46

Boh Hiăp Yahweh Kơ Tơlơi Ƀing Lŏn Čar Ƀơi Lŏn Tơnah

1Anai yơh jing boh hiăp Yahweh pơhiăp hăng kâo, pô pơala Yirmeyah, kơ tơlơi ƀing lŏn čar ƀơi lŏn tơnah.

Boh Hiăp Yahweh Kơ Tơlơi Lŏn Čar Êjip

2Boh hiăp kơ tơlơi lŏn čar Êjip tui anai: Anai yơh jing boh hiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ling tơhan Pharaoh Nekhôh pơtao lŏn čar Êjip, jing pô Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon dưi hĭ ƀơi plei Karkhemis jĕ ƀơi Krong Huphrat, jing amăng thŭn tal pă̱ rơnŭk Yehôyakim ană đah rơkơi Yôsiyahu ngă pơtao lŏn čar Yudah:
  3“Ƀing khua ling tơhan lŏn čar Êjip ur kraih tui anai, ‘Djă̱ bĕ khul khiơl gih, jing khiơl prŏng ƀôdah anet,
   laih anŭn kơsung tơbiă bĕ kơ tơlơi pơblah!
  4Troă tơƀăk bĕ rơdêh aseh ƀơi khul aseh,
   laih anŭn đĭ bĕ ƀơi rơdêh!
  Dŏ pơdap bĕ
   hăng troă bĕ muk pơgang!
  Kruăh bĕ khul tơbăk gih,
   buh hơô bĕ ao pơgang gih!’

  5“Yahweh pơhiăp tui anai, ‘Hơget tơlơi Kâo ƀuh lĕ?
   Kâo ƀuh ƀing ling tơhan anŭn huĭ bra̱l,
   ƀing gơñu kơdŭn đuaĭ hĭ,
   ƀing ling tơhan khĭn kơtang gơñu thuơ hĭ.
  Ƀing gơñu ječ ameč đuaĭ kơdŏp
   ƀu thâo lăng glaĭ ôh.
   Sĭt hơmâo tơlơi pơhuĭ ƀơi djŏp bơnăh yơh.’
  6Wơ̆t tơdah ƀing thâo đuaĭ tañ biă mă samơ̆ ƀing gơñu ƀu dưi đuaĭ kơdŏp ôh
   sĭt ƀing kơtang kŏn dưi tơklaih hĭ lơi.
  Amăng gah dư̱r jĕ ƀơi Krong Huphrat
   ƀing gơñu tơhneč hăng rơbuh hĭ yơh.

  7“Hơget lŏn čar jing hĭ prŏng kơtang kar hăng krong Nil,
   kar hăng ia li̱ng rô blai lĕ?
  8Lŏn čar Êjip yơh jing hĭ prŏng kar hăng krong Nil,
   jing kar hăng ia li̱ng rô blai.”

  “Ƀing Êjip laĭ tui anai, ‘Ƀing gơmơi či tơgŭ laih anŭn go̱m hĭ lŏn tơnah yơh.
   Ƀing gơmơi či pơrai hĭ khul plei pla wơ̆t hăng ƀing ană plei plei anŭn yơh.’

  9“Ƀing khua ling tơhan lŏn čar Êjip ur kraih, ‘Kơsung nao bĕ, Ơ khul aseh!
   Pơgăt nao tañ bĕ, Ơ ƀing pơgăt rơdêh aseh hơi!
  Kơsung tơbiă bĕ, Ơ ƀing tơhan khĭn kơtang,
   jing ƀing mơnuih anih lŏn Kus hăng mơnuih tring Put jing ƀing thâo glăm khul khiơl,
   laih anŭn ƀing mơnuih tring Lidia jing ƀing thâo yua hraŏ.’ ”

  10Kâo, Yirmeyah, pơhiăp tui anai, “Samơ̆ hrơi anŭn jing lŏm kơ Khua Yang, jing Yahweh Dưi Kơtang yơh.
   Hrơi anŭn jing hrơi kơ tơlơi rŭ nua, jing hrơi Ñu rŭ nua ƀơi ƀing rŏh ayăt Ñu.
  Đao Ñu či pơdjai hĭ hăng lun ƀơ̆ng kar hăng hlô mơnơ̆ng glai tơl trơi hrăp yơh,
   jing tơl đao Ñu hrăp ƀu mơhao kơ drah dơ̆ng tah.
  Ƀơi hrơi anŭn, khul drơi jan gơñu či jing hĭ kar hăng gơnam ngă yang kơ Yahweh Dưi Kơtang,
   amăng anih lŏn gah dư̱r jĕ ƀơi Krong Huphrat yơh.

