44

Yelemi has tej kev puam tsuaj

1Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi ntswg txug cov Yutai suavdawg huv Iyi tebchaws, kws nyob huv lub moos Mintoo hab Thapaahe hab Meefi hab huv tebchaws Palau, has tas, 2“Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus, kws yog Yixayee tug Vaajtswv, has le nuav tas, Mej tub pum tej xwm txheej phem kws kuv tso lug rua huv Yeluxalee hab tej moos huv Yuta huvsw. Saib maj, naj nub nwgnuav tej moos ntawd nyob do cuas ca tsw muaj leejtwg nyob huv le. 3Tub yog vem tej kev phem kws puab ua zwg ua rua kuv chim, yog qhov kws puab moog hlawv xyaab hab ua koom rua luas tej daab kws puab tsw tau paub dua le, tsw has puab lossws mej hab mej tej laug. 4Tassws kuv tub tso kuv cov tub qhe kws yog cov xwbfwb cev kuv le lug suavdawg tuaj rua mej tsw tu ncua has tas, ‘Mej tsw xob ua tej kev qas vuab tsuab nuav kws kuv ntxub.’ 5Tassws puab tsw noog, puab tsw tig ntsej noog es tig hlo ntawm tej kev phem hab tseg tsw xob hlawv xyaab rua luas tej daab. 6Vem le nuav kuv txhad nchuav kuv txujkev chim kev npau tawg lug rua huv Yuta tej moos hab huv tej kev huv lub nroog Yeluxalee, mas tej moos hov txhad raug muab tso tseg nyob do cuas yaam le naj nub nwgnuav. 7Mas nwgnuav Vaajtswv Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus, kws yog Yixayee tug Vaajtswv, has le nuav tas, Ua caag mej ua tej kev phem luj nuav rua mej rws? Mej txav tej quaspuj quasyawg tej mivnyuas yau hab mivnyuas mog tawm huv Yuta mej txhad tsw tshuav tuabneeg nyob le. 8Ua caag mej txhais teg yuav ua tej kws zwg ua rua kuv chim? Yog qhov kws mej hlawv xyaab rua luas tej daab huv Iyi tebchaws kws mej lug nyob nuav, mej txhad raug muab txav pov tseg hab ua lu lug tsawm foom hab yuav raug ib tsoom tebchaws huvsw huv nplajteb thuaj luag. 9Mej nov qaab tej kev phem kws mej tej laug ua, hab tej kev phem kws Yuta tej vaajntxwv ua hab puab cov quaspuj ua, hab tej kev phem kws mej hab mej tej quaspuj ua, huv Yuta tebchaws hab huv tej kev huv Yeluxalee lawm lov? 10Txawm yog naj nub nwgnuav los puab tsw txu fwjchim, hab tsw fwm tsw ntshai kuv, hab tsw ua lawv le kuv txuj kevcai hab kuv tej kaab ke kws kuv qha rua mej hab mej tej laug.
11“Vem le nuav, Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav tsom ntsoov coj xwm txheej phem lug raug mej, hab yuav txav Yuta pov tseg huvsw. 12Kuv yuav muab cov Yuta kws tseed tshuav nyob yog cov kws tau npaaj sab moog nyob rua huv Iyi tebchaws, mas puab yuav raug puam tsuaj taag huvsw. Puab yuav qaug taag huv Iyi tebchaws, puab yuav raug nav ntaaj hab kev tshaib nqhes puam tsuaj taag. Txwj tug miv kawg txug tug luj kawg puab yuav tuag nav ntaaj hab tuag tshaib tuag nqhes. Luas yuav tuav puab lub npe tsawm foom, puab yuav ua chaw rua luas ceeb hab ntshai, hab puab yuav ua lu lug tsawm foom hab puab yuav raug luas thuaj luag.
13“Kuv yuav rau txem rua puab cov kws moog nyob huv Iyi tebchaws ib yaam le kuv xuas ntaaj xuas kev tshaib nqhes hab mob kis rau txem rua Yeluxalee, 14ua rua cov tuabneeg Yuta kws tseed tshuav nyob kws tuaj nyob huv Iyi tebchaws yuav tsw dim ib tug le hab tsw tshuav kws yuav rov moog nyob huv Yuta tebchaws, yog lub chaw kws puab xaav rov moog nyob. Tassws puab tsw tau rov moog le, tsuas yog qee leej kws tswv moog cawm sav xwb.”
