42

Baeqc Fingx Tov Ye^le^mi Tengx Daux Gaux

1Jun-baeng nyei zuangx baeng-bieiv caux Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, caux Ho^saa^yaa nyei dorn, Aa^saa^li^yaa, caux jienv yietc zungv baeqc fingx yiem zoux faix jiex taux zoux hlo jiex nyei mienh, bieqc daaih fatv, 2yaac gorngv mbuox ⟨douc waac mienh,⟩ Ye^le^mi, “Tov muangx yie mbuo jouh nyei waac, yaac tov tengx yie mbuo daux gaux jouh Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, se weic yie mbuo yietc zungv zengc njiec nyei mienh. Zinh ndaangc yie mbuo camv mv baac ih zanc zoqc hnangv meih nyei m'zing buatc jienv nyei nor. 3Tov Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, bun yie mbuo hiuv duqv yie mbuo horpc zuqc yangh nyei jauv, yie mbuo yaac oix zuqc zoux haaix nyungc.”
4Douc waac mienh, Ye^le^mi, gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie muangx haiz meih mbuo mi'aqv. Ziux meih mbuo jouh nyei waac yie oix daux gaux tov Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Ziouv hnangv haaix nor dau, yie zungv mbuox meih mbuo. Yie maiv bingx yietc nyungc meih mbuo.”
5Ninh mbuo gorngv mbuox Ye^le^mi, “Se gorngv yie mbuo maiv ei Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, paaiv meih nyei yietc zungv waac zoux, tov Ziouv zoux zien nyei, ziepc zuoqv nyei zorng-zengx ziouc caux yie mbuo doix-dekc. 6Maiv gunv longx fai ciouv, yie mbuo oix muangx Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei waac, dongh yie mbuo heuc meih lorz wuov dauh. Yie mbuo muangx Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei waac yie mbuo ziouc haih duqv longx.”
7Jiex liuz ziepc hnoi, Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac. 8Ninh ziouc heuc Kaa^le^aa nyei dorn, Yo^haa^nan, caux jun-baeng nyei zuangx baeng-bieiv caux yietc zungv baeqc fingx yiem zoux faix jiex taux zoux hlo jiex. 9Ninh gorngv mbuox ninh mbuo, “Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, dongh meih mbuo paaiv yie mingh lorz weic dorh meih mbuo jouh nyei waac, hnangv naaiv gorngv, 10‘Se gorngv meih mbuo yiem jienv naaiv norm deic-bung, yie ziouc ceix jiez meih mbuo, maiv zeiz caeqv meih mbuo njiec. Yie zuangx meih mbuo, yaac maiv baeng meih mbuo cuotv, weic zuqc yie goiv hnyouv maiv bun meih mbuo zuqc ciouv nyei zeqc naanc hnangv zuqc jiex nor. 11Maiv dungx gamh nziex Mbaa^mbi^lon hungh, dongh meih mbuo gamh nziex wuov dauh.’ Weic zuqc Ziouv gorngv, ‘Maiv dungx gamh nziex ninh weic zuqc yie caux meih mbuo yiem, oix njoux meih mbuo, bun meih mbuo biaux ndutv ninh nyei buoz-ndiev. 12Yie oix korv-lienh meih mbuo, weic bun ninh korv-lienh meih mbuo yaac bun meih mbuo nzuonx meih mbuo ganh nyei deic-bung.’
13“Mv baac se gorngv meih mbuo gorngv, ‘Yie mbuo maiv yiem naaiv norm deic-bung aqv,’ ziouc maiv muangx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei waac, 14aengx gorngv, ‘Yie mbuo maiv yiem aqv. Yie mbuo oix mingh I^yipv Deic-Bung. Yiem wuov maiv buatc mborqv jaax nyei sic, maiv haiz jorng nyei qiex, yaac maiv ngorc hnaangx. Yie mbuo ziouc yiem wuov.’ 15O meih mbuo zengc njiec nyei Yu^ndaa Mienh aah! Oix zuqc muangx Ziouv nyei waac. Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Se gorngv meih mbuo dingc hnyouv bieqc I^yipv Deic-Bung yiem, 16dongh meih mbuo gamh nziex nyei nzuqc ndaauv oix yiem I^yipv zunc zaaic meih mbuo. Meih mbuo gamh nziex ngorc hnaangx nyei jauv, mv baac ngorc hnaangx nyei jauv oix gan jienv meih mbuo mingh I^yipv. Meih mbuo ziouc yiem wuov daic. 17Da'faanh dingc hnyouv mingh yiem I^yipv nyei mienh ziouc zuqc nzuqc ndaauv, zuqc ngorc hnaangx, zuqc wuon-baengc daic. Ninh mbuo maiv zengc yietc laanh haih biaux duqv ndutv. Yie oix bun ninh mbuo zuqc ciouv nyei zeqc naanc.’ 18Weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Yie hnangv haaix nor nouz haic, ga'qiex baetv cuotv bun yiem Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx, meih mbuo mingh I^yipv Deic-Bung nyei ziangh hoc, yie nyei ga'qiex yaac oix hnangv wuov nor baetv cuotv bun meih mbuo. Meih mbuo ziouc zuqc mienh youx, benx gamh nziex nyei ga'naaiv, benx zioux nyei waac, yaac zuqc mienh huotv. Meih mbuo maiv duqv aengx buatc naaiv norm dorngx.’
19“Zengc njiec nyei Yu^ndaa Mienh aah! Ziouv gorngv mbuox meih mbuo, ‘Maiv dungx mingh I^yipv Deic-Bung.’ Meih mbuo oix zuqc hiuv dingc, ih hnoi yie donv jienv meih mbuo gorngv, 20meih mbuo mingh dorngc jauv ziouc zuqc guangc maengc aqv, weic zuqc meih mbuo tov yie mingh lorz Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, gorngv, ‘Tov weic yie mbuo daux gaux jouh Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh. Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh gorngv haaix nyungc tov mbuox yie mbuo, yie mbuo ziouc ei jienv zoux aqv.’ 21Ih hnoi yie zorqv naaiv deix waac mbuox meih mbuo, se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, paaiv yie daaih mbuox meih mbuo nyei waac, mv baac meih mbuo maiv muangx. 22Ih zanc meih mbuo oix zuqc hiuv dingc, meih mbuo oix mingh yiem nyei dorngx meih mbuo oix zuqc nzuqc ndaauv, zuqc ngorc hnaangx, zuqc wuon-baengc daic.”