47

Tej lug kws has txug cov Filixatee

1Yawmsaub tej lug kws has tuaj rua Yelemi kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug has txug cov Filixatee, yog ua ntej kws Falau tsw tau ntaus lub moos Kaxa.
  2Yawmsaub has le nuav tas,
  “Saib maj, tej dej saamswm ndwg
   saab qaum teb peg lug yuav nphau tej nam nthwv tuaj,
  yuav nyaab lub tebchaws hab txhua yaam kws nyob huv,
   tsw has lub nroog hab tej tuabneeg kws nyob huv.
  Tuabneeg yuav quaj qw,
   txhua tug kws nyob huv lub tebchaws yuav quaj nyav.
  3Thaus kws nov nwg tej txwv neeg suab rau nrov,
   hab nov tej tsheb neeg ua rog dha ceev tuaj,
  hab nov lub suab lug tsheb nrov vig voog tuaj,
   leej txwv tsw tig lug saib nwg tej mivnyuas le
   vem nwg txhais teg tsaug quas zog le lawm,
  4vem yog nub kws cov Filixatee yuav puam tsuaj huvsw
   tub lug txug lawm, kws yog nub kws yuav rhuav tshem
  cov tuabneeg kws tseed tshuav nyob
   kws yuav paab lub nroog Thailab hab lub moos Xaintoo.
  Yawmsaub rhuav cov Filixatee puam tsuaj, yog cov kws tuaj ntawm
   ntug havtxwv Khathau kws tseed tshuav nyob.
  5Lub moos Kaxa chais plaubhau nyob do hau cuas lawm,
   hab lub moos Akheloo nyob ntsag tu.
  Cov kws nyob nruab tag kws tseed tshuav nyob 'e,
   mej yuav suam mej lub cev ntev le caag?
  6Au Yawmsaub raab ntaaj,
   tseed yuav ntev le caag koj le su?
  Ca le nkaag rua huv lub naab ntaaj,
   ca le su hab nyob tuabywv.
  7Thaus Yawmsaub khaiv lawm
   nwg yuav nyob tuabywv tau le caag?
  Yawmsaub tsaa raab ntaaj ntawd
   tawm tsaam Akheloo hab cov kws nyob ntawm ntug havtxwv.”