37

Giê-rê-mi bị tống giam

1Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, không cho Giê-cô-nia (con vua Giê-hô-gia-kim) lên ngôi thay thế cha mình nhưng lập Sô- đê-kia (con Giô-sia) lên làm vua nước Giu-đa. 2Nhưng từ vua Sê-đê-kia, các nhân viên chính phủ đến cả nhân dân còn sót lại sau đợt lưu đày đầu tiên, không một ai chịu nghe Lời Chúa do Giê-rê-mi truyền lại. 3Tuy nhiên, vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-canh (con Sê-lê-mia) và Sô-phô-ni (con thầy tế lễ Ma-a-sê-gia) đến xin tiên tri Giê-rê-mi cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo dân tộc. 4(Lúc ấy, Giê-rê-mi chưa bị tống giam nên còn đi lại tự do).
5(Khi cuộc chiến tranh với Ba-by-luân bùng nổ trở lại, quân đội Ba-by-luân bao vây Giê-ru-sa-lem). Quân đội Ai-cập dưới quyền chỉ huy của vua Hóp-ra, tiến vào lãnh thổ nam bộ Giu-đa để giải vây Giê-ru-sa-lem. Vì thế, quân đội Ba-by-luân đổi chiến lược, bỏ Giê-ru-sa-lem, trực chỉ xuống miền nam để chận đường quân đội Ai- cập. 6Chúa liền bảo Giê-rê-mi: 7“Chúa là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: Vì vua Giu-đa sai người đến cầu hỏi Ta về các diễn biến tương lai, nên con hãy trả lời: Quân đội Ai-cập hành quân giải vây cho Giu-đa nhưng sẽ bị thất trận và bỏ chạy về Ai-cập! Người Ba-by-luân sẽ chiến thắng, đuổi quân Ai-cập về nước, 8rồi tập trung quân đội về đây, chiếm đóng và đốt tan thành phố này. 9Đừng tự lừa dối mình rằng: Quân đội Ba-by-luân đã rút hẳn đi rồi! vì chúng không bỏ đi đâu! 10Dù cho các ngươi có đánh tan quân dội Ba-by-luân đến nổi chỉ còn lại những thương binh, thì các thương binh ấy cũng vùng dậy, bỏ trại kéo ra, đốt tan thành phố này."
11Được tin quân đội Ba-by-luân đã tháo vòng vây Giê-ru-sa-lem để tiến công quân đội Ai-cập, 12Giê-nê-mi lên đường, định ra khỏi Giê-ru-sa-lem, xuống xứ Bên-gia-min để xem miếng đất mình đã mua. 13Nhưng mới vừa đi qua cổng Bên-gia-min, Giê-rê-mi đã bị Di-rê-gia, một tên lính canh, bắt và buộc tội 'đào ngũ để theo giặc.' (Di-rê-gia là con Sê-lê-mia, cháu Ha-na-nia).
14Giê-rê-mi đáp: "Anh chỉ khéo bịa đặt! Anh biết tôi không bao giờ theo địch!" Nhưng Di-rê-gia nhất quyết không nghe, cứ bắt Giê-rê-mi giải lên cho các quan lớn trong triều. 15Các quan giận Giê-rê-mi nên tra tấn rồi tống giam vào ngục (lúc bấy giờ nhà của ký lục Giô-na-than được dùng làm nhà tù). 16Giê-rê-mi bị giam trong xà lim lâu ngày.

Vua hỏi ý kiến của Giê-rê-mi

17Vua Sê-đê-kia ra lệnh giải Giê-rê-mi vào cung, bí mật tiếp tiên tri mà hỏi: "Chúa Hằng Hữu có phán dạy gì không?" Giê-rê-mi đáp: "Muôn tâu, có! Chúa bảo bệ hạ sẽ bị nộp vào tay vua Ba-by-luân!" 18Giê-rê-mi tiếp: "Tôi có phạm lỗi gì với bệ hạ hoặc các quan đâu mà bệ hạ bỏ tù tôi? 19Còn những tiên tri đã quả quyết với bệ hạ rằng vua Ba-by-luân chẳng bao giờ tiến đánh bệ hạ và xâm lăng đất nước, bây giờ họ đi đâu cả? 20Muôn tâu, tôi khẩn khoản thỉnh cầu bệ hạ, xin đừng trả tôi về xà lim trong ngục Giô-na-than, kẻo tôi chết mất!"
21Vua ra lệnh giam Giê-rê-mi trong trại Ngự lâm quân, mỗi ngày cấp cho một mẩu bánh mì, cho đến ngày thực phẩm hết sạch trong thành phố. Vậy, Giê-rê-mi bị giam trong trại Ngự lâm quân.