3

Ƀing Israel Ƀu Dŏ Tŏng Ten

  1Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, “Tơdah sa čô rơkơi lui hĭ bơnai ñu
   laih anŭn bơnai anŭn nao dŏ kơ đah rơkơi pơkŏn,
   tui anŭn rơkơi ñu hlâo ƀu dưi wơ̆t glaĭ pơ ñu ôh!
  Tơdah ngă tui anŭn, sĭt anih lŏn anŭn či jing hĭ grĭ grañ hlo̱m ƀo̱m yơh!
   Samơ̆ ih, Ơ Israel, hơmâo hơdip laih kar hăng sa čô rĭh răm hơmâo lu pô khăp.
  Hiư̆m pă, ră anai ih pơmĭn ih či wơ̆t glaĭ pơ Kâo hă?”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  2“Angak đĭ bĕ pơ khul kơčŏng bŏl čư̆ adih laih anŭn lăng bĕ.
   Hơmâo mơ̆ anih pă ƀing gih ƀu ngă kar hăng mơnuih rĭh răm ôh?
  Ƀơi kơtuai jơlan yơh ƀing gih dŏ tơguan,
   kar hăng ƀing rĭh răm dŏ tơguan ƀing đah rơkơi,
   dŏ be̱r kar hăng mơnuih Arab amăng tơdron ha̱r dŏ krăp kiăng kơ klĕ mơ̆ng ƀing sĭ mơnia yơh.
  Sĭt ƀing gih hơmâo pơgrĭ hĭ laih anih lŏn anŭn
   hăng tơlơi rĭh răm gih jing tơlơi ƀing gih ƀu dŏ tŏng ten ôh.
  3Hơnŭn yơh, Yahweh ƀu brơi rai ia hơjan amăng bơyan hlĭm,
   laih anŭn hơjan bơyan bơnga kŏn lê̆ trŭn lơi.
  Samơ̆ ƀô̆ mơta gih jing kar hăng ƀô̆ mơta mơnuih rĭh răm
   ƀu thâo mlâo ôh.
  4Wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing gih phrâo iâu laih kơ Kâo tui anai:
   ‘Ih jing Ama kâo, Ih khăp kơ kâo čơdơ̆ng mơ̆ng kâo dŏ čơđai.
  5Ơ Yahweh hơi, sĭt Ih ƀu či dŏ hil nanao ôh.
   Sĭt tơlơi hil nač Ih ƀu či dŏ hlŏng lar ôh.’
  Anŭn yơh jing tơlơi ƀing gih pơhiăp, Ơ ƀing Israel hơi,
   samơ̆ ƀing gih hlak tŏ tui ngă abih bang tơlơi sat ƀai ƀing gih dưi.”

