41

Nau Nkhĭt Y-Gêdalia

1Tâm khay pơh, Y-Ismael kon bu klâu Y-Nêthania, sau Y-Êlisama ndŭl mpôl hađăch, du kôranh ma phung tahan hađăch, văch ndrel ma jê̆t nuyh buklâu tât ma Y-Gêdalia, kon bu klâu Y-Ahikam, ta ƀon Mispa. Dôl khân păng gŭ sông sa ndrel ta ƀon Mispa, 2Y-Ismael kon bu klâu Y-Nêthania jêh ri jê̆t nuyh bu klâu ndrel ma păng dâk nkhĭt Y-Gêdalia kon bu klâu Y-Ahikam, sau Y-Saphan ma đao, nơm hađăch Babilôn hŏ njêng kôranh toyh chiă uănh bri dak. 3Tâm ban lĕ Y-Ismael nkhĭt lĕ rngôch phung Yuda gŭ ndrel ma Y-Gêdalia ta ƀon Mispa, nđâp ma phung Kaldê gŭ ta nây.
4Jêh nar bu nkhĭt Y-Gêdalia, ê hŏ geh bunuyh gĭt nau nây; 5geh pham jê̆t nuyh bu klâu tă bơh ƀon Sichem, ƀon Silô, jêh ri ƀon Samari, khân păng poih lĕ têp kang, khân păng nsoh bok ao sat, jêh ri săk jăn khân păng rek tor đah pêh, djôt leo ndơ nhhơr ranih muy jêh ri ndơ ƀâu kah prăp nhhơr ta ngih Yêhôva. 6Y-Ismael, kon bu klâu Y-Nethania, tă bơh ƀon Mispa ŭch tâm mâp đah khân păng dôl hăn nhĭm jăng jai. Tơlah păng lĕ tâm mâp jêh đah khân păng, păng lah ma khân păng, "Văch hom tâm mâp, đah Y-Gêdalia kon bu klâu Y-Ahikam." 7Dôl khân păng hăn tât tâm nklang ƀon, Y-Ismael kon bu klâu Y-Nêthania jêh ri phung hăn ndrel ma păng, nkhĭt mpôl khân ôbăl jêh ri mƀăr tâm ntu dak. 8Ƀiălah geh jê̆t nuyh tâm phung nây lah ma Y-Ismael, Lơi ta nkhĭt hên ôh, yorlah hên geh jay ba ƀlê (ba răch), ba orgơ, dak play ôlivơ, jêh ri dak sŭt lĕ pôn jêh tâm mir khân păng ndrel ma phung băl khân păng. Pô nây Y-Ismael mâu nkhĭt ôh khân ôbăl ndrel ma băl khân păng.
9Ntu dak, ntŭk Y-Ismael mƀăr drô phan phung buklâu păng nkhĭt jêh, êp kêng Y-Gêdalia jêng ntu dak toyh hađăch Asa kuyh jêh, yorlah klach ma Y-Baêsa, hađăch Israel. Tâm ntu nây đŏng Y-Ismael, kon bu klâu Y-Nêthania, hŏ mbêng tay đŏng bêng bunuyh khĭt jêh. 10Jêh ri Y-Ismael nhŭp lĕ rngôch phung bunuyh ƀon lan hôm klen tâm ƀon Mispa djôt leo ƀư bu nă: jêng phung kon bu ur hađăch, jêh ri lĕ rngôch ƀon lan bu om gŭ ta ƀon Mispa, phung Y-Nebusaradan, kôranh phung tahan gak, jao jêh ma Y-Gêdalia, kon bu klâu Y-Ahikam. Y-Ismel nhŭp khân ôbăl jêng bu nă, jêh ri hăn găn ntŭk kon sau bri Amôn. 11Ƀiălah tơlah Y-Jôhanan, kon bu klâu Y-Karêa jêh ri lĕ rngôch phung kôranh tahan ndrel ma păng tăng jêh lĕ rngôch nau mhĭk Y-Ismael, kon bu klâu Y-Nêthania hŏ ƀư jêh, 12khân păng nhŭp lĕ rngôch phung bu klâu khân păng jêh ri hăn tâm lơh đah Y-Ismael kon bu klâu Y-Nêthania. Khân păng ban păng ta dak nglao toyh ta ƀon Gabaôn. 13Geh nau tâm lơh, tơlah mpôl tahan tĭng Y-Ismael n'gơr saơ Y-Jôhanan, kon bu klâu Y-Karêa, jêh ri lĕ rngôch phung kôranh ndrel ma păng, pôri khân păng hâk răm ngăn. 14Lĕ rngôch phung ƀon lan Y-Ismael leo jêng bu nă tă bơh ƀon Misap plơ̆ sĭt ma Y-Jôhanan, kon bu klâu Y-Karêa. 15Bi Y-Ismael, kon bu klâu Y-Nêthania, ndrel ma pham nuyh du klaih bơh Y-Jôhanan jêh ri hăn tât ntŭk kon sau bri Amôn.
16Y-Jôhanan, kon bu klâu Y-Karêa, jêh ri lĕ rngôch phung kôranh tahan ndrel ma păng sŏk lĕ rngôch phung ƀon lan hôm tă bơh phung Y-Ismael kon bu klâu Y-Nêthania veng leo jêng bu nă tă bơh ƀon Mispa jêh nau nkhĭt Y-Gêdalia, kon bu klâu Y-Ahikam. Lĕ rngôch phung tahan tâm lơh, bu ur, kon se, kôranh bu char, phung Y-Jôhanan djôt sĭt tă bơh ƀon Gabaôn. 17Khân păng dâk hăn jêh ri veh njưh ta Kimham êp ƀon Bêtlêhem, mĭn ŭch hăn n'gor bri Êjipt, 18yor klach ma phung Kaldê; yorlah Y-Ismael kon bu klâu Y-Nêthania hŏ nkhĭt jêh Y-Gêdalia kon bu klâu Y-Ahikam, nơm hađăch Babilôn njêng jêh kôranh toyh chiă uănh bri dak.