38

Bu Tâm Rklaih Y-Yêrêmi Tă Ntu Dak

1Y-Sêphatia, kon bu klâu Y-Matan, Y-Gêdalia kon bu klâu Y-Pashur, Y-Jukal kon bu klâu Y-Sêlêma, jêh ri Y-Pashur kon bu klâu Y-Malkia tăng nau Y-Yêrêmi ngơi ma lĕ rngôch phung ƀon lan. 2"Pô aơ Yêhôva lah: Mbu nơm gŭ tâm ƀon aơ mra khĭt ma tak đao, ma nau sa sât ji ngot, jêh ri ma nau ji tưp, ƀiălah mbu nơm luh hăn ma phung Kaldê mra rêh; păng mra rklaih nau rêh păng! 3Pô aơ Yêhôva lah: N'hêl nanê̆ bu mra jao ƀon aơ ma ti phung tahan hađăch Babilôn nhŭp ôbăl."
4Pôri phung kôranh lah ma hađăch, "Ăn bu nkhĭt lơi bunuyh aơ, yorlah păng ƀư rdja nuih n'hâm phung tahan hôm tâm ƀon aơ, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan, yorlah păng ngơi nâm bu pô nây ma khân ôbăl. Yorlah bunuyh aơ mâu joi ôh nau ueh ma phung ƀon lan, ƀiălah joi nau mhĭk ma khân ôbăl." 5Hađăch Sedêkia plơ̆ sĭt lah, Aơ, păng gŭ tâm ti khân may, yorlah hađăch mâu dơi tâm rdâng đah khân may ôh." 6Pôri khân păng nhũp Y-Yêrêmi jêh ri nklăch tâm ntu dak Y-Malkija kon bu klâu hađăch, ndrâm ntu nây tâm nhuang phung tahan gak. Khân păng ntrŭnh Y-Yêrêmi ma rse brăt. Mâu geh dak ôh tâm ntu nây, geh bŏk dơm, jêh ri Y-Yêrêmi rhuh tâm bŏk nây.
7Tơlah Y-Êbet-Mêlek du huê Êthiôpi oh mon bu char gŭ tâm ngih hađăch tăng nau khân păng nhkăch Y-Yêrêmi tâm ntu dak, dôl hađăch gŭ ta Mpông Pêr Benjamin, 8Y-Êbetmêlek luh tă bơh ngih hađăch ngơi đah hađăch, 9"Ơ kôranh gâp hađăch, phung bu klâu aơ ƀư nau mhĭk tâm lĕ rngôch nau, khân păng ƀư jêh ma kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi; nklăch ôbăl tâm ntu dak, jêh ri ôbăl mra khĭt ji ngot ta nây; yorlah mâu geh ndơ sông sa ôh tâm ƀon nây." 10Pôri hađăch ntĭnh ma Y-Êbet-Mêlek du huê Êthiôpi, "Sŏk hom pe jê̆t nuyh bu klâu ndrel ma may bơh ntŭk aơ, jêh ri đŏt ngluh kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi luh bơh ntu dak ê lor ma ôbăl khĭt." 11Pô nây, Y-Êbet-Mêlek, leo phung bu klâu ndrel ma păng, jêh ri hăn tât ma ngih hađăch ta ntŭk jay prăp kho aơ; jêh ri sŏk tă tâm nây bok ao sat, jêh ri ntrŭnh ma rse brăt ma Y-Yêrêmi tâm ntu dak. 12Y-Êbet-Mêlek, du huê Êthiôpi lah ma Y-Yêrêmi, "Dơm bok ao sat nây ta pă-nhuak săp rse brăt. "Y-Yêrêmi ƀư pônây. 13Khân păng đŏt huai Y-Yêrêmi ma rse brăt n'hao ngluh tă dak. Jêh ri Y-Yêrêmi hôm e tâm nhuang phung tahan gak.