Ƀing Israel Laih Anŭn Ƀing Yudah Khŏm Kơhma̱l

6Amăng rơnŭk pơtao Yôsiyahu, Yahweh pơhiăp hăng kâo, jing pô pơala Ñu, tui anai, “Ih ƀuh mơ̆ tơlơi Israel wir đuaĭ hĭ mơ̆ng Kâo kar hăng sa čô bơnai ƀu dŏ tŏng ten ôh? Israel hơmâo đĭ nao laih ƀơi rĭm bŏl čư̆ glông laih anŭn ngă laih tơlơi rĭh răm rĭm gah yŭ kơyâo pum pam pơ anŭn. 7Kâo, Yahweh, pơmĭn tui anai, tơdơi kơ ñu ngă laih abih bang tơlơi anŭn, ñu či wơ̆t glaĭ pơ Kâo samơ̆ ñu ƀu wơ̆t glaĭ ôh. Amai adơi Israel, Yudah anŭn ăt jing pô pơƀlŏr ƀuh abih bang tơlơi Israel ngă anŭn yơh. 8Yuakơ abih bang tơlơi rĭh răm Israel anŭn, Kâo čih brơi laih kơ ñu sa pŏk hră pơlui laih anŭn pơkiaŏ đuaĭ hĭ laih ñu, jing pô wir đuaĭ hĭ laih mơ̆ng Kâo. Samơ̆ Kâo ƀuh amai adơi ñu, Yudah anŭn, jing pô pơƀlŏr ƀu huĭ hyưt ôh. Ñu ăt tơbiă nao pơrĭh pơrăm ñu pô mơ̆n. 9Yuakơ Israel ƀu ƀlơ̆ng bơngơ̆t kơ tơlơi hơdip hơdơ̆ng ƀu tơpă ñu pô ôh, ñu pơgrĭ hĭ anih lŏn ñu hăng tơlơi ñu ngă rĭh răm hăng rup trah pơtâo laih anŭn kơyâo yơh. 10Kơđai glaĭ kơ abih bang tơlơi Israel ngă anŭn, amai adơi ñu Yudah jing pô pơƀlŏr anŭn, ƀu wơ̆t glaĭ pơ Kâo hăng abih bang pran jua ôh, samơ̆ ñu kơnơ̆ng ngă mă đôč.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
11Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ kâo dơ̆ng tui anai, “Tui anŭn, Israel jing pô wir đuaĭ hĭ mơ̆ng Kâo jing sat ƀai plai ƀiă hloh kơ amai adơi ñu Yudah, jing pô pơƀlŏr. 12Nao bĕ, pơhaih bĕ boh hiăp anai hăng ƀing arăng ba nao pơ gah dư̱r tui anai:
  “ ‘Wơ̆t glaĭ bĕ pơ Kâo, Ơ Israel jing pô wir đuaĭ hĭ mơ̆ng Kâo ăh.’
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih,
  ‘Kâo ƀu či lăng ƀơi ih hăng tơlơi hil nač dơ̆ng tah,
   yuakơ Kâo jing Pô khăp pap.’
  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih,
   ‘Kâo ƀu či hil nač hlŏng lar ôh.
  13Kơnơ̆ng thâo pơhaih bĕ tơlơi soh ih pô,
   jing tơlơi ih hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Yahweh Ơi Adai ih.
  Ih hơmâo pơklăh pơpha tơlơi khăp ih kơ ƀing yang rơba̱ng tuai
   gah yŭ rĭm kơyâo pum pam,
   laih anŭn ƀu gưt tui Kâo ôh.’ ”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
14Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai, “Wơ̆t glaĭ bĕ pơ Kâo, Ơ ƀing ană plei ƀu tŏng ten hơi, kơnơ̆ng Kâo đôč yơh jing khua gih. Kâo či ruah mă ih, anŭn jing sa čô mơ̆ng sa boh plei hăng dua čô mơ̆ng sa djuai laih anŭn ba ƀing gih wơ̆t glaĭ pơ Čư̆ Ziôn. 15Giŏng anŭn, Kâo či ruah brơi kơ ƀing gih ƀing khua ba akŏ tui hăng Kâo kiăng jing kar hăng ƀing wai triu hiam klă. Ƀing gơñu či dui ba ƀing gih hăng tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi thâo hluh yơh.”
16Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai, “Amăng rơnŭk anŭn, tơdang mrô mơnuih gih ƀrư̆ lu tui biă mă amăng anih lŏn anŭn, ană tơčô gih ƀu či pơmĭn ƀlơ̆ng dơ̆ng tah kơ hip tơlơi pơgop Yahweh. Hip anŭn ƀu či mŭt amăng tơlơi pơmĭn gơñu ƀôdah djă̱ hơdơr ôh. Hip anŭn ƀing gơñu ƀu či kơŭ kơuăn ôh laih anŭn kŏn či pơjing rai sa boh hip pơkŏn dơ̆ng lơi. 17Amăng rơnŭk anŭn, ƀing arăng či iâu plei Yerusalaim jing Grê Pơtao Yahweh, laih anŭn abih bang ƀing lŏn čar či pơƀut glaĭ amăng plei prŏng anŭn kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ anăn Yahweh. Laih kơ anŭn dơ̆ng, ƀing gơñu ƀu či đuaĭ tui hơdôm tơlơi jua pơmĭn sat ƀai khăng akŏ gơñu dơ̆ng tah. 18Amăng rơnŭk anŭn, ƀing lŏn čar Yudah či pơgop hăng ƀing lŏn čar Israel, laih anŭn ƀing gơñu hrŏm hơbĭt či wơ̆t glaĭ mơ̆ng khul lŏn čar gah dư̱r pơ anih lŏn Kâo brơi laih kơ ƀing ơi adon gơñu jing lŏn kŏng ngăn gơñu.

