34

Tơlơi Pơkơđiăng Kơ Zidkiyah

1Nebukhadnezzar pơtao prŏng dêh čar Babilon hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu, khul ling tơhan abih bang ƀing lŏn čar wơ̆t hăng ƀing kơnung djuai amăng dêh čar ñu git gai wai lăng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Yerusalaim, hăng khul plei pla jum dar. Ƀơi mông anŭn Yahweh pơhiăp hăng kâo, Yirmeyah, tui anai, 2“Kâo, Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơtă kơ ih kơ tơlơi nao bĕ pơ Zidkiyah pơtao lŏn čar Yudah hăng laĭ kơ ñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng ih, pơtao ăh: Kâo jĕ či jao hĭ plei anai kơ tơngan tơlơi dưi pơtao prŏng dêh čar Babilon laih anŭn ñu či čuh pơrai hĭ yơh. 3Ih pô ƀu či đuaĭ tơklaih hĭ ôh mơ̆ng tơngan ñu, samơ̆ sĭt yơh arăng či mă ih hăng jao kơ ñu yơh. Ih či ƀuh pơtao dêh čar Babilon anŭn hăng mơta ih pô laih anŭn ñu či pơhiăp hăng ih anăp klă̱ anăp yơh. Giŏng anŭn, ih či nao pơ dêh čar Babilon yơh.
4“ ‘Wơ̆t tơdah tui anŭn, hơmư̆ bĕ tơlơi Yahweh ƀuăn, Ơ Zidkiyah pơtao lŏn čar Yudah hơi. Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp kơ tơlơi ih: Ih ƀu či djai hĭ amăng tơlơi pơblah ôh. 5Sĭt ih či djai rơnŭk rơnua yơh. Laih anŭn kar hăng ƀing ană plei pơkra apui pơyua čuh gơnam ƀâo hiam kiăng pơpŭ kơ ƀing ơi adon ih, jing ƀing pơtao git gai ƀing Yudah hlâo kơ ih yơh, ăt tui anŭn mơ̆n, ƀing gơñu či pơkra apui čuh gơnam ƀâo hiam kiăng pơpŭ pơyom hăng čŏk hia kơ ih tui anai,
  “ ‘Anai yơh, pơtao ta rơngiă laih!
 “ ‘Kâo pô ƀuăn laih tơlơi ƀuăn anŭn.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
6Giŏng anŭn, kâo, pô pơala Yirmeyah, ruai abih bang tơlơi anŭn kơ Zidkiyah, jing pơtao lŏn čar Yudah amăng plei Yerusalaim, 7tơdang ƀing ling tơhan pơtao prŏng dêh čar Babilon hlak pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei phŭn Yerusalaim laih anŭn hăng plei pơnăng Lakhis hăng plei pơnăng Azêkah, jing khul plei pla aka thuơ ôh. Kơnơ̆ng hơdôm plei anŭn đôč jing plei kơđông kơjăp dŏ glaĭ amăng anih lŏn Yudah.

