30

Tơlơi Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ Ƀing Israel

1Anai yơh jing boh hiăp Yahweh pơhiăp hăng kâo, Yirmeyah: 2“Anai yơh jing tơlơi Yahweh, Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp, ‘Čih bĕ amăng sa sŏp hră abih bang boh hiăp Kâo hơmâo pơhiăp laih hăng ih. 3Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Čih bĕ khul boh hiăp anŭn yuakơ khul hrơi či truh tơdang Kâo či ba ƀing ană plei Kâo ƀing Israel hăng ƀing Yudah wơ̆t glaĭ mơ̆ng anih arăng ba pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu laih anŭn či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing gơñu amăng anih lŏn Kâo pha brơi laih kơ ƀing ơi adon gơñu hlâo adih laih anŭn ƀing gơñu či mă tŭ anih lŏn anŭn jing kŏng ngăn gơñu dơ̆ng.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
4Anai yơh jing hơdôm boh hiăp Yahweh pơhiăp kơ tơlơi ƀing lŏn čar Israel hăng ƀing lŏn čar Yudah, 5“Anai yơh jing tơlơi Kâo pơhiăp:
  “Kâo hơmư̆ tơlơi iâu kwưh huĭ hyưt,
   jing tơlơi arăng iâu kwưh ‘tơlơi huĭ bra̱l’ laih anŭn ăt iâu kwưh ‘ƀu hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m ôh.’
  6Tơña bĕ kơ gih pô tui anai:
   Hiư̆m ngă, đah rơkơi dưi tơkeng kơ ană mơ̆?
  Tui anŭn, yua hơget Kâo ƀuh rĭm čô đah rơkơi kơtang
   hăng pioh tơngan ñu ƀơi kian ñu pô kar hăng sa čô đah kơmơi đih apui,
   laih anŭn yua hơget ƀô̆ mơta ñu jing hĭ ƀlơ̆ biă mă lĕ?
  7Hrơi anŭn či jing răm rai biă mă yơh!
   Aka ƀu hơmâo hrơi pă ôh jing kar hăng hrơi anŭn.
  Či hơmâo hrơi mông rŭng răng kơ ƀing Yakôb, jing ƀing ană plei Kâo,
   samơ̆ ƀing gơñu či klaih hĭ mơ̆ng tơlơi anŭn yơh.”

  8Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp dơ̆ng tui anai,
   “Amăng hrơi anŭn, Kâo či pơjŏh hĭ oč ƀơi tơkuai gơñu, jing oč pô kơtư̆ juă pioh laih ƀơi tơkuai gơñu,
   laih anŭn Kâo ăt či kơtŭng tơĭ hĭ hrĕ čuăk gơñu mơ̆n.
   Giŏng anŭn ƀing tuai, jing ƀing Babilon, ƀu či pơgŏ̱ hĭ ƀing gơñu mă bruă dơ̆ng tah.
  9Kơđai glaĭ, ƀing gơñu či mă bruă kơ Yahweh Ơi Adai gơñu
   laih anŭn kơ ană tơčô Dawid pơtao gơñu,
   jing pô Kâo či brơi rai kơ ƀing gơñu kiăng kơ ngă pơtao yơh.

  10“Tui anŭn, anăm huĭ ôh, Ơ ƀing ană tơčô Yakôb ding kơna Kâo hơi.
   Anăm huĭ bra̱l ôh, Ơ ƀing ană tơčô Israel ăh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
   “Sĭt Kâo či pơklaih hĭ ƀing gih mơ̆ng anih ataih anŭn,
   wơ̆t hăng ƀing ană tơčô gih mơ̆ng anih lŏn jing anih ƀing gơñu dŏ gah yŭ tơlơi dưi pơtao prŏng anŭn.
  Ƀing gih či glaĭ dŏ rơnŭk rơno̱m hăng rơnŭk hơđơ̆ng dơ̆ng,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô či ngă brơi kơ ƀing gih huĭ bra̱l dơ̆ng tah.
  11Kâo dŏ hăng ƀing gih laih anŭn či pơklaih hĭ ƀing gih yơh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  “Wơ̆t tơdah Kâo pơrai hĭ abih bang ƀing lŏn čar hlo̱m ƀo̱m
   jing ƀing lŏn čar Kâo pơčơlah hĭ laih ƀing gih,
   samơ̆ Kâo ƀu či pơrai hĭ ƀing gih hlo̱m ƀo̱m ôh.
  Kâo či pơkhư̆ pơkra ƀing gih samơ̆ kơnơ̆ng hăng tơlơi djơ̆ tơpă đôč.
   Kâo khŏm pơkơhma̱l hĭ ƀing gih samơ̆ Kâo ƀu či brơi kơ ƀing gih tŭ tơlơi pơkơhma̱l hlo̱m ƀo̱m ôh.”