Tơlơi Ƀing Israel Kơkuh Pơpŭ Kơ Rup Trah

19“Kâo pô, jing Yahweh, laĭ hăng lŏn čar Israel tui anai,
   ‘Kâo kiăng biă mă pơpŭ pơyom ƀing gih hloh kơ abih bang djuai ană mơnuih
   laih anŭn pha brơi kơ ƀing gih sa boh anih lŏn hiam mơak,
   jing anih lŏn kŏng ngăn hiam hloh kơ abih bang lŏn čar amăng lŏn tơnah anai.’
  Kâo ăt pơmĭn ƀing gih či iâu kơ Kâo jing ‘Ama’
   laih anŭn ƀu wir đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng Kâo.
  20Samơ̆ kar hăng sa čô đah kơmơi wir đuaĭ hĭ mơ̆ng rơkơi ñu yơh,
   ăt tui anŭn mơ̆n ƀing gih wir đuaĭ hĭ mơ̆ng Kâo, Ơ ƀing lŏn čar Israel hơi.”
 Anŭn jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  21Sa dơnai yơh arăng hơmư̆ ƀơi khul kơčŏng bŏl čư̆ hông hang!
   Dơnai anŭn jing tơlơi ƀing Israel čŏk hia hăng kwưh rơkâo hăng Kâo,
   yuakơ ƀing gơñu hơmâo wơr bĭt hĭ laih Yahweh Ơi Adai gơñu
   laih anŭn hơmâo wir đuaĭ hĭ jrôk jơlan laih.

  22“Wơ̆t glaĭ bĕ, Ơ ƀing ană plei wir đuaĭ hĭ mơ̆ng Kâo hơi.
   Kâo či pơsuaih hĭ ƀing gih mơ̆ng tơlơi lui wir yơh.”
 Ƀing ană plei Israel laĭ glaĭ tui anai,
  “Sĭt yơh, ƀing gơmơi či wơ̆t glaĭ pơ Ih yơh,
   yuakơ Ih jing Yahweh Ơi Adai gơmơi.
  23Sĭt yơh tơlơi ƀing gơmơi kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng ƀơi khul bŏl čư̆
   laih anŭn dơnai kraih krin gơmơi ƀơi khul čư̆ čan
   jing tơlơi đôč đač yơh.
  Sĭt kơnơ̆ng amăng Yahweh Ơi Adai gơmơi
   jing tơlơi pơklaih Israel.
  24Tơlơi kơkuh pơpŭ kơ yang Baal, jing yang pơmlâo arăng, hơmâo lun ƀơ̆ng hĭ laih
   hlô mơnơ̆ng ƀing ơi adon gơmơi,
  yuakơ tơpul triu bơbe laih anŭn tơpul rơmô gơñu,
   wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu
   jing gơnam ngă yang kơ yang Baal anŭn yơh.
  25Brơi bĕ tơlơi mlâo mlañ gơmơi jing hĭ sưng gơmơi,
   laih anŭn brơi bĕ tơlơi pơmlâo jing hĭ khăn sŏm kơ ƀing gơmơi.
  Ƀing gơmơi hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Ih, Ơ Yahweh ăh,
   abih dua ƀing gơmơi hăng ƀing ơi adon gơmơi.
  Čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk lŏn čar gơmơi jing kar hăng hlak ai hlŏng truh pơ hrơi anai
   ƀu hơmâo mông pă ôh ƀing gơmơi tui gưt kơ Ih, Ơ Yahweh Ơi Adai gơmơi ăh.”