  11“Ơ ƀing lŏn čar Êjip hơi, đĭ nao pơ anih lŏn Gilead hăng mă jrao pơyua bĕ.
   Wơ̆t tơdah ƀing gih pơthim lu jrao, ƀing gih ƀu či tŭ yua ôh,
   sĭt ƀu či hơmâo tơlơi pơsuaih ôh kơ ƀing gih.
  12Ƀing lŏn čar pơkŏn či hơmư̆ kơ tơlơi mlâo mlañ gih.
   Sĭt tơlơi ƀing gih čŏk hia či pơbă hĭ djŏp anih amăng lŏn tơnah yơh.
  Ƀing ling tơhan khĭn kơtang gih anai či tơhneč djơ̆ ƀơi ƀing ling tơhan khĭn kơtang gih pơkŏn yơh.
   Abih dua ƀing gơñu či rơbuh hĭ hrŏm hơbĭt yơh.”

Boh Hiăp Kơ Tơlơi Pơtao Prŏng Nebukhadnezzar

13Anai yơh jing boh hiăp Yahweh pơhiăp hăng kâo, Yirmeyah, kơ tơlơi Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon, jing pô hlak rai kơsung blah lŏn čar Êjip:
  14“Pơhaih bĕ tơlơi anai amăng lŏn čar Êjip laih anŭn pơruai bĕ tơlơi anŭn amăng plei Migdôl.
   Ăt pơhaih bĕ tơlơi anai amăng plei Nôp hăng plei Tahpanhês mơ̆n tui anai,
  ‘Dŏ bĕ ƀơi anih ƀing gih dŏ hăng prap pre bĕ kiăng kơ pơgang gih pô,
   yuakơ đao gưm ƀing rŏh ayăt či pơdjai hĭ ƀing dŏ jum dar ƀing gih kar hăng hlô mơnơ̆ng glai lun ƀơ̆ng hĭ yơh.’
  15Yua hơget rup trah yang prŏng gih rơbuh hĭ lĕ?
   Rup trah rơmô anŭn ƀu dưi dŏ dơ̆ng ôh, yuakơ Yahweh či tơlư̆ hĭ.
  16Ƀing ling tơhan gih ăt či rơbuh hĭ nanao yơh.
   Ƀing gơñu či pơtơhneč hăng tơdruă yơh yuakơ ƀing gơñu tơdu rơmơ̆n.
  Ƀing gơñu či laĭ hăng tơdruă gơñu tui anai,
   ‘Tơgŭ bĕ, brơi kơ ƀing ta wơ̆t glaĭ bĕ
   pơ ƀing ană plei ta laih anŭn pơ anih lŏn plei pla ta,
   kiăng kơ tơklaih hĭ mơ̆ng đao gưm ƀing kơtư̆ juă anŭn.’
  17Pơ anŭn yơh ƀing gơñu či pơanăn Pharaoh Hopra pơtao lŏn čar Êjip tui anai,
   ‘Pô pơhiăp pơgao pơang samơ̆ ƀu ngă bruă hơget gĕt ôh.’ ”

  18Pơtao, jing pô hơmâo anăn Yahweh Dưi Kơtang, pơhiăp tui anai,
   “Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo:
  Hơmâo sa čô prŏng kơtang či rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih,
   jing pô prŏng hrup hăng čư̆ Tabôr glông hloh amăng abih bang čư̆ čan,
   jing pô kơtang hrup hăng čư̆ Karmel jĕ ƀơi rơsĭ prŏng yơh.
  19Rơmet set bĕ gơnam gih kiăng kơ nao pơ lŏn čar ataih,
   Ơ ƀing ană plei lŏn čar Êjip hơi,
  yuakơ plei Nôp ƀing rŏh ayăt či ngă brơi jing hĭ anih rơngol
   jing anih răm rai hĭ ƀu hơmâo mơnuih dŏ hơdip amăng anŭn ôh.

