45

Boh Hiăp Yahweh Kơ Baruk Jing Pô Čih Hră Kơ Yirmeyah

1Amăng thŭn tal pă̱ rơnŭk Yehôyakim ană đah rơkơi Yôsiyahu ngă pơtao anih lŏn Yudah, Baruk ană đah rơkơi Nêriyah hơmâo čih pioh laih ƀơi tơkŭl hră hơdôm boh hiăp kâo, Yirmeyah, pơruai glaĭ kơ ñu. Kâo pơhiăp hăng ñu tui anai, 2“Anai yơh jing tơlơi Yahweh, Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp hăng ih, Ơ Baruk: 3Ih brŏk ƀuăh tui anai, ‘Răm ƀăm yơh kơ kâo! Yahweh hơmâo thim brơi laih tơlơi rơngot hơning kơ tơlơi tơnap kâo. Kâo gleh rơmơ̆n biă mă laih anŭn ƀu dưi pơdơi ôh.’
4“Samơ̆ Yahweh pơtă kơ kâo ruai tơlơi anai dơ̆ng kơ, Ơ Baruk. Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Kâo či pơglưh hĭ hơget Kâo hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih, laih anŭn buč hĭ hơget Kâo hơmâo pla laih mơ̆ng djŏp lŏn tơnah yơh. 5Tui anŭn, ƀu hiam ôh kơ tơlơi ih pơmĭn tơlơi hiam či truh kơ ih hloh kơ pô pơkŏn. Ƀu djơ̆ ôh! Kâo či ba rai tơlơi răm rai ƀơi abih bang ƀing ană plei, samơ̆ pơ anih pă ih nao Kâo či brơi kơ ih tơklaih hĭ hăng dŏ hơdip yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.