3

1“Tơdah sa čô êkei lui mô̆ ñu,
   leh anăn gơ̆ đuĕ mơ̆ng ñu leh anăn jing mô̆ kơ êkei mkăn,
  si ngă, ñu srăng lŏ wĭt dôk mniê anăn mơ̆?
   Amâo djŏ hĕ čar anăn jing čhŏ êdimima kyua klei anăn?
  Ƀiădah ih ngă knhông leh hŏng lu phung ih khăp;
   leh anăn ih srăng lŏ wĭt kơ kâo mơ̆?”


  2“Kngưr bĕ ală ih, dlăng kơ čư̆ dlông!
   Mâo mơ̆ anôk arăng amâo tuôm đih hŏng ih ôh?
  Ti djiêu êlan ih dôk gŭ kăp guôn phung ih khăp
   msĕ si sa čô Arap hlăm kdrăn tač.
  Diih bi mčhŏ leh lăn čar
   hŏng klei knhông soh jhat ih.
  3Kyuanăn arăng kơ̆ng hĕ êa hjan,
   leh anăn êa hjan yan mnga amâo truh ôh.
  Ƀiădah ih mâo knuih mniê knhông,
   ih amâo thâo hêñ ôh.
  4Amâo djŏ hĕ ih mrâo iêu kơ kâo:
   ‘Ama kâo, ih jing mah jiăng kâo mơ̆ng kâo jing hlăk ai.
  5Ih srăng ăl nanao mơ̆?
   Ih srăng ngêñ amâo thâo tuč mơ̆?’
  Nĕ snei ih blŭ leh,
   ƀiădah ih ngă leh jih klei jhat ih dưi ngă.”

Yêhôwa Akâo Arăng Kmhal kơ Klei Soh

6 Yêhôwa lač kơ kâo hlăm ênuk mtao Y-Jôsia: “Ih ƀuh mơ̆ ya ñu ngă leh, pô amâo sĭt suôr, Israel, klei diñu đĭ ti grăp anôk kbuôn dlông leh anăn ti gŭ grăp ana kyâo mtah, leh anăn ngă klei knhông tinăn? 7Kâo mĭndah leh ñu ngă jih klei anei, ñu srăng lŏ wĭt kơ kâo, ƀiădah ñu amâo lŏ wĭt ôh, leh anăn adei mniê amâo sĭt suôr ñu, Yuđa, ƀuh klei anăn. 8Gơ̆ ƀuh kyua jih jang klei knhông Israel amâo sĭt suôr ngă, kâo suôt ñu hŏng sa pŏk hră bi lui; ƀiădah adei mniê amâo sĭt suôr ñu, Yuđa, amâo huĭ ôh, ƀiădah wăt gơ̆ mơh nao ngă klei knhông. 9Kyuadah gơ̆ mĭn klei knhông amâo jing klei jhat ôh, gơ̆ bi mčhŏ čar, êjai tlĕ piu hŏng boh tâo leh anăn kyâo. 10Ƀiădah kyua jih klei anei dưn adei mniê amâo sĭt suôr ñu, Yuđa, amâo lŏ wĭt kơ kâo hŏng jih ai tiê gơ̆ ôh, ƀiădah knŏng hŏng klei mgưt,” Yêhôwa lač.
11Yêhôwa lač kơ kâo, “Israel amâo sĭt suôr bi êdah diñu pô amâo jing soh hĭn ôh kơ Yuđa amâo sĭt suôr. 12Nao bĕ hưn klei blŭ anei phă dưr leh anăn lač,
  ‘Lŏ wĭt bĕ, Ơ Israel amâo sĭt suôr,

  kâo amâo srăng dlăng kơ ih hŏng klei ngêñ ôh,
   kyuadah kâo thâo pap, Yêhôwa lač;
   kâo amâo srăng ngêñ nanao ôh.
  13Knŏng brei ih tŭ klei ih jing soh,
   klei ih bi kdơ̆ng leh hŏng Yêhôwa Aê Diê ih,
  leh anăn khăp leh kơ phung tue
   ti gŭ grăp ana kyâo mtah,
   leh anăn klei diih amâo gưt asăp kơ kâo ôh,

