45

Giê-rê-mi khích lệ Ba-trúc

1Trong thời gian Giê-rê-mi đọc cho Ba- trúc (con Nê-ri-gia) chép sách tiên tri này, tức là năm thứ tư triều vua Giê-hô-gia-kim, Giê-rê-mi đã bảo Ba-trúc: 2“Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: Ba-trúc, 3con từng than thở: 'Khốn cho tôi vì tôi đã khổ đau còn bị Chúa làm cho buồn rầu thêm nữa! Tôi mệt đuối vì thở than rên rỉ, chẳng được nghỉ ngơi tí nào!' 4“Nhưng Ba-trúc, con ơi! Ta đang tiêu diệt một nước Ta đã dày công xây dựng. Ta sẽ quét sạch công trình Ta đã tạo lập từ lâu! 5Giữa hoàn cảnh nước mất nhà tan, con lại muốn gây dựng cơ đồ sự nghiệp hay sao? Đừng làm công việc dã tràng xe cát! Đây là phần thưởng Ta dành cho con giữa cuộc đoán phạt mọi người. Ta sẽ bảo vệ con suốt đời, dù con đi đâu, Ta cũng sẽ phù hộ!"