36

Vua Giê-hô-gia-kim đốt một phần Thánh Kinh

1Năm thứ tư triều vua Giê-hô-gia-kim (con Giô-si-a), nước Giu-đa, Chúa bảo Giê-rê-mi:
2“Con hãy lấy một cuốn sách mà chép tất cả các lời Ta cảnh cáo Y-sơ-ra-ên, Giu-đa và các quốc gia khác, bắt đầu từ đời Giô-si-a cho đến ngày nay. 3Một khi dân Giu-đa nghe thấy mọi tai họa Ta định đổ xuống trên chúng nó, có lẽ mỗi người sẽ bỏ con đường gian ác và được Ta tha thứ tội lỗi.
4Giê-rê-mi gọi Ba-trúc (con Nê-ri-gia) đến ghi chép tất cả những lời Chúa dạy, theo lời Giê-rê-mi thuật lại.
5Khi sách đã viết xong, Giê-rê-mi bảo Ba-trúc: "Tôi còn bị giam cầm, không được phép lên Đền thờ của Chúa, 6nên đến ngày lễ kiêng ăn, anh cứ đem quyển sách này vào Đền thờ, đọc cho nhân dân nghe lời Chúa anh đã ghi chép. Như thế, dân chúng các thành phố Giu-đa về Đền thờ dự lễ cũng sẽ được nghe lời Chúa. 7Có lẽ nhân dân sẽ cầu khẩn Chúa và lìa bỏ con đường gian ác quay về với Ngài. Vì cuộc đoán phạt mà dân Ta phải chịu thật là khủng khiếp, như lời Chúa đã cảnh cáo."
8Ba-trúc (con Nê-ri-gia) lên Đền thờ, đọc lời Chúa trong sách, như tiên tri Giê-rê-mi đã dặn. 9Hôm ấy là ngày Lễ Kiêng ăn vào tháng chạp, năm thứ 5, đời vua Giê-hô-gia-kim (con Giô-si-a). Nhân dân từ khắp nơi trong nước Giu-đa lên dự lễ tại Đền thờ. 10Ba-trúc lên văn phòng của ký lục Ghê-ma-ria (con Sa-phan) để đọc lời Chúa trong sách (phòng này ở bên phòng họp trên lầu; cạnh lối vào Cửa mới của Đền thờ).
11Khi Mai-ca (con Ghê-ma-ria, cháu Sa-phan) nghe lời Chúa, 12liền xuống cung vua, vào phòng hội nghị, báo cáo với các nhân viên chính phủ đang họp: Ê-li-sa-ma (ký lục), Đê-la-gia (con Sa-ma-gia), Ên-na-than (con Ạc-bồ), Ghê-ma-ria (con Sa-phan), Sê-đê-kia (con Ha-na-nia) và các bộ trưởng đều có mặt. 13Nghe Mai-ca báo cáo về những lời Ba-trúc đã đọc cho nhân dân nghe, 14,15các nhân viên chính phủ liền ra lệnh cho Giê-hu-đi (con Nê-tha-nia, cháu Sê-lê-mia, chắt Cư-si) triệu Ba-trúc đến, đọc cho họ nghe lời Chúa. Ba-trúc vâng lời.
16Nghe xong, những người này tái mặt nhìn nhau, rồi bảo Ba-trúc: "Chúng ta phải tâu việc này lên hoàng thượng, 17nhưng trước hết phải khai cho chúng ta biết, anh làm sao có quyển sách này? Có phải Giê-rê-mi đọc cho anh chép không?" 18Ba-trúc khai đúng sự thật, rằng Giê-rê-mi đã đọc cho mình từng câu từng chữ và mình cứ theo đó chép vào sách. 19Họ lại bảo: "Anh và Giê-rê-mi phải tìm chỗ trốn ngay, đừng cho ai biết!" 20Các quan bèn giấu quyển sách trong phòng của ký lục Ê-li-sa-ma, rồi vào cung tâu vua.

Quyển sách bị đốt

21Vua sai Giê-hu-đi về lấy quyển sách. Giê-hu-đi vâng lệnh, đi xuống phòng của kỷ lục Ê-li-sa-ma lấy quyển sách, rồi vào cung, đọc cho vua nghe, trong khi quần thần túc trực quanh vua. 22Vào tháng chạp, tiết trời đông thiên lạnh lẽo, vua đang ngồi trong cung, trước lò sưởi. 23Giê-hu-đi mới đọc được ba bốn dòng, bỗng vua giật quyển sách, lấy dao cắt ra, rồi vất sách vào lò đốt sạch. 24,25Các quan đều im thin thít; chỉ có Ên-na-than, Đê-la-gia và Ghê-ma-ria tìm cách ngăn vua, nhưng vua nhất quyết không nghe. Vua và các quần thần không một ai tỏ vẻ lo sợ hoặc xé áo để tỏ lòng hối hận sau khi nghe lời Chúa. 26Vua ra lệnh cho hoàng tử Giê-ra-mê-ên, Sê-ra-gia (con Ách-ri-ên) và Sê-lê-mia (con Áp-đê-ên) tầm nã bắt cho kỳ được Ba-trúc và Giê-rê-mi, nhưng Chúa giấu hai đầy tớ của Ngài.

Giê-rê-mi lên án vua

27Sau khi vua đốt quyển sách, Chúa bảo Giê-rê-mi: 28“Con hãy lấy một quyển khác, chép lại tất cả những lời trong sách, 29và thông báo cho vua sứ điệp này: 'Chúa phán, ngươi đốt quyển sách vì sách ghi rằng vua Ba-by-luân sẽ tiêu diệt đất nước này, luôn cả người và vật. 30Này, Chúa phán thêm một lời về ngươi, Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa: Nó sẽ chẳng có hậu tự nào được ngồi trên ngai Đa-vít. Thây nó sẽ bị quăng ra, phơi nắng ban ngày và dầm sương muối ban đêm. 31Và Ta sẽ hình phạt nó, gia đình nó, triều thần nó vì tội lỗi của chúng nó. Ta sẽ đổ trên chúng tất cả các tai họa mà Ta đã loan báo, trên cả dân chúng Giu-đa và Giê- ru-sa-lem, vì chúng không chịu nghe lời Ta cảnh cáo!"
32Giê-rê-mi bèn lấy một quyển khác, đọc cho Ba-trúc chép lại tất cả những lời trong sách mà vua Giê-hô-gia-kim đã đốt. Lần này, Chúa còn thêm nhiều chi tiết khác.