39

Nau Sŏk Jêh Ri Ƀư Rai Ƀon Yêrusalem

1Năm rơh sĭn rô̆ Y-Sêdêkia, hađăch Yuda, khay jê̆t, Y-Nebukatnetsar, hađăch Babilôn, tât ndrel ma phung tahan păng, nchueng ƀon Yêrusalem. 2Năm rơh jê̆t ma nguay rô̆ Y-Sêdêkia, ta khay puãn, nar lơ sĭn, ƀon toyh bu lơh rai. 3Lĕ rngôch phung kôranh bri Babilôn lăp tâm ƀon toyh gŭ ta mpông pêr tâm nklang. Nây jêng Y-Nergal-Sarêser, Y-Samgar-Nêbô, Y-Sarsêkim, ƀư bôk kôranh bu char, Y-Nergal-Sarêser, ƀư bôk kôranh dak si ndrel ma lĕ rngôch phung kôranh ƀaƀă phung hađăch Babilôn. 4Y-Sêdêkia, hađăch Yuda, nđâp lĕ rngôch phung tahan păng n'gơr uănh saơ phung nây, luh du ro tă ƀon toyh dôl bri măng, tĭng trong đang trao hađăch, găn mpông pêr vah vang bar kơn mpêr; jêh ri khân păng hăn rlet Arabah.
5Ƀiălah phung tahan Kaldê tĭng gôk, jêh ri tĭng ban Y-Sêdêkia tâm bri lâng ƀon Yêrêko; pôri nhŭp jêh ri njŭn ma Y-Nebukatnetsar, hađăch Babilôn, ta ƀon Riblah tâm bri Hamôt. Ta nây Y-Nebukatnetsar phat dôih Y-Sêdêkia. 6Hađăch Babilôn nkhĭt kon bu klâu Y-Sêdêkia ta ƀon Riblah ta năp măt Y-Sêdêkia; jêh ri hađăch Babilôn nkhĭt lĕ rngôch phung kôranh Yuda. 7Păng rloch găr măt Y-Sêdêkia, jêh ri kât ma rse rvăk gay têk leo ma bri Babilôn. 8Phung Kaldê su ngih hađăch jêh ri ngih vâl phung ƀon lan, ƀư rai lơi mpêr ƀon toyh Yêrusalem.

Phung Ƀon Lan Lĕ Bu Nhŭp

9Y-Nebusaradan, kôranh tahan phung tahan gak, nhŭp lĕ rngôch phung ƀon lan hôm klen tâm ƀon, jêh ri phung hŏ lăp păng, jêh ri phung ƀon lan hôm klen tâm ƀon nây, djôt leo njêng bu nă tâm bri Babilôn. 10Y-Nebusaradan kôranh tahan, phung tahan gak chalơi tâm bri Yuda; ƀaƀă phung ƀon lan o ach ngăn mâu hôm geh mir ba ôh, jêh ri ăn ma khân ôbăl đang play kriăk ƀâu nđâp ma mir ro.

Nau Ueh Y-Nebukatnetsar Ƀư Ma Y-Yêrêmi

11Y-Nebukatnetsar hađăch Babilôn, ntrŭnh nau ăn ma Y-Nebusarada kôranh tahan, phung tahan gak, ma nau Y-Yêrêmi, lah pô aơ: 12"Njŭn păng, chiă uănh păng ăn ueh, lơi ta ƀư mhĭk ma păng ôh, ƀiălah ƀư tĭng nau păng nơm ueh, "13 Pô nây Y-Nebusaradan kôranh tahan, phung tahan gak, Y-Neburaban, ƀư bôk phung kôranh bu char, Y-Nergal-Sarêser, ƀư bôk kôranh dak si, jêh ri lĕ rngôch phung kôranh tahan hađăch Babilôn. 14Prơh hăn joi Y-Yêrêmi tâm nhuang phung tahan gak. Khân păng jao ôbăl ma Y-Gadalia kon bu klâu Y-Ahikam sau Y-Saphan ăn păng njŭn ôbăl ma ngih ôbăl nơm. Pôri Y-Yêrêmi gŭ ndrel phung ƀon lan păng.

Yêhôva Ton Tâm Rklaih Y-Êbet-Mêlek

15Yêhôva ngơi ma Y-Yêrêmi dôl bu krŭng păng tâm nhuang phung tahan gak: 16"Hăn lah hom ma Y-Êbet-Mêlek, du huê Êthiôpi, 'Pô aơ Yêhôva ma phung tahan, Brah Ndu Israel lah, Aơ, tât nar nây gâp mra ƀư tra năp măt may lĕ nau gâp hŏ ngơi tâm rdâng jêh đah ƀon aơ jêng nau mhĭk jêh ri mâu dơi geh nau ueh uĭn ôh. 17Yêhôva lah: Ƀiălah tâm nar nây, gâp mra rklaih may, pôri may mâu mra jao tâm ti phung bunuyh may klach ôh. 18Yorlah nanê̆ ngăn gâp mra rklaih may, jêh ri may mâu mra khĭt ma tak đao ôh; ƀiălah may ăt hôm rêh yorlah may rnơm jêh ma gâp, Yêhôva lah.'"