh mbuo hiaangx jienv faaux,
   ninh mbuo ziouc maiv zeiz zoqc.
  Yie oix bun ninh mbuo duqv mienh taaih,
   ninh mbuo ziouc maiv zeiz zoux faix.
  20Ninh mbuo nyei fu'jueiv oix hnangv loz wuov nor.
   Ninh mbuo gapv zunv nyei wuic yaac yiem yie nyei nza'hmien liepc jiez.
   Yie oix dingc da'faanh zeix ninh mbuo wuov deix nyei zuiz.
  21Gunv ninh mbuo wuov dauh zungv benx ninh mbuo ganh nyei mienh,
   ninh mbuo nyei bieiv zeiv benx yiem ninh mbuo ganh mbu'ndongx nyei mienh.
  Yie oix bun ninh daaih nitv fatv,
   ninh ziouc daaih nitv fatv yie,
  weic zuqc maaih haaix dauh ninh ganh gaamv daaih nitv fatv yie?’
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  22“+‘Meih mbuo ziouc zoux yie nyei baeqc fingx,
   yie yaac zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh.’+”
  23Mangc maah! Ziouv nyei nziaaux-jieqv.
   Ga'qiex baetv cuotv hnangv nziaaux-zunc
   guinh jienv orqv mienh nyei m'nqorngv.
  24Ziouv ciouv nyei ga'qiex baetv cuotv yaac maiv daaux nqaang,
   taux ninh yiem hnyouv dingc oix zoux nyei zoux ziangx.
   Taux setv mueiz nyei hnoi-nyieqc meih mbuo ziouc mengh baeqc naaiv deix sic.