47

Klei Hưn Êlâo Djŏ kơ Phung Philistin

1 Klei Yêhôwa blŭ kơ khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi djŏ kơ phung Philistin êlâo mtao Pharaôn bi blah hŏng ƀuôn Gasa: 2Snei Yêhôwa lač:
  “Nĕ anei, êa đĭ mơ̆ng dưr,
   leh anăn srăng jing sa hnoh êa êtăng dlai tơl lip;
  diñu srăng lip čar leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm čar,
   wăt ƀuôn, wăt mnuih dôk hlăm ƀuôn.
  Phung mnuih srăng ur hia,
   leh anăn jih jang phung ƀuôn sang dôk hlăm čar srăng čŏk hia.
  3Tơdah hmư̆ ênai jơ̆ng aseh,
   leh anăn ênai pông êdeh aseh phung roh ksŭng phă anăp,
  amĭ ama amâo lŏ wir dlăng kơ phung anak diñu ôh,
   kyuadah kngan diñu awăt đei.
  4Kyuadah hruê truh leh čiăng bi rai kơ jih jang phung Philistin,
   čiăng bi luč hĕ mơ̆ng ƀuôn Tir leh anăn ƀuôn Sidôn
  grăp čô phung đru ăt dôk.
   Kyuadah Yêhôwa dôk bi rai phung Philistin,
   phung ăt dôk mơ̆ng plao ksĭ Kaphtôr.
  5Ƀuôn Gasa kuêh kla kŏ kyua klei kơŭ kyăm,
   ƀuôn Askêlon dôk ñăt kriêp leh.
  Ơ phung ăt dôk ti lăn dap,
   dŭm boh sui diih srăng riêk asei mlei diih pô?
  6Ơ đao gưm Yêhôwa!
   Dŭm boh sui tơl ih mdei?
  Brei ih lŏ mŭt hlăm hrŭm ih,
   mdei leh anăn dôk êđăp ênang bĕ!
  7Si gơ̆ dưi dôk êđăp ênang,
   tơdah Yêhôwa mtă kơ gơ̆ leh?
  Ñu mtă kơ gơ̆ leh
   brei ngă kơ ƀuôn Askêlon leh anăn kơ čar hang êa ksĭ.”