35

Người Rê-cáp giữ đúng lời thề nguyện

1Việc này xảy ra vào thời vua Giê-hô-gia-kim (con trai Giô-si-a) trị vì nước Giu-đa. Chúa bảo Giê-rê-mi: 2“Con hãy đến tận nhà thăm gia tộc Rê-cáp, mời họ lên Đền thờ, vào trong một cái phòng rồi rót rượu cho họ uống!"
3Tôi bèn mời cả gia tộc Rê-cáp, kể cả Gia-xa-nia, con Giê-rê-mi, cháu Ha-bát-si- nia, các anh em và con cái ông, 4lên Đền thờ Chúa, vào phòng của một đầy tớ Chúa tên là Y-đa-lia (phòng này do các con trai của Ha-nan, cháu Y-đa-lia, coi sóc; ở gần phòng của Hội đồng Chính phủ, ngay trên phòng của Ma-a-sê-gia, con Sa-lum, người canh cửa Đền thờ). 5Tôi sắp chén và nhiều bình rượu trước mặt họ và mời họ uống.
6Tuy nhiên, họ cương quyết từ khước: "Chúng tôi không bao giờ uống một giọt rượu nào hết! Lý do là ông nội chúng tôi, biệt danh là Giô-na-đáp, con cụ Rê-cáp, đã truyền dạy chúng tôi: 'Các con, các cháu, đừng bao giờ uống rượu! Dòng dõi Ta đời đời không biết uống rượu! 7Đừng xây nhà, gieo giống! Đừng trồng nho hay tậu vườn nho! Cứ ở nhà tạm suốt đời này sang đời khác, để được sống lâu trong đất kiều ngụ này!'
8“Vì thế, chúng tôi vâng lời ông nội chúng tôi, giữ đúng mọi điều cụ răn dạy, nên suốt đời, chúng tôi và vợ con chúng tôi không ai nếm một giọt rượu! 9Chúng tôi cũng không xây nhà, không tậu vườn nho, không mua ruộng, gieo lúa. 10Đời này qua đời khác, chúng tôi vẫn ở trong trại như người kiều ngụ. Chúng tôi giữ đúng tất cả những điều ông nội chúng tôi dặn bảo. 11Nhưng khi chiến tranh bùng nổ, quân đội của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân tràn vào xâm lăng đất nước, chúng tôi rủ nhau lên thủ đô tỵ nạn vì sợ quân đội Ba-by-luân và quân đội Sy-ri. Chính vì thế mà chúng tôi phải tạm trú ở Giê-ru-sa-lem."
12Chúa liền bảo Giê-rê-mi: 13Chúa Hằng Hữu toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, phán: "Con hãy đi hỏi nhân dân Giu-đa và dân chúng thủ đô: Chúa Hằng Hữu phán: Các ngươi không chịu học và nghe lời Ta dạy sao? 14Lời Giô-na-đáp (con Rê-cáp) bảo con cháu đừng uống rượu đã được họ tuân hành nghiêm chỉnh. Mãi cho đến ngày nay, họ không bao giờ uống rượu vì vâng lời tổ phụ mình. Còn Ta, dù chuyên cần dậy sớm kêu 'gọi, khuyên bảo các ngươi, nhưng các ngươi vẫn ngoan cố không nghe. 15Ta cũng lần lượt sai tất cả các đầy tớ Ta, là các nhà tiên tri, đến dạy bảo các ngươi. Ta dậy sớm sai họ kêu gọi các ngươi: 'Mỗi người hãy bỏ đường lối xấu xa và quay lại! Hãy sửa những việc sai lầm! Đừng thờ phượng và phục vụ các thần lạ! Nếu các ngươi vâng lời, các ngươi sẽ được tiếp tục an cư lạc nghiệp tại quê cha đất tổ.' Nhưng các ngươi chẳng lưu ý nghe Ta!" 16Con cháu Giô-na- đáp (con Rê-cáp) đã vâng giữ lời răn dạy của tổ phụ, còn dân tộc này lại không chịu vâng lời Ta. 17Vậy nên, Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế Toàn năng và Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, phán: Này, Ta sẽ đổ tất cả các tai họa xuống trên nhân dân Giu-đa và dân chúng thủ đô, như Ta đã báo trước. Vì Ta dạy, các ngươi không nghe; Ta gọi, các ngươi không trả lời."
18Lúc ấy, Giê-rê-mi thuật lại cho cả gia tộc Rê-cáp: Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, phán: "Vì các ngươi đã vâng lời Giô-na-đáp, tổ phụ mình, nghiêm chỉnh thi hành mọi điều người khuyên răn, dạy bảo, 19nên Ta long trọng hứa rằng dòng họ Rê-cáp sẽ còn mãi mãi, đời nào cũng sẽ có người thờ phượng, phục vụ Ta."