44

Dân tỵ nạn Giu-đa

1Có lời Chúa phán dạy Giê-rê-mi về dân tỵ nạn Giu-đa đang ngụ tại Nốp Mích-đôn, Tác-pha-nết và vùng Pha-trô, nước Ai-cập. 2Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên bảo: "Các ngươi đã thấy tất cả các tai họa Ta đã đổ trên Giê-ru-sa-lem và các thành phố Giu-đa. Kìa, ngày nay, các thành phố ấy đã điêu tàn, không còn ai ở đó. 3Nguyên do là dân cư đã làm ác, chọc giận Ta, đi xông hương và phục vụ các tà thần họ chưa hề biết, tổ phụ họ cũng chưa hề nghe nói. 4Tuy nhiên, Ta đã sai tất cả các đầy tớ Ta tức là các tiên tri, Ta dậy sớm sai họ đi kêu gọi các ngươi: 'Đừng thờ thần tượng! Đó là điều Ta gớm ghét.' 5Nhưng họ chẳng lắng tai nghe tiếng gọi của Ta, chẳng lìa bỏ điều tội ác, chẳng chấm dứt việc phụng thờ các tà thần. 6Vì thế, cơn phẫn nộ Ta đổ xuống, ngọn lửa đoán phạt bùng lên trong các thành phố Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem, gây cảnh đổ nát, điêu tàn đến ngày nay.
7Bây giờ, Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế Toàn năng, Chân Thần cùa Y-sơ-ra-ên, hỏi: 'Tại sao các ngươi tự gây họa diệt vong cho dân tộc, làm cho tất cả nam phụ lão ấu còn sống sót đây phải bị ly tán và tiêu diệt? 8Tại sao các ngươi chọc giận Ta bằng cách tạc thần tượng, xông hương cho các tà thần tại đất tỵ nạn Ai-cập, để rồi bị tất cả các dân tộc trên thế giới chửi mắng, nguyền rủa? 9Các ngươi quên tội ác của tổ phụ, tội ác của các vua chúa và các hoàng hậu Giu-đa, tội ác của các ngươi, tội ác của vợ các ngươi tức là các tội ác đã phạm trong đất nước và các đường phố Giê-ru-sa-lem rồi sao? 10Mãi đến ngày nay, dân tộc các ngươi chẳng chịu hạ mình, sợ hãi và quay lại vâng giữ luật pháp Ta, thực thi các nguyên tắc đạo đức Ta đã dạy các ngươi và tổ phụ các ngươi."
11Vì thế, Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: "Này, Ta sẽ ngoảnh mặt đi, để các ngươi bị tai họa và dân tộc Giu-đa bị diệt vong. 12Ta sẽ đoán phạt tàn dân Giu-đa đã ngoan cố vào nước Ai-cập để định cư: tất cả đều sẽ bị tiêu diệt trên đất Ai-cập, vì nạn chiến tranh, đói kém. Từ người già cả đến trẻ con đều chết đói hoặc chết vì tên bay, đạn lạc. Dân Giu-đa sẽ bị nguyền rủa, ghê tởm, sỉ nhục, chửi bới. 13Vì Ta sẽ hình phạt dân Giu-đa định cư tại Ai-cập, như Ta đã hình phạt Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ dùng chiến tranh, đói kém và bệnh dịch hình phạt chúng, 14đến nỗi tàn dân Giu-đa đã xuống định cư tại Ai-cập không thể nào thoát khỏi hay sống còn mà trở về quê cha đất tổ như lòng họ ước mong. Không một kẻ nào được trở về, trừ ra một số nhỏ thoát chết.
15Lúc ấy, tất cả những người đã biết vợ mình thờ lạy các tà thần, tập họp với đoàn phụ nữ, hiệp thành một hội chúng đông đảo của cộng đồng Giu-đa tại Ai-cập. Họ họp nhau tại Pha-trốt để trả lời Giê-rê-mi:
16“Chúng tôi không thèm nghe những lời ông nói, dù ông nói nhân danh Chúa. 17Nhưng chúng tôi cứ làm tất cả những gì chúng tôi đã hứa. Chúng tôi sẽ xông hương cho Nữ vương trên trời, dâng lễ quán cho Nữ vương, đúng như chúng tôi, tổ phụ chúng tôi, vua chúa, và các nhà lãnh đạo chúng tôi đã thờ phượng trước nay trong các thành phố Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem. Thời gian còn thờ lạy Nữ vương, chúng tôi được thực phẩm dồi dào, an cư lạc nghiệp, không bị tai họa nào cả. 18Nhưng từ ngày chúng tôi ngưng việc xông hương và dâng lễ quán cho Nữ vương, chúng tôi đói rách, lại bị nạn chiến tranh, đói kém giết hại. 19Suốt thời gian chúng tôi xông hương và dâng lễ quán cho Nữ vương, làm bánh thờ Nữ vương, chồng chúng tôi lại không tham dự hay sao?"
20Giê-rê-mi liền giải thích cho đoàn dân, cả đàn ông lẫn đàn bà: 21“Khi đồng bào theo gương các tổ phụ, hiệp với các vua chúa, các nhà lãnh đạo và toàn thể nhân dân để xông hương cho các thần tượng trong các thành phố Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem, Chúa Hằng Hữu lại không biết hay sao? 22Chính vì Chúa không chịu đựng nổi những tội ác của đồng bào và cả nhân dân Giu-đa, nên Ngài mới làm cho đất nước ta bị hủy phá, điêu tàn, không còn ai cư trú và bị mọi người nguyền rủa. Ngày nay, đồng bào đang mang họa đó vào thân. 23Nguyên do thảm họa chỉ là vì đồng bào dâng hương thờ lạy thần tượng, phạm tội chống nghịch Chúa và ngoan cố không vâng lời Ngài!"
24Giê-rê-mi nói tiếp với cả đoàn dân, kể cả các phụ nữ: "Đồng bào hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu Toàn năng: 25Các ngươi đã quyết định tiếp tục thờ lạy, cúng tế Nữ vương trên trời." Cặp vợ chồng nào cũng đều làm đúng như lời mình nói? Thế thì các ngươi cứ tiếp tục giữ lời cam kết với thần các ngươi. 26Tuy nhiên, tất cả dân Giu-đa đang tỵ nạn tại Ai-cập, hãy nghe: Chúa Hằng Hữu phán: Các ngươi đừng cầu cứu với Ta nữa! Đừng bao giờ nhắc đến tên Ta! Ta lấy Danh vĩ đại Ta mà thề: Ta không còn đáp ứng lời kêu cầu của các ngươi! 27Ta sẽ lưu ý để giáng họa cho các ngươi, không còn ban phúc lành nữa. Các ngươi sẽ bị tiêu diệt vì chiến tranh, đói kém!"
28Những người nào quay về Giu-đa, mặc dù chỉ là một số rất ít, sẽ thoát họa diệt vong. Còn tất cả những kẻ ngoan cố định cư tại Ai-cập sẽ biết rõ lời ai nói đúng, lời Ta hay lời họ. 29Đây, Ta cho các ngươi một bằng chứng để các ngươi phối kiểm: Hốp-ra, vua Ai-cập sẽ bị Ta nộp mạng cho kẻ nội thù như Ta đã nộp Sê-đê-kia, vua Giu-đa, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân.