49

Tej lug kws has txug cov Aamoo

1Tej lug kws has txug cov Aamoo.
  Yawmsaub has le nuav tas,
  “Yixayee tsw muaj tub le lov?
   Tsw muaj tug kws tuav qub txeeg qub teg lov?
  Ua caag daab Mikhoo txeeb tau Kas tebchaws,
   hab tej tuabneeg kws teev tug daab hov
   moog nyob huv Kas tej moos?”
  2Yawmsaub has tas, “Vem le ntawd, saib maj,
   lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug
  mas kuv yuav ua kuas nov lub suab ua rog
   tawm tsaam lub moos Lanpa huv Aamoo tebchaws.
  Lub moos hov yuav pob taag ua tej pawg tsw muaj tuabneeg nyob,
   hab tej zej zog ib ncig lub moos hov yuav raug muab hlawv taag.
  Mas cov Yixayee yuav txeeb tau
   ntawm cov kws tub txeeb moog lawm rov qaab lug.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  3“Lub moos Hesanpoo 'e, ca le quaj nyav,
   vem yog lub moos Ai raug muab tso tseg pam taag.
  Lanpa tej ntxhais 'e, ca le muab khaub seev tsaaj lug naav,
   ca le quaj ntsuag, dha moog dha lug
   huv tej kev ntawm tej nrwm teb,
  tsua qhov tug daab Mikhoo
   yuav tswv tawm tebchaws nrug nwg cov pov thawj
   hab cov kws ua koom rua tug daab ntawd ua ke.
  4Tug ntxhais kws faav xeeb 'e,
   ua caag koj yuav khaav txug koj tej haav,
   yog tej haav kws muaj dej ndwg ndo?
  Koj tso sab rua koj tej nyaj txag,
   has tas, ‘Leejtwg yuav tuaj ua rog rua kuv naj?’ ”
  5Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas,
   “Kuv yuav coj kev txhawj kev ntshai ntawm cov tuabneeg suavdawg
   kws nyob ib ncig koj lug raug koj,
  mas mej yuav raug muab ntab tawm moog,
   txhua tug yuav tswv ncaaj nraim ntawm nwg xubndag moog,
   yuav tsw muaj leejtwg qaws tau cov kws tswv ntawd lug ua ke.
  6Tassws yaav tom qaab, kuv yuav pub cov Aamoo
   rov qaab vaam meej le qub.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

Tej lug kws has txug Entoo

7Tej lug kws has txug Entoo.
  Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas,
   “Tsw muaj tswvyim nyob huv lub moos Themaa dua le lawm lov?
  Cov tuabneeg txawj ntse tej lug sablaaj kws zoo
   puam tsuaj taag lawm lov?
   Puab tej tswvyim pluj ntshw le lawm lov?
  8Cov kws nyob huv lub moos Ntentaa 'e, ca le tswv,
   ca le tig rov qaab, ca le tswv moog nkaum qhov taub,
  vem yog kuv yuav coj xwm txheej phem lug raug Exau
   rua lub swjhawm kws kuv rau txem rua puab.
  9Yog cov kws de txwv maab tuaj de ntawm koj,
   puab yuav tsw tseg ib txha ca le lov?
  Yog tub saab tuaj mo ntuj,
   puab yuav tsw lws kuas txaus puab sab xwb lov?
  10Tassws kuv de Exau tej txwv du lug,
   kuv rhuav nwg tej chaw nkaum
   mas nwg tswv nraim tsw tau le lawm.
  Nwg tej tub ki hab nwg tej txheeb ze
   hab nwg tej kwvtij zej zog raug puam tsuaj taag,
   nwg tu noob tsw tshuav ib tug le lawm.
  11Ca le muab mej tej mivnyuas ntsuag tso tseg,
   kuv yuav tuav puab txujsa,
   hab ca mej tej puj ntsuag tso sab rua kuv.”
12Tsua qhov Yawmsaub has le nuav tas, “Yog tug kws tsw tswm nyog haus lub khob nuav los yuav tsum haus, koj yuav dim kev teem txem tau lov? Koj yeej yuav tsw dim, koj yuav tsum haus.” 13Yawmsaub has tas, “Kuv tuav kuv lub npe cog lug khov kho tas lub moos Npauxa yuav ua lub chaw ceeb hab ntshai, hab yuav raug luas thuaj luag, hab yuav raug tso tseg pam taag hab ua lu lug tsawm foom, hab nwg tej moos huvsw yuav muab tso tseg nyob do cuas moog ib txhws.”
  14Kuv nov xuv tuaj ntawm Yawmsaub,
   hab ib tug tub tshaaj xu raug khaiv moog
   has rua ib tsoom tebchaws tas,
  “Ca le sau zog tuaj tawm tsaam lub tebchaws ntawd,
   hab sawv tseeg ua rog.”