15Mas cov quasyawg suavdawg kws paub has tas nwg quaspuj tau hlawv xyaab rua luas tej daab, hab tej quaspuj kws sawv ua ke coob coob hov, yog suavdawg kws nyob huv Palau huv Iyi tebchaws, teb Yelemi tas, 16“Tej lug kws koj tuav Yawmsaub lub npe has rua peb, peb tsw noog. 17Peb yuav ua txhua yaam lawv le peb yeem lug ca, yog hlawv xyaab xyeem rua tug daab puj vaaj ntuj hab laub cawv xyeem rua nwg lawv le kws peb txeev ua, kws yog peb hab peb tej laug hab peb tej vaajntxwv hab cov thawj ua rua huv Yuta tej moos hab tej kev huv Yeluxalee. Thaus peb ua le hov peb muaj zaub mov noj txaus hab noj qaab nyob zoo hab tsw pum ib yaam xwm txheej phem le. 18Tassws txwj thaus peb tseg tsw hlawv xyaab rua tug daab puj vaaj ntuj hab tsw laub cawv xyeem rua nwg peb txawm pluag txhua yaam hab raug kev puam tsuaj ntawm nav ntaaj hab kev tshaib nqhes.” 19Cov quaspuj has tas, “Thaus peb hlawv xyaab rua tug daab puj vaaj ntuj hab laub cawv xyeem rua nwg, qhov kws peb ua lub ncuav zoo le daab puj vaaj ntuj xyeem hab laub cawv xyeem rua nwg hov, peb cov quasyawg tsw pum zoo lov?”
20Mas Yelemi has rua cov quaspuj quasyawg suavdawg kws teb nwg, has tas, 21“Tej xyaab kws mej hlawv huv Yuta tej moos hab tej kev huv Yeluxalee tsw has mej hab mej tej laug hab mej tej vaajntxwv hab mej cov thawj hab tej pejxeem, Yawmsaub tsw tau muab cim ca lov? Nwg ncu tsw txug lov? 22Yawmsaub thev tsw taug mej tej kev phem kev qas vuab tsuab kws mej ua ntawd ntxwv moog lawm. Vem le nuav mej lub tebchaws txhad raug muab tso tseg nyob do cuas hab ua lub chaw kws tsawm foom, tsw muaj tuabneeg nyob yaam le naj nub nwgnuav. 23Vem yog mej hlawv xyaab hab vem yog mej ua txhum rua Yawmsaub hab tsw noog Yawmsaub tej lug hab tsw ua lawv nwg txuj kevcai hab nwg tej kaab ke hab nwg tej lug qha, tej xwm txheej phem nuav txhad raug mej yaam le naj nub nwgnuav.”
24Yelemi has rua cov tuabneeg huvsw hab cov quaspuj huvsw tas, “Mej cov tuabneeg Yuta kws nyob huv Iyi tebchaws suavdawg, ca le noog Yawmsaub tej lug. 25Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Mej hab mej tej quaspuj tau has ntawm mej lub qhov ncauj ntaag hab mej txhais teg tau ua kuas tav, lawv le mej tau has tas, ‘Peb yuav ua tej kws peb tau yeem lug ca tag tag le, peb yuav hlawv xyaab rua daab puj vaaj ntuj hab laub cawv xyeem rua nwg.’ Mej ca le tuav rawv tej kws mej yeem lug tseg hab pauj tej kws mej yeem los maj.
26“Vem le nuav, cov tuabneeg Yuta kws nyob huv Iyi tebchaws suavdawg 'e, ca le noog Yawmsaub tej lug. Yawmsaub has tas, ‘Saib maj, kuv tuav kuv lub npe kws luj kawg cog lug khov kho tseg tas cov tuabneeg Yuta kws nyob huv Iyi tebchaws tsw has nyob hovtwg tsw muaj ib lub qhov ncauj twg yuav tuav kuv lub npe twv tas, “Muaj Vaajtswv Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum.” 27Saib maj, kuv saib quas ntsoov puab rua qhov phem tsw yog saib rua qhov zoo. Cov tuabneeg Yuta kws nyob huv Iyi tebchaws suavdawg yuav raug nav ntaaj hab kev tshaib nqhes puam tsuaj taag moog txug thaus puab suam kaum hlo. 28Hab cov kws tswv dim nav ntaaj yuav tswv huv Iyi tebchaws moog rua Yuta tebchaws muaj tsawg kawg, hab cov Yuta kws tshuav nyob huvsw kws tswv lug nyob huv Iyi tebchaws yuav paub tas leejtwg tej lug tseeb, yog puab le tseeb los yog kuv le tseeb.’
29“Yawmsaub has tas, ‘Nuav yog tej txujci kws yuav qha rua mej paub tas kuv yuav rau txem rua mej huv lub chaw nuav, sub mej txhad paub tas kuv tej lug kws has kev puam tsuaj rua mej yeej muaj tseeb.’ 30Yawmsaub has le nuav tas, ‘Kuv yuav muab Iyi tug vaajntxwv Falau Haufa rua huv nwg cov yeeb ncuab txhais teg hab muab rua huv cov kws nrhav txuv nwg txujsa txhais teg, ib yaam le kws kuv muab Yuta tug vaajntxwv Xentekhiya rua huv vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo txhais teg, kws yog nwg tug yeeb ncuab hab nrhav txuv nwg txujsa.’ ”