  20“Lŏn čar Êjip jing kar hăng sa ană rơmô ania hiam,
   samơ̆ hơmâo rŏh ayăt kar hăng ruai pŏr thâo kĕ hlak rai
   pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu mơ̆ng gah dư̱r yơh.
  21Ƀing tơhan jing ƀing lŏn čar Êjip apăh kiăng kơ rai djru pơblah brơi kơ ñu pô,
   jing kar hăng khul ană rơmô rơmŏng yơh.
  Ƀing gơñu ăt či wĕh hăng đuaĭ kơdŏp hĭ hrŏm hơbĭt mơ̆n,
   ƀing gơñu ƀu či dŏ ƀơi tơdron blah dơ̆ng tah,
  yuakơ hrơi răm rai ăt hlak rai ƀơi ƀing gơñu mơ̆n,
   jing mông kơ ƀing gơñu tŭ tơlơi pơkơhma̱l yơh.
  22Ƀing ling tơhan Êjip či hoč kar hăng ala đuaĭ kơdŏp yơh
   yuakơ ƀing rŏh ayăt kơsung rai lu biă mă.
  Ƀing rŏh ayăt anŭn či rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Êjip hăng khul jo̱ng,
   kar hăng mơnuih dro̱m hĭ khul kơyâo yơh.
  23Wơ̆t tơdah ƀing Êjip jing kơpa̱l kar hăng glai kơmrơ̆ng,
   ƀing rŏh ayăt anŭn či dro̱m pơrai hĭ ƀing gơñu,
  yuakơ ƀing rŏh ayăt anŭn lu biă mă lu kar hăng khul kơtop,
   sĭt lu tơl ƀu thâo yap ôh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  24“Ƀing ană plei lŏn čar Êjip či tŭ tơlơi mlâo,
   yuakơ Kâo, Yahweh, či jao hĭ ƀing gơñu kơ tơlơi dưi ƀing mơnuih mơ̆ng gah dư̱r yơh.”
25Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Kâo či ba rai tơlơi pơkơhma̱l ƀơi Amôn yang plei phŭn Thebes, jing ƀơi Pharaoh, ƀơi lŏn čar Êjip, ƀing yang rơba̱ng Êjip hăng ƀơi ƀing pơtao ñu, laih anŭn ƀơi ƀing hlơi pô kơnang kơ Pharaoh kiăng kơ djru yơh. 26Kâo či jao hĭ ƀing gơñu kơ tơlơi dưi ƀing hơduah pơdjai hĭ ƀing gơñu yơh, jing kơ Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon wơ̆t hăng kơ ƀing khua moa ñu yơh. Samơ̆ tơdơi kơ anŭn, či hơmâo ƀing mơnuih Êjip wơ̆t glaĭ dŏ hơdip pơ anih lŏn anŭn kar hăng hlâo adih yơh.” Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.

Boh Hiăp Kơ Tơlơi Ƀing Israel Laih Anŭn Kơ Tơlơi Ƀing Yudah

  27Anai yơh jing boh hiăp Yahweh pơhiăp, “Anăm huĭ bra̱l ôh, Ơ ƀing ană tơčô Yakôb ding kơna Kâo hơi.
   Anăm dŏ kơtuă ôh, Ơ ƀing ană tơčô Israel ăh.
  Sĭt Kâo či pơklaih hĭ ƀing gih mơ̆ng anih ataih anŭn,
   wơ̆t hăng ƀing ană tơčô gih mơ̆ng anih lŏn ƀing gơñu dŏ gah yŭ tơlơi dưi pô pơtao prŏng.
  Ƀing gih či glaĭ dŏ rơnŭk rơno̱m hăng rơnŭk hơđơ̆ng dơ̆ng,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ngă brơi kơ ƀing gih huĭ bra̱l dơ̆ng tah.
  28Anăm huĭ bra̱l ôh, Ơ ană tơčô Yakôb ding kơna Kâo hơi,
   yuakơ Kâo dŏ hrŏm hăng ƀing gih.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  “Wơ̆t tơdah Kâo pơrai hĭ hlo̱m ƀo̱m abih bang ƀing lŏn čar
   jing ƀing lŏn čar Kâo pơčơlah hĭ laih ƀing gih,
   samơ̆ Kâo ƀu či pơrai hĭ ƀing gih hlo̱m ƀo̱m ôh.
  Kâo či pơkhư̆ pơkra ƀing gih samơ̆ kơnơ̆ng hăng tơlơi djơ̆ tơpă đôč.
   Kâo khŏm pơkơhma̱l hĭ ƀing gih,
   samơ̆ Kâo ƀu či brơi kơ ƀing gih tŭ tơlơi pơkơhma̱l hlo̱m ƀo̱m ôh.”