  15“Saib maj, kuv yuav ua rua koj miv dua tej tebchaws huvsw,
   ua rua ib tsoom tuabneeg saib tsw taug koj.
  16Qhov kws koj ua rua luas ceeb hab ntshai
   hab qhov kws koj lub sab khaav theeb, daag ntxag koj.
  Koj yog tug kws nyob sau tej kem zeb
   hab nyob ruaj sau tej ncov roob.
  Txawm yog koj ua zeg nyob sab yaam nkaus le tej daav,
   los kuv yuav muab koj chua nqeg hov ntawd lug.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  17“Entoo yuav ua lub chaw kws luas ceeb hab ntshai,
   hab txhua tug kws hlaa moog
  yuav ceeb hab ntshai kawg hab yuav thuaj
   vem yog qhov kws puab raug puam tsuaj taag.”
  18Yawmsaub has tas, “Ib yaam le thau u lub moos Xauntoo
   hab lub moos Kaumaula hab tej moos kws nyob ze ntawd
   raug puam tsuaj taag,
  yuav tsw muaj tuabneeg moog su rua huv Entoo ib yaam nkaus,
   hab yuav tsw muaj tuabneeg nyob huv Entoo le lawm.
  19Saib maj, kuv yuav ua rua puab tswv tawm huv Entoo sai kawg,
   yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav kws tawm huv lub haav zoov
  ntawm ntug dej Yalatee dha moog fuas yaaj
   huv lub nkuaj kws ruaj khov.
  Kuv yuav tsaa tug kws kuv xaiv ca lawd kaav Entoo.
   Muaj leejtwg zoo cuag le kuv?
  Leejtwg yuav teem swjhawm rua kuv tuaj?
   Tug yug yaaj twg yuav tawm tsaam yeej kuv?”
  20Vem le nuav ca le noog tej kws Yawmsaub
   npaaj tseg yuav tawm tsaam Entoo
  hab tej kws nwg npaaj sab yuav ua
   rua cov tuabneeg huv lub moos Themaa.
  Txawm yog cov miv miv kws nyob huv paab ntawd
   los yeej yuav raug muab caab tawm moog.
  Puab lub nkuaj yeej yuav ntshai heev kawg
   rua tej kws puab raug.
  21Thaus nov lub suab kws puab qaug
   mas lub nplajteb yuav tseeg quas nkawg,
  puab lub suab quaj qw
   yuav nrov moog txug Havtxwv Lab.
  22Saib maj, yuav muaj ib tug sawv tseeg qwv tis nkaus yaa lug
   yaam le tug daav hab nthuav tis hlo
   tawm tsaam lub moos Npauxa.
  Nub ntawd Entoo tej tub rog lub sab
   yuav zoo yaam nkaus le tug quaspuj
   kws saamswm ua mob teb yug mivnyuas lub sab.

Tej lug kws has txug Ntamaxaka

23Tej lug kws has txug lub nroog Ntamaxaka.
  “ Lub moos Hama hab lub moos Apa
   ntxhuv sab vem puab nov xuv phem.
  Puab ntshai sab yaaj taag, hab puab sab faab taag
   zoo yaam nkaus le dej havtxwv kws nyob tsw tug.
  24Ntamaxaka kuj tsaug leeg taag,
   nwg tig hlo tswv hab raag zum zawg,
  puab lwj sab hab mob ntsaaj quas lawg
   yaam nkaus tug quaspuj saamswm yug mivnyuas.
  25Lub nroog kws muaj koob meej
   raug muab tso tseg lawm lauj,
   yog lub nroog kws zoo sab xyiv faab.
  26Vem le nuav tej tub hluas huv lub nroog hov
   yuav qaug tuag taag rua huv tej tshaav puam,
  hab nub ntawd tej tub rog huv lub nroog huvsw
   yuav raug puam tsuaj.”
  Yawmsaub kws muaj fwjchim luj
   kawg nkaus has le nuav ntaag.
  27“Kuv yuav tis tawg rua lub ntsaa loog Ntamaxaka,
   hab suavtawg yuav kub vaajntxwv Npeehanta
   tej chaw ruaj khov.”

