35

Tơlơi Tŏng Ten Ƀing Djuai Rêkhab

1Amăng rơnŭk Yehôyakim ană đah rơkơi Yôsiyahu ngă pơtao lŏn čar Yudah, Yahweh pơhiăp hăng kâo, Yirmeyah, tui anai, 2“Nao bĕ pơ sang ƀing Rêkhab laih anŭn jak iâu bĕ ƀing gơñu rai pơ sa boh anih amăng sang yang Yahweh hăng pha brơi kơ ƀing gơñu ia tơpai kiăng kơ mơñum.”
3Tui anŭn, kâo nao pơ Yaazanyah ană đah rơkơi Yirmeyah, jing ană tơčô Habazzinyah, wơ̆t hăng ƀing adơi ai Habazzinyah laih anŭn abih bang ƀing ană đah rơkơi ñu. Abih bang ƀing gơñu sang anŏ djuai Rêkhab yơh. 4Kâo ba ƀing gơñu mŭt pơ sang yang Yahweh, jing mŭt pơ anih ƀing ană đah rơkơi Hanan tơčô Yigđalyahu. Hanan anŭn jing pô pơala Ơi Adai yơh, laih anŭn anih anŭn jing jĕ anih ƀing khua moa, jing gah ngŏ kơ anih Maasêyah ană đah rơkơi Sallum, jing pô gak wai bah amăng yơh. 5Giŏng anŭn, kâo pioh khul mŏng bă hăng ia tơpai laih anŭn đơđa kơčŏk ƀơi anăp ƀing sang anŏ Rêkhab laih anŭn rơkâo kơ ƀing gơñu tui anai, “Mơñum tơpai anŭn bĕ.”
6Samơ̆ ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi ƀu mơñum tơpai ôh, yuakơ ơi adon gơmơi jing Yônadab ană đah rơkơi Rêkhab pơtă laih kơ ƀing gơmơi tơlơi anai, ‘Ƀing gih laih anŭn abih bang ƀing ană tơčô gih khŏm anăm mơñum tơpai hơget gĕt ôh. 7Laih anŭn ƀing gih khŏm anăm pơdơ̆ng đĭ khul sang, jŭ pla hơma ƀôdah pla đang boh kơƀâo ôh. Ƀing gih khŏm anăm hơmâo hơdôm gơnam anŭn ôh, samơ̆ khŏm nanao hơdip amăng khul sang khăn yơh. Tơdah ƀing gih ngă tui anŭn, ƀing gih či hơdip sui amăng khul sang khăn amăng anih lŏn ƀing gih hlak hơdip anai yơh.’
8“Ơ Yirmeyah hơi, ƀing gơmơi hơmâo tui gưt hơdôm tơlơi ơi adon gơmơi Yônadab, ană đah rơkơi Rêkhab, pơđar kơ ƀing gơmơi laih. Ƀing gơmơi wơ̆t hăng ƀing bơnai gơmơi hăng ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơmơi ƀu hơmâo mơñum tơpai hơget gĕt ôh, 9laih anŭn kŏn ma̱n pơdơ̆ng đĭ lơi khul sang kiăng kơ hơdip ƀôdah hơmâo khul đang boh kơƀâo, đang hơma ƀôdah gơnam tăm. 10Ƀing gơmơi nanao hơdip amăng sang khăn laih anŭn tui gưt abih bang tơlơi ơi adon gơmơi Yônadab pơđar laih kơ ƀing gơmơi. 11Samơ̆ tơdang Nebukhadnezzar pơtao prŏng dêh čar Babilon wang blah anih lŏn anai, ƀing gơmơi laĭ tui anai, ‘Nă, brơi kơ ƀing ta nao pơ plei Yerusalaim kiăng kơ klaih hĭ mơ̆ng ƀing Babilon laih anŭn mơ̆ng ƀing ling tơhan Aram.’ Tui anŭn yơh, ƀing gơmơi dŏ glaĭ amăng plei Yerusalaim anai tă anai.”
12Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo, Yirmeyah, dơ̆ng tui anai, 13“Anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp: Nao ruai bĕ kơ ƀing Yudah laih anŭn kơ ƀing ană plei plei Yerusalaim tui anai, ‘Kâo Yahweh tơña kơ ƀing gih tui anai: Yua hơget ƀing gih hơngah ƀu kiăng hơmư̆ boh hiăp Kâo ôh laih anŭn kŏn tui gưt hơdôm tơlơi pơhrăm Kâo lơi lĕ? 14Lăng bĕ kơ ƀing Rêkhab anai, Yônadab ană đah rơkơi Rêkhab hơmâo pơtă laih kơ ƀing ană tơčô ñu kơ tơlơi anăm mơñum tơpai ôh laih anŭn ƀing gơñu hơmâo djă̱ pioh laih tơlơi pơtă anŭn. Truh pơ tă anai ƀing gơñu ƀu mơñum tơpai ôh, yuakơ ƀing gơñu tui gưt tơlơi ơi adon gơñu anŭn pơtă laih. Kơđai glaĭ, Kâo hơmâo pơhiăp laih hăng ƀing gih rĭm hrơi ƀu thâo pơdơi ôh, samơ̆ ƀing gih hơngah ƀu kiăng tui gưt kơ Kâo ôh. 15Sĭt Kâo pơkiaŏ nanao nanao laih abih bang ƀing ding kơna pô pơala Kâo nao pơ ƀing gih kiăng kơ pơđar kơ rĭm čô amăng ƀing gih khŏm wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng khul jơlan sat ƀai ñu pô laih anŭn pơphrâo glaĭ hơdôm kơnuih bruă ñu pô. Ƀing gơñu ăt pơđar kơ ƀing gih kơ tơlơi anăm đuaĭ tui kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng dơ̆ng tah, kiăng kơ ƀing gih dưi hơdip amăng anih lŏn Kâo hơmâo pha brơi laih kơ ƀing ơi adon gih yơh. Samơ̆ ƀing gih ƀu pơđi̱ng hơmư̆ kơ tơlơi Kâo pơtă ôh. 16Ƀing ană tơčô Yônadab ană đah rơkơi Rêkhab hơmâo ngă tui laih tơlơi pơđar ơi adon gơñu pơđar, samơ̆ ƀing ană plei anai ƀu tui gưt kơ Kâo ôh.’
17“Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp dơ̆ng, ‘Hơmư̆ bĕ! Kâo či brơi rai ƀơi ƀing Yudah laih anŭn ƀơi rĭm čô hơdip amăng plei Yerusalaim rĭm tơlơi truh sat Kâo laĭ pơthâo laih či truh ƀơi ƀing gơñu. Kâo pơhiăp laih hăng ƀing gơñu, samơ̆ ƀing gơñu ƀu kiăng hơmư̆ tui Kâo ôh. Sĭt Kâo iâu mơthưr laih kơ ƀing gơñu, samơ̆ ƀing gơñu ƀu kiăng laĭ glaĭ ôh.’ ”
18Giŏng anŭn, Yirmeyah laĭ kơ ƀing djuai Rêkhab tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp hăng ƀing gih: Ƀing gih hơmâo tui gưt laih tơlơi pơđar ơi adon gih Yônadab laih anŭn hơmâo đuaĭ tui laih abih bang tơlơi ñu pơtă pơtăn hăng ngă tui abih bang tơlơi ñu pơđar laih. 19Hơnŭn yơh, Yônadab ană đah rơkơi Rêkhab ƀu či rơngiă hĭ ôh ană tơčô đah rơkơi kiăng kơ mă bruă kơ Kâo. Anŭn yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp laih.”