39

Giê-ru-sa-lem thất thủ

1Tháng giêng năm thứ 9 triều vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa, vua Nê-bu-cát-nết-sa dốc toàn lực tiến công và bao vây Giê-ru-sa-lem. 2Sau hai năm rưỡi chiến tranh ác liệt, ngày mồng chín tháng 7, phòng tuyến bị chọc thủng và kinh thành thất thủ. 3Tất cả các tướng lãnh Ba-by-luân đều kéo vào, ngồi tại cửa giữa: Nẹt-gan Sa-rết-sê, Sam-ga Nê-bô, Sa-sê-kim (thái giám), Nẹt-gan Sa-rết-sê (quân sư) và các quan lớn khác.
4Thấy thành đã mất, vua Sê-đê-kia và tàn quân trong đêm tối chạy trốn qua một chiếc cổng kín giữa hai bức tường thành, vào lối đi bí mật sau lưng vườn ngự uyển, vượt qua các cánh đồng, chạy về hướng đồng bằng Giô-đan. 5Nhưng bộ đội Ba-by-luân đuổi kịp, bắt được nhà vua trong đồng bằng Giê-ri-cô và điệu về cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân tại Ríp-la, trong xứ Ha-mát. Vua Ba-by-luân lập toà án xét xử và tuyên án vua Sê-đê-kia tại đây. 6Nê-bu-cát-nết-sa bắt vua Sê-đê-kia chứng kiến tận mắt cuộc hành hình các hoàng tử và tất cả các nhà lãnh đạo Do-thái, 7rồi móc cả hai mắt Sê-đê-kia, xiềng lại bằng các xích đồng, rồi giải về Ba-by-luân.
8Trong khi đó, địch phóng hỏa khắp thủ đô, đốt rụi hoàng cung, phá đổ các tường lũy bọc quanh thành phố. 9Tướng Nê-bu-xa A-đan, tư lệnh Ngự lâm quân, tổ chức cuộc lưu đày đại quy mô: tất cả số nhân dân sống sót sau cuộc chiến tranh, kể cả những tên Do-thái gian đã đào ngũ theo địch, đều bị đày qua Ba-by-luân. 10Khắp đất nước, chỉ còn một số ít bần cố nông sống sót được phép ở lại và được cấp phát ruộng đất, vườn tược.
11,12Vua Nê-bu-cát-nết-sa ra lệnh cho Nê-bu-xa A-đan tầm nã Giê- rê-mi: "Hãy bắt giữ và chăm sóc ông ta, nhưng không được hãm hại. Nếu ông ta yêu cầu điều gì thì cứ chấp thuận" 13Nê-bu-xa A-đan (tư lệnh Ngự lâm quân), Nê-bu-sa-đan (thái giám) và Nẹt-gan Sa-rết-se (quân sư) và các tướng lãnh đều tuân lệnh. 14Họ cho lính điệu Giê-rê-mi ra khỏi ngục, giao cho Ghê-đa-lia săn sóc và đem người về nhà (Ghê-đa-lia là con A-hi-cam, cháu Sa-phan). Giê-rê-mi được phép ở chung với các bần cố nông còn sót lại trong xứ.
15Nhưng trước khi quân đội Ba-by-luân vào thủ đô, trong thời gian Giê-rê-mi còn trong ngục, Chúa đã bảo Giê-rê-mi: 16“Con hãy nhờ người thông báo cho Ê-bết Mê-lết, người Ê-ti-ô-bi, rằng: Chúa Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: Ta sẽ thi hành ngay trước mắt ngươi bản án mà Ta đã tuyên cho dân thành phố này. 17Nhưng Ta sẽ giải cứu ngươi; ngươi sẽ khỏi bị nộp vào tay quân địch mà ngươi sợ. 18Vì chắc chắn Ta sẽ cứu ngươi, không để ngươi bị giết trong cuộc chiến tranh, nhưng Ta sẽ bảo tồn mạng sống ngươi. Đó là phần thưởng Ta dành cho ngươi vì ngươi đã tin cậy Ta!"