37

Yelemi raug muab kaw

1Yauxiya tug tub Xentekhiya kws vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo muab tsaa ua vaajntxwv huv Yuta tebchaws, sawv Yehauyakhi tug tub Khauniya chaw ua vaajntxwv kaav. 2Txawm yog nwg hab nwg cov tub teg tub taw hab nwg cov pejxeem los puavleej tsw noog Yawmsaub tej lug kws nwg kuas Yelemi kws yog xwbfwb cev lug has rua puab.
3Vaajntxwv Xentekhiya khaiv Yehukhaa kws yog Selemiya tug tub hab pov thawj Xefaniya kws yog Ma‑axeya tug tub moog cuag Yelemi kws yog xwbfwb cev lug hab has tas, “Koj ca le thov Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv paab peb.” 4Thaus ntawd Yelemi tseed moog lug huv cov pejxeem tau, tsua qhov tsw tau muab nwg kaw huv tsev lojfaaj. 5Mas Falau paab tub rog tawm huv Iyi tuaj. Thaus cov Kheentia kws vej lub nroog Yeluxalee nov le hov, puab txawm thim tub rog ntawm Yeluxalee rov qaab.
6Thaus ntawd Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug tas, 7“Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Meb ca le moog has rua Yuta tug vaajntxwv kws khaiv meb tuaj nug kuv tas, ‘Saib nawj, Falau paab tub rog kws tawm tuaj paab koj saamswm yuav rov qaab moog rua puab lub tebchaws Iyi. 8Mas cov Kheentia yuav rov qaab tuaj ua rog rua lub nroog nuav, puab yuav txeeb tau hab muab hlawv pov tseg.’ 9Yawmsaub has le nuav tas, Mej tsw xob rov daag mej tug kheej has tas, ‘Cov Kheentia tso peb tseg lawm lauj,’ tsua qhov puab yeej yuav tsw tso mej tseg hlo le. 10Txawm yog mej kov yeej tau cov Kheentia paab tub rog huvsw kws saamswm ua rog rua mej, tsuas yog tshuav cov raug mob txhua tug nyob huv puab tej tsev ntaub xwb, los cov hov yuav sawv tseeg muab suavtawg hlawv lub nroog nuav pov tseg.”
11Thaus cov Kheentia cov tub rog thim ntawm Yeluxalee vem yog Falau paab tub rog tuaj ze, 12Yelemi kuj tawm huv Yeluxalee moog rua Npeeyamee tebchaws txhad tau nwg le feem kws nyob huv cov tuabneeg hov. 13Thaus nwg nyob ntawm lub Rooj Loog Npeeyamee, muaj ib tug tub rog faaj xwm npe hu ua Iliya, yog Selemiya tug tub hab yog Hananiya tug xeeb ntxwv, txawm nteg Yelemi kws cev Vaajtswv lug, has tas, “Koj saamswm tswv moog rua cov Kheentia.” 14Yelemi has tas, “Tsw yog. Kuv tsw yog tswv moog rua cov Kheentia.” Tassws Iliya tsw yeem noog nwg has, nwg ca le nteg Yelemi coj lug rua cov thawj. 15Cov thawj chim heev rua Yelemi, puab muab nwg nplawm hab muab nwg kaw rua huv Yaunathaa kws ua tug tub sau ntawv lub tsev, vem muab lub tsev hov ua tsev lojfaaj lawm.
16Thaus Yelemi raug muab tso rua huv lub nkuaj aav hab nyob hov ntawd ntau nub lawd, 17vaajntxwv Xentekhiya khaiv tuabneeg moog coj Yelemi lug cuag nwg, hab nug Yelemi tuabywv huv nwg lub tsev tas, “Yawmsaub has lug tuaj los tsw has?” Yelemi has tas, “Muaj hab. Koj yuav raug muab cob rua huv tug vaajntxwv Npanpiloo txhais teg.” 18Yelemi has ntxwv rua vaajntxwv Xentekhiya tas, “Kuv tau ua txhum le caag rua koj lossws ua rua koj cov tub teg tub taw lossws ua rua cov tuabneeg nuav, koj txhad muab kuv kaw huv tsev lojfaaj? 19Koj cov xwbfwb cev lug kws has rua koj tas, ‘Npanpiloo tug vaajntxwv yuav tsw tuaj ua rog rua koj lossws ua rog rua lub tebchaws nuav,’ dua twg lawm? 20Au vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, nwgnuav thov koj noog kuv has, thov ca kuv tej lug taij thov tuaj txug ntawm koj xubndag, es tsw xob xaa kuv rov moog rua huv Yaunathaa kws ua tug tub sau ntawv lub tsev tsaam tes kuv tuag rua hov ntawd.”
21Vaajntxwv Xentekhiya txhad le has kuas puab coj Yelemi moog kaw ca rua huv cov tub rog kws zuv vaajntxwv lub loog. Ib nub puab coj ib lub ncuav ntawm txujkev kws luas ua ncuav lug rua nwg noj moog txug thaus tej ncuav huv lub nroog taag huvsw lawm. Yog le nuav Yelemi txhad nyob huv cov tub rog zuv vaajntxwv lub loog.