3

Giu-đa bất trung

  1“Nếu một người đàn ông ly dị vợ mình,
   nàng đi lấy chồng khác,
   thì người chồng đầu tiên có nên trở lại với nàng không?
  Nếu người trở lại với nàng
   thì đất chẳng hóa ra nhơ nhớp sao?
  Nhưng các ngươi đã hành dâm
   như gái điếm với nhiều tình nhân,
  mà các ngươi còn muốn trở lại cùng ta sao?” CHÚA hỏi.
  2“Hỡi Giu-đa, hãy nhìn các ngọn đồi trọc.
   Có nơi nào mà ngươi chưa hành dâm không?
  Ngươi ngồi bên đường chờ người yêu,
   như dân du mục trong sa mạc.
  Ngươi đã khiến đất bị nhơ nhớp,
   vì ngươi đã làm điều ác và hành động như gái điếm.
  3Vì vậy mà mưa không rơi,
   cũng chẳng có mưa xuân.
  Nhưng mặt ngươi vẫn dày dạn
   như mặt gái làng chơi.
  Đến nỗi ngươi không hề biết xấu hổ là gì.
  4Nay ngươi lại kêu cầu cùng ta,
   ‘Cha ơi, Ngài là bạn tôi từ khi tôi còn trẻ.
  5Ngài sẽ giận tôi mãi mãi sao?
   Cơn thịnh nộ Ngài còn đời đời sao?’
  Hỡi Giu-đa, tuy ngươi nói điều ấy,
   nhưng ngươi vẫn tiếp tục làm ác như thường!”

Giu-đa và Ít-ra-en như hai chị em xấu nết

6Khi vua Giô-xia đang trị vì Giu-đa thì CHÚA phán cùng tôi rằng, “Ngươi có thấy Ít-ra-en bất trung ra sao chưa? Nó hành dâm cùng các tượng chạm trên mỗi ngọn đồi và dưới mỗi cây xanh. 7Ta tự nhủ, ‘Ít-ra-en sẽ trở về cùng ta sau khi nó làm điều ác đó,’ nhưng nó không trở về. Còn em nó là Giu-đa thấy điều nó làm. 8Giu-đa thấy ta đã ly dị Ít-ra-en vì nó ngoại tình, nhưng điều đó chẳng làm cho em gái nó là Giu-đa run sợ chút nào. Nó cũng ra hành nghề mãi dâm! 9Và nó cũng không ngần ngại hành nghề ấy. Nó làm xứ nó nhơ nhớp và phạm tội ngoại tình vì nó bái lạy tượng chạm bằng đá và bằng gỗ. 10Đứa em gái gian ác của Ít-ra-en không hết lòng trở về cùng ta, chỉ giả vờ bên ngoài thôi,” CHÚA phán vậy.
11CHÚA phán cùng ta, “Ít-ra-en bất trung còn tỏ ra khá hơn Giu-đa giả dối. 12Hãy đi loan báo lời nầy cùng phương Bắc:
  CHÚA phán, ‘Hỡi dân Ít-ra-en bất chính, hãy trở lại,
   Ta sẽ không còn giận ngươi nữa,
  vì ta đầy lòng nhân ái,’ CHÚA phán vậy.
   ‘Ta sẽ không giận ngươi mãi mãi.
  13Ngươi chỉ cần nhận tội rằng
   ngươi đã chống nghịch CHÚA, là Thượng Đế,
  và ngươi đã từng bái lạy các thần khác dưới mỗi cây xanh
   và không vâng lời ta,’” CHÚA phán vậy.
14CHÚA phán, “Hỡi con cái bất trung hãy trở lại vì ta là chủ ngươi. Ta sẽ chọn một người từ mỗi thành và hai người từ mỗi họ hàng, rồi ta sẽ mang các ngươi đến Giê-ru-sa-lem. 15Sau đó ta sẽ ban cho các ngươi các lãnh tụ mới trung thành với ta, là những người sẽ hướng dẫn các ngươi trong tinh thần hiểu biết và thông sáng.” 16CHÚA phán, “Trong những ngày đó các ngươi sẽ đông đảo trong xứ. Lúc đó sẽ không ai nói, ‘Tôi nhớ lại Rương Giao Ước.’ Họ sẽ không suy nghĩ, nhớ lại, tiếc nuối Rương đó hay đóng một Rương khác. 17Lúc đó dân chúng sẽ gọi Giê-ru-sa-lem là Ngôi của CHÚA, và mọi dân sẽ cùng đến Giê-ru-sa-lem để tỏ lòng tôn kính CHÚA. Họ sẽ không còn đi theo lòng ương ngạnh, gian ác của mình nữa. 18Trong những ngày đó gia đình Giu-đa sẽ nhập với gia đình Ít-ra-en. Họ sẽ từ một xứ miền Bắc trở về đất mà ta đã ban cho tổ tiên họ.”
  19“Ta, là CHÚA phán,
   ‘Ta sẽ rất vui đối xử với các ngươi như con cái ta
  ban cho các ngươi một xứ xinh tươi,
   một xứ tốt đẹp hơn xứ của bất cứ dân nào khác.’
  Ta nghĩ các ngươi sẽ gọi ta là, ‘Cha tôi’
   và sẽ không quay mặt khỏi ta nữa.
  20Nhưng ngươi đã như người vợ bất chính với chồng mình,
   hỡi nhà Ít-ra-en, các ngươi đã bất trung đối cùng ta,” CHÚA phán vậy.
  21Các ngươi có thể nghe tiếng kêu la từ các đồi trọc.
   Đó là tiếng dân Ít-ra-en kêu khóc
   và nài xin được thương xót.
  Vì chúng đã trở nên gian ác,
   quên CHÚA là Thượng Đế mình.
  22“Hỡi các con cái bất trung, hãy trở lại cùng ta,
   ta sẽ tha thứ tội bất trung của các ngươi.”
  “Vâng, chúng tôi sẽ đến cùng Ngài,
   vì Ngài là CHÚA và Thượng Đế chúng tôi.
  23Bái lạy các tượng chạm trên các ngọn đồi
   hay trên các núi là điều ngu xuẩn.
  Hẳn nhiên sự cứu rỗi của Ít-ra-en
   đến từ CHÚA là Thượng Đế chúng ta.
  24Từ khi chúng tôi còn trẻ,
   các tượng chạm ô nhục đã ăn các sinh tế
  nuốt hết những gì tổ tiên chúng tôi làm ra,
   các bầy chiên và bầy bò,
   con trai con gái của họ.
  25Chúng ta hãy nằm lăn trong ô nhục,
   hãy để hổ nhục trùm lấy chúng ta như cái mền.
  Chúng ta đã phạm tội cùng CHÚA là Thượng Đế chúng ta,
   cả chúng ta lẫn tổ tiên chúng ta đã làm như thế.
  Từ lúc trẻ đến bây giờ,
   chúng ta không vâng lời CHÚA là Thượng Đế chúng ta.”