46

Án Phạt Ai-cập

1Lời của CHÚA đến với Tiên Tri Giê-rê-mi-a về các quốc gia:
2Về Ai-cập:
 Về đạo quân của Pha-ra-ôn Nê-cô vua Ai-cập, là đạo quân đã bị Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đánh bại ở bờ sông Ơ-phơ-rát tại trận Cạt-kê-mít, vào năm thứ tư của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa:
  3“Hãy chuẩn bị mộc và khiên mà xông ra chiến trận!
  4Hãy thắng ngựa và lên yên!
  Hãy đứng vào đội ngũ với mũ sắt trên đầu.
  Hãy giũa mài giáo mác và mặc áo giáp vào!
  5Tại sao Ta thấy chúng hoảng sợ?
  Chúng đang triệt thoái;
  Các chiến sĩ của chúng bị đánh bại tả tơi,
  Chúng vội vàng chạy trốn.
  Chúng chẳng quay nhìn lại – Kinh hoàng tứ phía!” CHÚA phán.
  6“Kẻ nhanh chân cũng không sao chạy thoát,
  Chiến sĩ can trường cũng chẳng có thể thoát thân;
  Ở phương bắc, bên bờ Sông Ơ-phơ-rát,
  Chúng lảo đảo và ngã nhào.
  7Người nầy là ai mà nổi lên như nước sông trong mùa nước lũ,
  Chảy tràn lan như nước lụt tuôn tràn?
  8Ai-cập đã nổi lên như nước sông trong mùa nước lũ,
  Chảy tràn lan lai láng khắp nơi;
  Nó nói, ‘Ta sẽ dâng nước lên và bao trùm khắp đất,
  Ta sẽ tiêu diệt các thành và dân chúng ở trong.’
  9Hỡi các chiến mã, hãy xông vào trận mạc,
  Hỡi các xe chiến mã, hãy nộ khí lao vào;
  Hãy để các dũng sĩ tiến lên:
  Nào quân Cút và quân Pút cầm khiên mang thuẫn,
  Nào quân Lút giương cung nhắm bắn.
  10Ngày hôm ấy là ngày của Chúa, CHÚA các đạo quân,
  Một ngày báo trả,
  Một ngày trị tội những kẻ thù của Ngài.
  Gươm giáo sẽ tàn sát và no nê,
  Chúng sẽ say sưa uống máu.
  Vì Chúa, CHÚA các đạo quân, có một cuộc hiến tế trong đất bắc bên bờ sông Ơ-phơ-rát.
  11Hỡi trinh nữ, người con gái của Ai-cập, hãy đi lên Ghi-lê-át và lấy dầu mà thoa bóp;
  Ngươi có dùng bao nhiêu thuốc cũng chỉ vô ích mà thôi;
  Ngươi sẽ không được chữa lành.
  12Các nước đã nghe biết nỗi xấu hổ của ngươi;
  Tiếng kêu la của ngươi đã thấu cùng khắp đất;
  Vì dũng sĩ đã ngã nhào trên dũng sĩ;
  Cả hai cùng gục ngã với nhau.”

