42

Pô Pơala Yirmeyah Pơkơđiăng Kơ Ƀing Dŏ So̱t Anăm Nao Pơ Lŏn Čar Êjip

1Giŏng anŭn, abih bang ƀing khua moa ling tơhan, wơ̆t hăng Yôhanan ană đah rơkơi Karêah hăng Yezanyah ană đah rơkơi Hôsayah, rai hrŏm hăng abih bang ƀing ană plei jing ƀing yom pơphan hăng ƀing ƀu yom pơphan yơh. 2Ƀing gơñu rai pơ kâo, Yirmeyah, hăng rơkâo tui anai, “Ơ pô pơala hơi, kwưh rơkâo kơ ih hơmư̆ bĕ tơlơi ƀing gơmơi rơkâo laih anŭn iâu laĭ bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta brơi kơ ƀing ta jing abih bang ƀing dŏ so̱t anai. Yuakơ ih pô ƀuh laih kơ tơlơi wơ̆t tơdah ƀing gơmơi jing lu hlâo adih, samơ̆ ră anai kơnơ̆ng dŏ ƀiă mơnuih đôč. 3Tui anŭn, iâu laĭ bĕ kơ tơlơi Yahweh Ơi Adai ta či kơčrâo brơi kơ ƀing ta pơ anih pă ƀing ta khŏm nao laih anŭn hơget tơlơi ƀing ta khŏm ngă.”
4Kâo laĭ glaĭ tui anai, “Kâo hơmư̆ laih ƀing gih. Sĭt kâo či iâu laĭ kơ Yahweh Ơi Adai ta tui hăng tơlơi ƀing gih rơkâo yơh. Kâo či ruai kơ ƀing gih mơta tơlơi Yahweh laĭ glaĭ. Sĭt kâo ƀu či pơkơ̆ng glaĭ mơta tơlơi hơget ôh mơ̆ng ƀing gih.”
5Giŏng anŭn, ƀing gơñu laĭ kơ kâo tui anai, “Ƀing gơmơi či ngă tui hăng rĭm tơlơi Yahweh Ơi Adai ta pơkiaŏ ih kiăng kơ ruai brơi kơ ƀing gơmơi. Tơdah ƀing gơmơi ƀu ngă tui sĭt ôh, brơi bĕ kơ Yahweh, jing Pô gơ̆ng jơlan sĭt hăng tŏng ten, pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơmơi yơh. 6Ƀing gơmơi rơkâo kơ ih iâu laĭ brơi kơ ƀing gơmơi. Giŏng anŭn, abih bang tơlơi či hiam klă kơ ƀing gơmơi yơh yuakơ ƀing gơmơi či tui gưt kơ Yahweh Ơi Adai ta yơh. Wơ̆t tơdah tơlơi ih ruai anŭn pơmơak kơ ƀing gơmơi ƀôdah ƀu pơmơak ôh, ƀing gơmơi či tui gưt kơ Yahweh Ơi Adai ta yơh.”
7Pluh hrơi tơdơi kơ anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo. 8Tui anŭn, kâo iâu pơƀut glaĭ Yôhanan ană đah rơkơi Karêah wơ̆t hăng abih bang ƀing khua moa ling tơhan jing ƀing dŏ hrŏm hăng ñu laih anŭn abih bang ƀing ană plei pơkŏn wơ̆t tơdah ƀing yom pơphan ƀôdah ƀing ƀu yom pơphan yơh. 9Kâo laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih pơkiaŏ kâo nao pơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel, kiăng kơ kâo kwưh rơkâo brơi. Anai yơh jing tơlơi Ñu laĭ glaĭ, 10‘Tơdah ƀing gih pơplih hĭ tơlơi pơmĭn gih laih anŭn dŏ amăng anih lŏn anai, Kâo či pơdơ̆ng đĭ ƀing gih kar hăng sang kơjăp kơtang laih anŭn ƀu pơrai hĭ ƀing gih ôh. Kâo či pla ƀing gih kar hăng kơyâo prŏng kơjăp yơh laih anŭn ƀu buč hĭ ƀing gih ôh, yuakơ Kâo či pơplih hĭ tơlơi răm rai Kâo hơmâo brơi rai laih ƀơi ƀing gih jing hĭ tơlơi đĭ kơyar yơh. 11Anăm huĭ bra̱l kơ pơtao lŏn čar Babilon dơ̆ng tah, jing pô ƀing gih huĭ ră anai. Anăm huĭ bra̱l kơ ñu ôh, yuakơ Kâo dŏ hăng ƀing gih laih anŭn či wai lăng hăng pơklaih hĭ ƀing gih mơ̆ng tơngan tơlơi dưi ñu yơh. 12Kâo či pơrơđah kơ ƀing gih tơlơi glưh pran jua kiăng kơ pơtao anŭn ăt či hơmâo tơlơi glưh pran jua mơ̆n laih anŭn rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing gih amăng anih lŏn gih.’ ” Anŭn jing tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp pơhaih laih yơh.