Ƀing Yudah Pơjŏh Hĭ Tơlơi Ƀuăn Gơñu Hăng Ƀing Hlŭn Gơñu

8Yahweh pơhiăp hăng kâo, Yirmeyah, tơdơi kơ pơtao Zidkiyah hơmâo pơjing laih sa tơlơi pơgop hăng abih bang ƀing ană plei amăng plei Yerusalaim kiăng kơ pơhaih tơlơi rơngai kơ ƀing hlŭn gơñu. 9Rĭm čô khŏm pơrơngai hĭ ƀing hlŭn Hêbrơ, wơ̆t đah rơkơi hăng đah kơmơi yơh. Sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơkơ̆ng glaĭ hlŭn ayŏng adơi Yehudah ñu. 10Tui anŭn, abih bang ƀing khua moa laih anŭn ƀing ană plei pơtŭ ư hăng tơlơi pơgop anŭn kiăng kơ pơrơngai hĭ ƀing hlŭn đah rơkơi đah kơmơi gơñu laih anŭn ƀu pơkơ̆ng glaĭ ƀing gơ̆ jing hlŭn dơ̆ng tah. Ƀing gơñu pơtŭ ư hăng brơi kơ ƀing hlŭn rơngai hĭ yơh. 11Samơ̆ tơdơi kơ anŭn ƀiă, ƀing gơñu pơplih hĭ tơlơi pơmĭn gơñu laih anŭn mă glaĭ ƀing hlŭn, jing ƀing mơnuih ƀing gơñu hơmâo pơrơngai hĭ laih, kiăng kơ pơjing hĭ ƀing gơ̆ jing hĭ hlŭn dơ̆ng.
12Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng kâo, Yirmeyah, tui anai, 13“Anai yơh jing tơlơi Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp hăng ƀing Yudah: Kâo pơjing laih sa tơlơi pơgop hăng ƀing ơi adon gih tơdang Kâo ba ƀing gơñu tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip, jing tơbiă mơ̆ng anih lŏn hlŭn mơnă anŭn. Kâo pơtă kơ ƀing gơñu kơ tơlơi 14rĭm thŭn tal tơjuh, ƀing gơñu khŏm pơrai hĭ rĭm čô hlŭn mơnuih Hêbrơ gơñu, jing pô hơmâo sĭ hĭ laih ñu pô kơ ƀing gơñu. Laih anŭn tơdơi kơ ñu mă bruă laih kơ ƀing gơñu năm thŭn, ƀing gơñu khŏm brơi kơ ñu rơngai yơh. Samơ̆ ƀing ơi adon gih hơngah ƀu kiăng pơđi̱ng hơmư̆ tui tơlơi Kâo pơtă ôh. 15Hlâo kơ anai ƀiă, ƀing gih kơhma̱l hĭ hăng ngă tui laih tơlơi djơ̆ ƀơi anăp mơta Kâo tui anai: Rĭm čô ƀing gih pơhaih tơlơi rơngai kơ ƀing ayŏng adơi plei pla ñu. Ƀing gih ăt pơjing sa tơlơi pơgop ƀơi anăp Kâo amăng sang kơkuh pơpŭ kơ Anăn Kâo mơ̆n. 16Samơ̆ ră anai ƀing gih hơmâo wĕh đuaĭ hĭ hăng pơgrĭ hĭ anăn Kâo. Rĭm čô amăng ƀing gih hơmâo pơjing glaĭ laih ƀing hlŭn đah rơkơi đah kơmơi ñu jing ƀing mơnuih ƀing gih hơmâo pơrơngai hĭ laih tui hăng tơlơi ƀing gơ̆ kiăng. Ƀing gih hơmâo pơgŏ̱ hĭ laih ƀing gơ̆ jing hĭ ƀing hlŭn gih dơ̆ng.
17“Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Ƀing gih ƀu tui gưt kơ Kâo ôh. Ƀing gih ƀu pơhaih tơlơi rơngai kơ ƀing ayŏng adơi plei pla gih jing ƀing Yehudah ôh. Tui anŭn, Kâo ră anai pơhaih ‘tơlơi rơngai’ kơ ƀing gih yơh. ‘Tơlơi rơngai’ anŭn jing tơlơi lê̆ pơ tơlơi pơblah, tơlơi kli̱n khe̱ng laih anŭn tơlơi ư̆ rơpa yơh. Kâo či ngă kơ ƀing gih jing hĭ gơnam hơƀak drak kơ abih bang lŏn čar ƀơi lŏn tơnah anai yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
18“Ƀing gih hơmâo khăt hĭ ană rơmô jing dua čơđeh laih anŭn rơbat ƀơi kơplăh wăh khul čơđeh anŭn ƀơi anăp Kâo kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi ƀing gih pơtŭ ư hăng tơlơi pơgop Kâo. Tui anŭn, Kâo či ngă kơ ƀing gih kar hăng ƀing gih hơmâo ngă laih kơ ană rơmô anŭn yuakơ ƀing gih pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng tơlơi pơgop Kâo laih anŭn ƀu pơgiŏng hĭ ôh hơdôm boh hiăp pơtŭ ư amăng tơlơi pơgop anŭn. 19Ƀing gih jing ƀing djă̱ akŏ anih lŏn Yudah hăng plei Yerusalaim, ƀing khua mă bruă kơ pơtao, ƀing khua ngă yang laih anŭn abih bang ƀing ană plei amăng anih lŏn anai, ƀing gih hơmâo rơbat kơplăh wăh khul čơđeh ană rơmô anŭn. 20Tui anŭn, Kâo či jao hĭ ƀing gih kơ ƀing rŏh ayăt gih kiăng kơ pơdjai hĭ yơh. Atâo djai gih či jing gơnam ƀơ̆ng kơ khul čim brĭm laih anŭn hlô mơnơ̆ng glai yơh.
21“Kâo či jao hĭ Zidkiyah pơtao lŏn čar Yudah wơ̆t hăng ƀing khua moa ñu kơ tơlơi dưi ƀing rŏh ayăt gơñu, jing ƀing hơduah pơdjai hĭ tơlơi hơdip gơñu. Sĭt Kâo či jao hĭ ƀing gơñu kơ ƀing ling tơhan pơtao dêh čar Babilon, wơ̆t tơdah ƀing gơñu hơmâo pơdơi hĭ laih mơ̆ng tơlơi pơblah hăng ƀing gih ră anai. 22Kâo či pơđar kơ ƀing gơñu dơ̆ng laih anŭn Kâo či ba glaĭ ƀing gơñu pơ plei anai dơ̆ng. Ƀing gơñu či pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anai, blah mă hĭ laih anŭn čuh pơrai hĭ yơh. Kâo či ngă brơi kơ khul plei pla anih lŏn Yudah hông hang ƀu hơmâo mơnuih dưi hơdip pơ anŭn dơ̆ng tah.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.