  12“Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:

  “Nam rơka gih ƀu thâo suaih hĭ ôh,
   tơlơi ruă nuă gih kơtang đơi ƀu thâo pơsuaih hĭ ôh.
  13Ƀu hơmâo hlơi pô ƀlơ̆ng bơngơ̆t brơi kơ ƀing gih ôh,
   ƀu hơmâo jrao pơhla̱o hĭ tơlơi ruă gih ôh,
   kŏn hơmâo tơlơi pơsuaih brơi kơ gih lơi.
  14Abih bang ƀing gŏp djru gih hơmâo wơr bĭt hĭ laih ƀing gih.
   Ƀing gơñu ƀu ƀlơ̆ng bơngơ̆t brơi kơ ƀing gih ôh.
  Kâo hơmâo kơsung blah hĭ laih ƀing gih kar hăng ƀing rŏh ayăt gih kơsung blah,
   laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing gih kar hăng ƀing ƀu thâo pap brơi ngă yơh,
  yuakơ tơlơi soh gih jing prŏng đơi
   laih anŭn khul sat ƀai gih jing lu biă mă yơh.
  15Yua hơget ƀing gih kwưh iâu kơ nam rơka gih,
   kơ tơlơi ruă gih tơl ƀu hơmâo tơlơi suaih hĭ ôh lĕ?
  Kâo hơmâo pơkơhma̱l hĭ laih ƀing gih tui hăng anŭn
   yuakơ tơlơi wĕ wŏ gih jing prŏng đơi laih anŭn tơlơi soh gih jing lu biă mă yơh.

  16“Samơ̆ abih bang ƀing lŏn čar pă lun ƀơ̆ng hĭ ƀing gih, arăng ăt či lun ƀơ̆ng hĭ ƀing gơñu mơ̆n.
   Abih bang ƀing rŏh ayăt gih arăng ăt či mă pơđuaĭ hĭ jing mơnă pơ lŏn čar ataih.
  Ƀing lŏn čar pă sua mă ƀing gih, arăng ăt či sua mă ƀing gơñu mơ̆n.
   Abih bang ƀing lŏn čar kơtư̆ juă ƀing gih, arăng ăt či kơtư̆ juă hĭ ƀing gơñu mơ̆n.
  17Samơ̆ Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing gih hiam drơi jan dơ̆ng
   laih anŭn pơsuaih hĭ khul nam rơka gih yơh,
  yuakơ ƀing rŏh ayăt gih yap kơ ƀing gih jing mơnuih sat ƀu tŭ yua,
   Ơ ƀing Ziôn hơi, ƀu hơmâo hlơi pô ƀlơ̆ng bơngơ̆t brơi kơ ƀing gih ôh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
18“Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp dơ̆ng:
  “Lăng bĕ! Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing Yakôb jing ƀing ană plei Kâo amăng anih lŏn gơñu,
   laih anŭn Kâo či glưh pran jua kơ khul sang anŏ gơñu.
  Plei phŭn gơñu arăng či ma̱n pơdơ̆ng glaĭ ƀơi anih răm rai anŭn yơh,
   laih anŭn sang pơtao arăng ăt či ma̱n pơdơ̆ng glaĭ ƀơi anih atur hơđăp ñu yơh.
  19Ƀing dŏ amăng khul anih anŭn yơh či adoh hơdơr bơni
   laih anŭn ur dreo hơ̆k mơak.
  Kâo či thim kơ ƀing gơñu lu mơnuih,
   tui anŭn ƀing gơñu ƀu či hrŏ hĭ ôh.
  Kâo či brơi kơ arăng pơpŭ pơyom kơ ƀing gơñu,
   sĭt ƀing gơñu ƀu či tŭ tơlơi arăng ƀrưh mơhiăh ôh.
  20Ƀing ană plei gơñu či jing kơjăp kơtang kar hăng amăng rơnŭk đưm hlâo adih,
   sĭt lŏn čar gơñu či jing kơjăp kơtang dơ̆ng ƀơi anăp Kâo yơh.
   Kâo či pơkơhma̱l hĭ abih bang ƀing kơtư̆ juă ƀing gơñu yơh.
  21Pô ba akŏ gơñu či jing pô mơ̆ng ană plei gơñu pô yơh.
   Sĭt pô git gai gơñu či tơbiă rai mơ̆ng gơñu pô yơh.
  Tơdang Kâo jak iâu ñu rai pơ Kâo laih anŭn ñu či rai jĕ pơ Kâo yơh,
   yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô khĭn rai jĕ pơ Kâo ôh
   tơdah Kâo ƀu jak iâu ñu rai.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  22“Tui anŭn yơh, ƀing gih či jing ană plei Kâo,
   laih anŭn Kâo či jing Ơi Adai gih yơh.”

  23Lăng bĕ, tơlơi hil ƀrŭk Kâo či bluh tơbiă kar hăng angĭn rơbŭ,
   kar hăng angĭn hơkruăh huer trŭn yơh,
   laih anŭn či trŭn ƀơi akŏ ƀing mơnuih sat ƀai.
  24Tơlơi hil nač Kâo ƀu či kơdŭn glaĭ ôh
   tơl Kâo pơgiŏng hĭ tơlơi bruă Kâo
   jing hơdôm tơlơi kơñăm jua pơmĭn Kâo yơh.
  Amăng hrơi mông pơanăp anai
   ƀing gih či thâo hluh rơđah yơh tơlơi anŭn.