40

Nebuzaradan Pơrơngai Hĭ Pô Pơala Yirmeyah

1Yahweh pơhiăp hăng kâo, Yirmeyah, tơdơi kơ Nebuzaradan, pô khua git gai ƀing gak wai, hơmâo pơrơngai hĭ laih kâo. Ñu hơduah ƀuh kâo ƀơi plei Ramah amăng anih lŏn Benyamin. Arăng hơmâo akă hĭ laih kâo hăng khul hrĕ čuăk kiăng kơ ba nao pơ dêh čar Babilon hrŏm hăng abih bang ƀing mơnă mơ̆ng plei phŭn Yerusalaim laih anŭn lŏn čar Yudah. 2Tơdang pô khua git gai ƀing tơhan gak wai anŭn ƀuh kâo, Yirmeyah, ñu laĭ hơgŏm hăng kâo tui anai, “Yahweh Ơi Adai ih pơkă lui laih tơlơi răm rai anai kơ lŏn čar anai. 3Ră anai, Yahweh hơmâo ba rai laih tơlơi truh sat anŭn. Ñu hơmâo ngă laih tui hăng tơlơi Ñu laĭ laih či truh. Abih bang tơlơi truh sat anai truh laih yuakơ ƀing gih ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh laih anŭn ƀu tui gưt kơ Ñu ôh. 4Samơ̆ hrơi anai kâo pơrơngai hĭ ih mơ̆ng khul hrĕ čuăk ƀơi tơngan ih. Ih dưi nao hăng kâo pơ lŏn čar Babilon, tơdah ih kiăng laih anŭn kâo či răng wai brơi kơ ih yơh. Samơ̆ tơdah ih ƀu kiăng ôh, ih anăm khŏm nao ôh. Lăng bĕ, abih anih lŏn gah anăp ih. Ih dưi nao bĕ pơ anih pă ih kiăng yơh.” 5Samơ̆ hlâo kơ kâo dưi laĭ glaĭ, Nebuzaradan laĭ thim tui anai, “Wơ̆t glaĭ bĕ pơ Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam, tơčô Saphan, jing pô pơtao prŏng dêh čar Babilon hơmâo ruah laih jing pô khua git gai khul plei pla lŏn čar Yudah, laih anŭn hơdip bĕ hăng ñu amăng tŏng krah ƀing ană plei anŭn, ƀôdah nao bĕ pơ anih pă ih kiăng yơh.”
 Giŏng anŭn, pô khua anŭn pha brơi kơ kâo, Yirmeyah, gơnam ƀơ̆ng, gơnam brơi pơyơr laih anŭn brơi kơ kâo glaĭ yơh.
6Tui anŭn, kâo nao pơ Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam ƀơi anih Mizpah laih anŭn dŏ hăng ñu amăng ƀing ană plei, jing ƀing arăng brơi dŏ glaĭ amăng tring Yudah yơh.

Gedalyah Jing Khua Ba Akŏ Tring Yudah

(2 Ƀing Pơtao 25:22-24)