  14Lŏ wĭt bĕ, Ơ phung anak amâo sĭt suôr,

   kyuadah kâo jing khua diih;
  kâo srăng ruah diih, sa čô mơ̆ng sa boh ƀuôn leh anăn dua čô mơ̆ng sa găp djuê,
   leh anăn kâo srăng atăt ba diih kơ ƀuôn Siôn.’
15Leh anăn kâo srăng brei kơ diih phung mgăt biăp tui si ai tiê kâo pô; diñu srăng čiêm diih hŏng klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng. 16Tơdah diih jing lar leh anăn êngŭm leh hlăm čar, hlăm hruê anăn Yêhôwa lač, diñu amâo srăng lŏ lač ôh, ‘Hip klei bi mguôp Yêhôwa.’ Arăng amâo srăng lŏ mĭn amâo lŏ hdơr amâo lŏ hnĭng kơ hip anăn ôh; arăng amâo srăng lŏ ngă ñu ôh. 17Hlăm ênuk anăn arăng srăng pia ƀuôn Yêrusalem Jhưng Mtao Yêhôwa, leh anăn jih jang găp djuê mnuih srăng bi kƀĭn tinăn, ti anăp Yêhôwa hlăm ƀuôn Yêrusalem, leh anăn diñu amâo srăng lŏ jing khăng kŏ ôh čiăng tui hlue klei ai tiê jhat diñu pô čiăng. 18Hlăm ênuk anăn sang Yuđa srăng bi mguôp hŏng sang Israel, leh anăn diñu srăng hriê mđrăm mbĭt mơ̆ng čar dưr truh kơ čar kâo brei leh kơ phung aê diih jing ngăn dưn.

  19Leh anăn kâo lač,
   ‘Čiăng snăk yap diih msĕ si phung anak êkei kâo,
  leh anăn brei kơ diih sa boh čar mơak,
   ngăn dưn siam hĭn kơ jih jang găp djuê mnuih.
  Leh anăn kâo mĭn kơ diih srăng iêu kơ kâo, “Ama kâo,”
   leh anăn amâo weh ôh mơ̆ng klei tui hlue kâo.
  20Sĭt nik msĕ si sa čô mô̆ amâo sĭt suôr lui ung ñu,
   snăn mơh diih amâo jing sĭt suôr hŏng kâo ôh,
   Ơ sang Israel,’ ”


  21Arăng hmư̆ asăp ti čŏng čư̆ kla,
   klei phung anak êkei Israel dôk hia leh anăn kwưh,
  kyuadah diñu bi msoh leh êlan diñu.
   Diñu wơr bĭt hĕ Yêhôwa Aê Diê diñu.

  22“Lŏ wĭt bĕ, Ơ phung anak êkei amâo sĭt suôr,
   kâo srăng bi hlao klei diih amâo sĭt suôr.”

   “Nĕ anei, hmei wĭt kơ ih,
   kyuadah ih jing Yêhôwa Aê Diê hmei.

  23Sĭt nik, hmei thâo kơ klei hmei kkuh mpŭ hao hao kơ rup yang ti dlông kbuôn leh anăn čư̆ amâo dưi đru hmei ôh.
   Hmei thâo knŏng Yêhôwa Aê Diê jing klei bi mtlaih kơ phung Israel.
24Ƀiădah mơ̆ng ênuk hmei hlăk hđeh, klei bi hêñ ƀơ̆ng bi rai leh jih jang boh mơ̆ng bruă phung aê hmei ngă leh, êmô biăp digơ̆, phung anak êkei mniê digơ̆. 25Brei hmei dôk đih hlăm klei hêñ hmei, leh anăn brei klei arăng bi êmut truh kơ hmei; kyuadah hmei ngă soh leh hŏng Yêhôwa Aê Diê hmei, hmei wăt phung aê hmei, mơ̆ng ênuk hmei hlăk hđeh truh kơ hruê anei; leh anăn hmei amâo tuôm gưt asăp ôh kơ Yêhôwa Aê Diê hmei ôh.”