Tej lug kws has txug cov Khenta hab lub moos Haxau

28Has txug cov Khenta hab ib cheeb tsaam ntawm lub moos Haxau kws vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo ntaus rog rua,
  Yawmsaub has le nuav tas,
   “Ca le sawv tseeg, moog ua rog rua cov Khenta,
  ca le muab cov tuabneeg
   kws nyob saab nub tuaj ua kuas puam tsuaj.
  29Puab tej tsev ntaub hab puab tej paab yaaj paab tshws,
   puab tej ntaub puab tej hov txhua chaw huvsw
   yuav raug muab txeeb moog,
  puab tej ntxhuav yuav raug coj ntawm puab moog.
   Tuabneeg yuav qw rua puab tas,
   ‘Muaj kev txhawj kev ntshai rua txhua faab lauj!’ ”
  30Yawmsaub has tas, “Cov tuabneeg
   huv lub moos Haxau 'e, ca le tswv, ca le moog deb deb,
  moog nkaum huv qhov taub tub tub,
   vem yog vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo
  tub ntaus tswvyim phem rua mej,
   hab npaaj sab tseg tawm tsaam mej.”

  31Yawmsaub has tas, “Ca le sawv tseeg moog ua rog
   rua ib haiv tuabneeg kws nyob sab tug quas yeeg,
  kws nyob tso sab plhuav, tsw muaj rooj loog
   tsw muaj laag rooj le, puab nyob puab ib qho xwb.
  32Puab tej ntxhuav los yuav lws tau lug,
   puab tej paab nyuj los yuav txeeb tau lug.
  Kuv yuav ua kuas cov kws txav plaubhau txwj npoo nplooj ntseg
   tawg rw quas sua rua txhua faab lawv cua ntsawj,
  kuv yuav coj tej xwm txheej phem txhua faab lug raug puab.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  33“Lub moos Haxau yuav ua lub chaw rua maa nkaum,
   yuav muab tso tseg nyob do cuas moog ib txhws.
  Yuav tsw muaj leejtwg su
   tsw muaj leejtwg nyob rua huv le lawm.”

Tej lug kws has txug Elaa tebchaws

34Tej lug kws Yawmsaub has tuaj rua Yelemi kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug ntswg txug Elaa tebchaws rua thaus Xentekhiya chiv ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws.
  35Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has le nuav tas,
  “Saib maj, kuv yuav muab Elaa raab neev luv,
   yog yaam kws puab vaam khom hab muaj zug.
  36Hab kuv yuav coj cua plaub faab kaum ntuj
   tuaj tawm tsaam Elaa,
  hab kuv yuav ua kuas puab tawg rw quas sua
   lawv le tej cua ntsawj ntawd,
  yuav tsw muaj ib lub tebchaws twg kws cov tuabneeg
   kws raug lawv huv Elaa moog nyob tsw txug.
  37Kuv yuav ua rua cov Elaa ntshai puab tej yeeb ncuab
   hab cov kws nrhav txuv puab txujsa kawg nkaus le.”
  Yawmsaub has tas, “Kuv yuav coj tej xwm txheej phem
   lug raug puab, yog kuv tej kev chim heev.
  Kuv yuav tso nav ntaaj nav rag lawv cuag puab
   moog txug thaus kuv ua rua puab puam tsuaj taag.
  38Mas kuv yuav ua kuv lub zwm txwv
   rua huv Elaa,
  hab kuv yuav muab puab tug vaajntxwv
   hab puab cov thawj ua kuas puam tsuaj taag.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  39“Tassws yaav tom qaab kuv yuav pub Elaa
   rov qaab vaam meej le qub.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.