7Ƀing khua moa ƀing ling tơhan laih anŭn ƀing tơhan gơñu, jing ƀing ăt dŏ amăng tơdron tač, hơmư̆ kơ tơlơi pơtao Babilon hơmâo ruah mă laih Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam jing khua ba akŏ tring Yudah laih anŭn jao kơ ñu wai lăng ƀing mơnuih pơ anŭn, jing ƀing rin ƀun biă mă amăng anih lŏn anŭn. Anŭn jing ƀing mơnuih arăng ƀu ba pơđuaĭ hĭ pơ dêh čar Babilon ôh wơ̆t hăng ƀing đah kơmơi laih anŭn ƀing ană bă. 8Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ tơlơi anŭn, ƀing gơñu nao pơ Gedalyah ƀơi plei pơnăng Mizpah yơh. Anŭn jing Ismaêl ană đah rơkơi Nethanyah, Yôhanan laih anŭn Yônathan jing ƀing ană đah rơkơi Karêah, Serayah ană đah rơkơi Tanhumet, ƀing ană đah rơkơi Iphai mơ̆ng plei Netôphat, laih anŭn Yaazanyah ană đah rơkơi Maakhat wơ̆t hăng ƀing tơhan gơñu mơ̆n. 9Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam, tơčô Saphan, ƀuăn rơ̆ng kiăng kơ pơkơjăp kơ ƀing gơñu wơ̆t hăng ƀing tơhan gơñu. Ñu laĭ tui anai, “Anăm huĭ ôh kiăng kơ mă bruă kơ ƀing Babilon. Tơdah ƀing gih dŏ amăng anih lŏn anai laih anŭn mă bruă kơ pơtao dêh čar Babilon, tui anŭn či jing hiam kơ ƀing gih yơh. 10Bơ kơ kâo, kâo pô či dŏ pơ plei pơnăng Mizpah yơh kiăng kơ pơala kơ ih ƀơi anăp ƀing Babilon, jing ƀing rai pơ ƀing ta, samơ̆ ƀing gih khŏm pioh bĕ ia tơpai, boh čroh laih anŭn ia rơmuă ôliwơ amăng khul čeh gih laih anŭn hơdip bĕ amăng khul plei pla ƀing gih hơmâo tŭ mă laih yơh.”
11Hlak anŭn ƀing Yehudah, jing ƀing đuaĭ hĭ laih pơ khul lŏn čar Môab, Ammôn, Edôm laih anŭn abih bang lŏn čar pơkŏn, hơmư̆ kơ tơlơi pơtao dêh čar Babilon hơmâo pioh glaĭ laih ƀiă mơnuih amăng tring Yudah laih anŭn ăt ruah mă laih Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam, tơčô Saphan, jing khua tring wai lăng ƀing gơñu. 12Tui anŭn, abih bang ƀing gơñu wơ̆t glaĭ mơ̆ng abih bang lŏn čar, jing anih ƀing gơñu hơmâo čơlah đuaĭ hĭ laih, hăng nao pơ Gedalyah ƀơi plei pơnăng Mizpah amăng anih lŏn Yudah. Ƀing gơñu ăt pĕ hơpuă pioh lu boh kơƀâo laih anŭn boh čroh pơkŏn mơ̆n.

Yismaêl Pơdjai Hĭ Gedalyah

(2 Ƀing Pơtao 25:25, 26)

13Yôhanan ană đah rơkơi Karêah laih anŭn abih bang ƀing khua moa ling tơhan dŏ amăng tơdron tač rai pơ Gedalyah ƀơi plei pơnăng Mizpah 14laih anŭn laĭ kơ ñu tui anai, “Ih ƀu thâo ôh hă kơ tơlơi Baalis pơtao ƀing Ammôn hơmâo pơkiaŏ rai laih Yismaêl ană đah rơkơi Nethanyah kiăng kơ pơdjai hĭ ih?” Samơ̆ Gedalyah hơngah ƀu kiăng đaŏ kơ tơlơi ƀing gơñu laĭ ôh.
15Giŏng anŭn, Yôhanan pơhiăp hơgŏm hăng Gedalyah ƀơi plei Mizpah tui anai, “Brơi kâo nao pơdjai hơgŏm hĭ bĕ Yismaêl ană đah rơkơi Nethanyah kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh thâo kơ tơlơi anŭn. Ƀu hiam ôh kơ ƀing ta tơdah lui brơi kơ ñu rai pơdjai hĭ ih. Tơdah ñu pơdjai hĭ ih, tui anŭn abih bang ƀing Yehudah, jing ƀing pơƀut glaĭ jum dar ih, či čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng ih laih anŭn ƀing gơmơi jing ƀing ană plei dŏ so̱t anai, či răm rơngiă hĭ yơh.”
16Samơ̆ Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam laĭ kơ Yônathan ană đah rơkơi Karêah tui anai, “Anăm ngă tơlơi tui anŭn ôh! Hơdôm tơlơi ih laĭ kơ tơlơi Yismaêl anŭn jing ƀu djơ̆ sĭt ôh.”