Ba-by-lôn Sẽ Tấn Công Ai-cập

13Lời của CHÚA phán với Tiên Tri Giê-rê-mi-a về việc Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn sẽ tấn công Ai-cập:
  14“Hãy rao báo trong Ai-cập,
  Hãy công bố tại Mích-đôn,
  Hãy rao truyền ở Mêm-phít và Ta-pan-he;
  Hãy bảo, ‘Hãy đứng vào vị trí chiến đấu, và hãy chuẩn bị sẵn sàng,
  Vì gươm giáo sẽ ăn nuốt những kẻ chung quanh ngươi.’
  15Sao các dũng sĩ lại bỏ chạy?
  Sao con bò mộng mà không đứng nổi?
  Bởi vì CHÚA đã xô nó xuống.
  16Phải, quân đội đông đúc của ngươi sẽ ngã nhào và chồng chất lên nhau;
  Ai nấy bảo nhau, ‘Hãy đứng dậy, chúng ta hãy trở về với gia đình và bà con bạn hữu của mình,
  Hãy trở về nơi sinh quán của mình,
  Ðể thoát khỏi sự tàn sát của gươm đao.’
  17Hãy ban cho Pha-ra-ôn vua của Ai-cập một danh hiệu:
  ‘Kẻ khoác lác đã mất cơ hội.’”
  18Ðức Vua, danh Ngài là CHÚA các đạo quân, phán,
  “Ta lấy chính mạng sống của Ta mà xác quyết rằng,
  Như Núi Ta-bô nhô lên giữa các núi thể nào,
  Như Núi Cạt-mên nổi bật nơi bờ biển thể nào,
  Quân giặc cũng sẽ đến thể ấy.
  19Hỡi Ái Nữ của Ai-cập, hãy chuẩn bị khăn gói để đi lưu đày!
  Vì Mêm-phít sẽ trở thành một nơi hoang phế,
  Một chốn điêu tàn, không người ở.
  20Ai-cập là một con bò cái tơ đẹp đẽ,
  Bị ruồi mòng từ phương bắc đến tấn công.
  21Ngay cả quân đánh thuê ở giữa nàng vốn đã được nuôi béo như một đàn bò mập,
  Thế mà chúng đã xây lưng và cùng nhau bỏ chạy;
  Chúng chẳng đứng lại để cự địch;
  Bởi vì ngày tai họa của chúng đã đến,
  Thời điểm đoán phạt của chúng đã tới rồi.

  22Nàng lên tiếng khè khè như con rắn rồi lủi đi;
  Vì quân thù của nàng đã hùng dũng tiến đến;
  Chúng mang rìu đến tấn công nàng;
  Chúng đốn ngã nàng như các thợ đốn cây ra tay.”
  23CHÚA phán,
  “Chúng sẽ đốn phá các rừng cây của nàng,
  Mặc dù các rừng ấy rậm rạp khó vào được;
  Nhưng vì quân giặc tiến đến đông hơn cào cào;
  Thật khó có thể đếm hết chúng được.
  24Nàng Ái Nữ Ai-cập sẽ bị làm nhục;
  Nàng sẽ bị trao vào tay một dân ở phương bắc.”
25CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán, “Nầy, Ta sẽ trừng phạt Thần A-môn ở Thê-be, Pha-ra-ôn, Ai-cập, các thần của nàng, các vua của nàng, và phạt Pha-ra-ôn, cùng mọi người tin cậy nó. 26Ta sẽ phó chúng vào tay những kẻ tìm cách lấy mạng chúng, tức vào tay Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn và các tôi tớ của nó. Tuy nhiên, sau đó Ai-cập sẽ có người đến ở, giống như thời xa xưa,” CHÚA phán.

Ðức Chúa Trời Sẽ Cứu I-sơ-ra-ên

  27“Về phần ngươi, đừng sợ, hỡi tôi tớ Ta Gia-cốp,
  Ngươi chớ hoảng kinh, hỡi I-sơ-ra-ên,
  Vì này, Ta sẽ cứu ngươi từ các miền xa xôi hẻo lánh,
  Và cứu con cháu ngươi từ những xứ chúng sống lưu đày.
  Gia-cốp sẽ trở về, sống an lành và thoải mái,
  Không ai sẽ làm nó lo sợ nữa.
  28Về phần ngươi, đừng sợ, hỡi tôi tớ Ta, Gia-cốp,” CHÚA phán,
  “Vì Ta ở với ngươi.
  Ta sẽ tiêu diệt mọi nước Ta đã xua ngươi đến,
  Nhưng phần ngươi Ta sẽ chẳng tiêu diệt ngươi.
  Ta sẽ sửa phạt ngươi đúng mức,
  Nhưng đừng mong Ta sẽ không sửa phạt ngươi.”