35

Lekhaj caaj ceg noog lug

1Thaus Yauxiya tug tub Yehauyakhi ua vaajntxwv kaav Yuta, Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi tas, 2“Ca le moog cuag Lekhaj caaj ceg hab nrug puab thaam hab coj puab tuaj rua ntawm Yawmsaub lub tuam tsev nkaag moog nyob huv ib chaav hab muab cawv txwv maab rua puab haus.”
3Mas kuv txhad coj Ya‑axaniya hab nwg cov kwvtij hab nwg cov tub huvsw hab Lekhaj caaj ceg suavdawg tuaj. Ya‑axaniya txwv yog Yelemi, nwg yawm yog Hanpaxiniya. 4Kuv coj puab tuaj rua ntawm Yawmsaub lub tuam tsev moog rua huv Hanaa cov tub chaav tsev. Hanaa yog Intaliya tug tub hab yog Vaajtswv tug tuabneeg. Chaav tsev hov npuas cov thawj kws saib lub tuam tsev chaav, hab yog nyob ncaaj Salu tug tub Ma‑axeya kws zuv qhov rooj chaav txheej saab sau. 5Mas kuv muab tej fwj cawv txwv maab hab tej khob txawb rua ntawm Lekhaj cov tuabneeg xubndag, hab kuv has rua puab tas, “Ca le haus cawv txwv maab.”
6Tassws puab teb tas, “Peb tsw haus cawv txwv maab, vem yog peb yawm koob Yaunanta kws yog Lekhaj tug tub has rua peb tas, ‘Mej tsw xob haus cawv txwv maab, txawm yog mej hab mej cov tub ki los tsw xob haus ib txhws le. 7Mej tsw xob ua tsev, tsw xob tseb noob, tsw xob cog hab tsw xob muaj vaaj txwv maab. Mej ca le nyob huv tej tsev ntaub taag mej swm neej sub mej txhad le nyob tau ntev rua huv lub tebchaws kws mej moog nyob ntawd.’ 8Peb noog peb yawm koob Yaunanta kws yog Lekhaj tug tub tej lug txhua lu lug kws nwg has kuas peb ua, yog tsw xob haus cawv txwv maab taag peb swm neej, taag nrho peb tej quaspuj hab tej tub tej ntxhais huvsw, 9hab tsw xob ua tsev nyob. Peb tsw muaj vaaj txwv maab hab teb hab qoob loos. 10Peb tsuas yog nyob huv tej tsev ntaub xwb hab peb noog lug hab ua txhua yaam lawv le peb yawm koob Yaunanta has ca rua peb. 11Tassws thaus vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo tuaj ua rog rua tebchaws nuav, peb txhad has tas, ‘Ca peb moog rua huv Yeluxalee vem yog ntshai cov tub rog Kheentia hab cov tub rog Alaa.’ Yog le nuav peb txhad le nyob huv lub nroog Yeluxalee.”
12Mas Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi tas, 13“Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Ca le moog has rua cov Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee tas, Yawmsaub has tas, ‘Mej tsw yuav tej kws kuv qha hab tsw noog kuv tej lug lov? 14Lekhaj tug tub Yaunanta has rua nwg tej tub ki kuas tsw xob haus cawv txwv maab, puab kuj ua lawv le nwg has. Puab tsw haus cawv txwv maab txug naj nub nwgnuav, vem yog puab noog tej kws puab yawm koob has. Tassws kuv tau has rua mej tsw tu ncua, los mej tsw noog kuv has. 15Kuv tau khaiv kuv cov tub qhe kws yog cov xwbfwb cev lug txhua tug tuaj rua mej, kuv khaiv puab tuaj has tsw tu ncua le tas, “Nwgnuav mej txhua tug ca le nyag tig ntawm nyag txujkev phem, hab ua mej lub neej dua tshab, hab tsw xob moog lawv quas ncav luas tej daab hab ua koom rua tej daab ntawd, mas mej txhad tau nyob rua huv lub tebchaws kws kuv muab pub rua mej hab mej tej laug.” Tassws mej tsw tig ntsej noog hab tsw noog kuv has. 16Lekhaj tug tub Yaunanta tej caaj ceg tub ua lawv le tej lug kws puab yawm koob has ca rua puab, tassws haiv tuabneeg nuav tsw noog kuv lug.’ 17Yog le nuav Yawmsaub, kws yog Vaajtswv muaj fwjchim luj kawg nkaus hab yog Yixayee tug Vaajtswv txhad has le nuav tas, ‘Saib maj, kuv yuav coj tej xwm txheej phem huvsw kws kuv tshaaj tawm lawm lug raug Yuta hab cov huv Yeluxalee suavdawg, tsua qhov kuv tub has rua puab lawm los puab tsw noog. Kuv tub hu puab los puab tsw teb.’ ”
18Tassws Yelemi has rua Lekhaj caaj ceg tas, “Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Mej tau noog mej yawm koob Yaunanta tej lug, hab tuav rawv txhua nqai kws nwg qha mej hab ua lawv le txhua yaam kws nwg has rua mej.’ 19Vem le nuav Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has tas, ‘ Lekhaj tug tub Yaunanta yuav muaj cov txwvneej kws sawv ntawm kuv lub xubndag tsw tu ncua moog ib txhws le.’ ”