13Kâo, Yirmeyah laĭ dơ̆ng tui anai, “Kơđai glaĭ, tơdah ƀing gih hơngah ƀu kiăng tui gưt kơ Yahweh Ơi Adai ta ôh laih anŭn kŏn kiăng dŏ amăng anih lŏn anai lơi, 14hăng laĭ tui anai, ‘Ơ ơh, ƀing gơmơi či nao hơdip amăng lŏn čar Êjip, jing anih ƀing gơmơi ƀu či ƀuh tơlơi pơblah ƀôdah ƀu hơmư̆ ôh kơ dơnai tơdiăp ƀing rŏh ayăt rai blah ƀôdah tŭ tơlơi ư̆ rơpa.’ 15Sĭt hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh, Ơ ƀing dŏ so̱t Yudah hơi. Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp, ‘Tơdah ƀing gih khưp kiăng nao pơ lŏn čar Êjip laih anŭn ƀing gih nao dŏ hơdip pơ anih anŭn, 16sĭt tơlơi pơblah ƀing gih huĭ yơh či truh kơ ƀing gih pơ anih anŭn laih anŭn tơlơi ư̆ rơpa ƀing gih huĭ bra̱l yơh či đuaĭ tui ƀing gih pơ lŏn čar Êjip, tơl ƀing gih či djai hĭ abih pơ anih anŭn yơh. 17Sĭt yơh, abih bang hlơi pô khưp kiăng nao pơ lŏn čar Êjip kiăng kơ dŏ pơ anih anŭn či djai hĭ hăng tơlơi pơblah, tơlơi ư̆ rơpa hăng tơlơi kli̱n khe̱ng yơh. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing gơñu či dŏ hơdip ƀôdah tơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi răm rai Kâo či brơi truh ƀơi ƀing gơñu.’
18“Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp dơ̆ng, ‘Kar hăng tơlơi hil nač ƀrŭk ƀrăk Kâo hơmâo tuh trŭn laih ƀơi ƀing mơnuih hơdip amăng plei Yerusalaim hlâo adih, ăt tui anŭn mơ̆n, Kâo či tuh trŭn tơlơi hil Kâo ƀơi ƀing gih tơdah ƀing gih nao dŏ pơ lŏn čar Êjip. Ƀing gih či jing hĭ kar hăng gơnam arăng hơtŏm păh, gơnam arăng hơƀak drak hăng djik djak laih anŭn arăng či yua anăn gih kiăng kơ hơtŏm păh mơnuih pơkŏn yơh. Ƀing gih ƀu či wơ̆t glaĭ pơ anih anai dơ̆ng tah.’ ”
19Kâo, Yirmeyah, laĭ dơ̆ng tui anai, “Ơ ƀing dŏ so̱t Yudah hơi, Yahweh hơmâo pơtă laih kơ ƀing gih anăm nao pơ lŏn čar Êjip ôh. Brơi kơ ƀing gih thâo sĭt bĕ kơ tơlơi anai: Kâo pơkơđiăng ƀing gih hrơi anai 20kơ tơlơi ƀing gih hlak ngă sa tơlơi tơhuăl prŏng biă mă yơh. Ƀing gih rơkâo kơ kâo iâu laĭ kơ Yahweh Ơi Adai ta. Ƀing gih laĭ hăng kâo tui anai, ‘Iâu laĭ bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta brơi kơ ƀing gơmơi. Ruai bĕ kơ ƀing gơmơi djŏp mơta tơlơi Ñu laĭ laih anŭn ƀing gơmơi či ngă tui yơh.’ 21Hrơi anai, kâo hơmâo ruai sĭt laih kơ ƀing gih tơlơi Yahweh Ơi Adai ta pơtă, samơ̆ ƀing gih ăt hơngah ƀu tui gưt ôh kơ abih bang tơlơi Ñu pơkiaŏ rai kâo kiăng ruai kơ ƀing gih. 22Tui anŭn yơh ră anai, brơi thâo sĭt bĕ kơ tơlơi anai: Ƀing gih či djai hĭ yua mơ̆ng tơlơi pơblah, tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng pơ anih ƀing gih kiăng kơ nao dŏ yơh.”