Y-Sêdêkia Ôp Dăn Nau Ma Y-Yêrêmi

14Hađăch Sêdêkia prơh bu hăn kuăl kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi jêh ri păng vơt rom ôbăl ta ntŭk lăp tal pe tâm ngih brah Yêhôva. Hađăch lah ma Y-Yêrêmi, "Gâp mra ôp ma may du nau aơ; lơi mo ma gâp ôh." 15Y-Yêrêmi lah ma Y-Sêdêkia, Tơlah gâp mbơh ntil nau nây, mâu hĕ may nkhĭt gâp? Jêh ri tơlah gâp mbơh êng ma may, kŏ may mâu mra iăt lĕ nau gâp." 16Pôri hađăch ton săk ma nau ndâp ma Y-Yêrêmi, "Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh. Nơm hŏ rhăk njêng jêh huêng aơ ăn ma he, gâp mâu mra nkhĭt may ôh mâu lah jao may ma ti phung joi ngroh lơi nau rêh may ôh."
17Pôri Y-Yêrêmi lah ma Y-Sêdêkia "Pô aơ Yêhôva Brah Ndu ma phung tahan, Brah Ndu Israel lah, "Tơlah may mra lăp phung kôranh ma hađăch Babilôn, pô nây bu mra prăp may rêh, jêh ri bu mâu mra su ôh ƀon aơ; may jêh ri phung tâm ngih ngih may mra gŭ rêh. 18Ƀiălah tơlah may mâu lăp ôh phung kôranh ma hađăch Babilôn, bu mra jao ƀon aơ ma ti phung Kaldê, jêh ri khân păng mra su ƀon aơ ma ŭnh jêh ri may mâu mra klaih ôh tă bơh ti khân păng.'" 19Hađăch Sêdêkia lah ma Y-Yêrêmi, "Gâp klach ma phung Yuda gŭ jêh tĭng mpeh phung Kaldê, klach lah bu jao gâp ma khân păng, jêh ri khân păng lĕ thăm ơm jêh ma gâp." 20Y-Yêrêmi lah: "Bu mâu mra jao may ma khân păng ôh. Ăn may tông hom ma Yêhôva aƀaơ ri ro tĭng nâm nau gâp hŏ lah, jêh ri nau ueh mra tât ma may, jêh ri bu mra om may gŭ rêh. 21Ƀiălah tơlah may dun mâu ran lăp ôh phung Kaldê, aơ jêng nau Yêhôva hŏ tâm saơ jêh đah gâp. 22Aơ, lĕ phung bu ur hôm tâm ngih hađăch Yuda bu mra veng leo ma phung kôranh hađăch Babilôn; ƀiălah phung bu ur nây lah ma hađăch: "Phung mĭt jiăng may nsing lĕ ndơm jêh may,
 khân păng lĕ dơi jêh; pôri, aƀaơ jâng may lĕ rhuh (rluh) jêh tâm bŏk, phung mĭt jiăng may lĕ dơi jêh may.'
23"Lĕ rngôch phung ur jêh ri phung kon hađăch bu mra veng leo ma phung Kaldê, jêh ri may nơm mâu mra klaih ôh bơh ti khân păng, ƀiălah hađăch Babilôn mra chăp may, jêh ri bu mra su ƀon aơ ma ŭnh."
24Nôk aơ Y-Sêdêkia lah ma Y-Yêrêmi, "Lơi ta ăn bu gĭt nau ngơi aơ, jêh ri may mâu mra khĭt ôh. 25Tơlah phung kôranh tăng nau gâp ngơi ndrel jêh đah may jêh ri lah bu văch ôp ma may, lah: 'Mbơh ma hên moh nau lah jêh ma hađăch, jêh ri moh nau hađăch hŏ lah jêh đah may, lơi ta pôn mo du ntil ndơ ăn ma hên ôh, jêh ri hên mâu mra ƀư nkhĭt may ôh.' 26Pônây mơ ăn may lah ma khân păng, 'Gâp vơh vơl jêh ma hađăch ma nau deh rhêt gay ma păng mâu mra prơh gâp hăn rlet ma ngih Y-Jônathan ăn gâp khĭt ta nây.'" 27Lĕ rngôch phung kôranh văch tât joi Y-Yêrêmi, jêh ri ôp păng. Păng plơ̆ sĭt lah ma phung kôranh tĭng nâm hađăch ntăm jêh ma păng. Pôri, khân păng mâu hôm ôp ôh ma păng, yorlah bu mâu iăt ôh ma nau ngơi nây. 28Y-Yêrêmi gŭ tâm nhuang ntŭk tahan gak, kŏ tât nar bu lơh sŏk bon Yêrusalem. Tơlah bu sŏk ƀon nây, bi păng ăt hôm ta nây.