45

Bun Mbaalukv Nyei Fienx

1Yo^si^yaa nyei dorn, Ye^ho^yaa^kim, zoux Yu^ndaa nyei hungh da'feix hnyangx wuov hnyangx, Ne^li^yaa nyei dorn, Mbaalukv, ziux ⟨douc waac mienh,⟩ Ye^le^mi, gorngv naaiv deix waac fiev jienv sou. Ye^le^mi gorngv, 2“Mbaalukv aah! Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv mbuox meih, 3‘Meih gorngv, “Yie zuqc kouv aqv. Ziouv zorqv you-nzauh jaa jienv yie mun nyei dorngx. Laaix njunh yie haiz kouv haic yaac maiv duqv hitv kuonx.”+’
4“Meih oix zuqc hnangv naaiv mbuox ninh, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Mangc maah! Yie ceix jiez nyei, yie oix caeqv njiec. Yie zuangx nyei, yie oix baeng cuotv, se ziangh norm deic-bung. 5Meih weic ganh lorz hlo nyei jauv fai? Maiv dungx lorz, weic zuqc yie oix bun zuangx baamh mienh zuqc ciouv nyei zeqc naanc. Mv baac maiv gunv meih mingh taux haaix, yie oix bun meih duqv maengc ziangh weic benx mborqv jaax duqv daaih nyei zingh nyeic.”+’+” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.