4

Heuc I^saa^laa^en Mienh Goiv Hnyouv Nzuonx

  1Ziouv gorngv, “I^saa^laa^en aah!
  Se gorngv meih oix nzuonx,
   nzuonx daaih lorz yie maah!
  Se gorngv meih zorqv cuotv meih gamh nziev nyei ga'naaiv
   maiv bun yiem yie nyei nza'hmien,
   meih yaac maiv hlungh hluotv,
  2se gorngv meih yaac kaux zien leiz, baengh fim nyei, hnyouv zingx nyei
   ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv houv waac,
  maanc guoqv mienh ziouc kaux ninh duqv fuqv,
   ninh mbuo yaac oix taaih ninh.”
3Ziouv hnangv naaiv gorngv mbuox Yu^ndaa caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei Mienh,
  “Oix zuqc zaqv meih mbuo nyei ndeic-hlungv,
   yaac maiv dungx haaz nyim yiem njimv-lomc gu'nyuoz.
  4Yu^ndaa Mienh caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei mienh aah!
   Meih mbuo oix zuqc ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ fungx bun Ziouv,
   yaac oix zuqc jamv hnyouv,
  Nziex laaix meih mbuo zoux nyei orqv sic,
   yie nyei ga'qiex haih baetv cuotv hnangv douz nor njopc daaih,
   yaac maiv maaih mienh haih mborqv daic.

Yu^ndaa Oix Zuqc Baqv Bung Daaih Nyei Zeqc Naanc

  5“Oix zuqc yiem Yu^ndaa gorngv yaac yiem Ye^lu^saa^lem zunh gorngv,
   ‘Oix zuqc biomv jorng gormx deic-bung’ aengx qaqv heuc qiex mbui nyei gorngv,
   ‘Gapv zunv daaih maah! Mbuo oix zuqc bieqc weih wuonv nyei zingh.
  6Oix zuqc hungx jienv ⟨Si^on⟩ cie geh,
   oix zuqc gaanv biaux, maiv dungx ngaih weic biaux ndutv,
  weic zuqc yie dorh ciouv nyei zeqc naanc
   caux bun mienh zuqc mietc nyei domh sic yiem baqv bung daaih.”
  7Maaih sienh yiem ninh bingx nyei lomc-mbiorqc cuotv daaih,
   baaic waaic guoqv wuov dauh yaac cuotv jauv.
  Ninh yiem ninh nyei dorngx cuotv mingh,
   weic bun meih nyei deic-bung benx baaic huaang nyei dorngx.
  Meih nyei zingh ziouc benx mbaang waaic nyei zingh,
   maiv maaih haaix dauh yiem.
  8Weic naaiv meih mbuo oix zuqc sai jienv la'maah ndie-cou,
   nyiemv jienv heuc qiex mbui nyei,
  weic zuqc Ziouv corc za'gengh! qiex jiez haic yie mbuo,
   maiv huin ganh bung.”
  9Ziouv gorngv, “Taux wuov hnoi
   hungh diex caux jien mba'nziu yuqc,
  sai mienh gamh nziex,
   douc waac mienh yaac mbuoqc horngh haic.”
10Yie ziouc gorngv, “Ziouv Tin-Hungh aah! Meih za'gengh nduov naaiv deix baeqc fingx caux Ye^lu^saa^lem Mienh nzengc, weic zuqc meih gorngv, ‘Meih mbuo oix duqv yiem longx.’ Daaux nzuonx nzuqc ndaauv zungv hoic jienv ninh mbuo nyei maengc aqv.”
11Taux wuov zanc maaih waac mbuox naaiv deix baeqc fingx caux Ye^lu^saa^lem, “Maaih nziaaux-jorm yiem deic-bung-huaang hlang, njang nyei dorngx hungx jienv yie nyei zuangx baeqc fingx, maiv zeiz weic buonc maux nyei ga'naaiv cuotv fai bun cing-nzengc. 12Zungv oix maaih domh nziaaux gauh hlo jiex naaic ziux yie hatc nyei waac buonc daaih. Ih zanc yie ganh gorngv cuotv waac dingc ninh mbuo nyei zuiz.”
  13Mangc maah! Ninh faaux daaih hnangv mbuonx,
   ninh mborqv jaax nyei maaz-cie hnangv nziaaux-zunc,
  ninh nyei maaz gauh siepv domh jaangv.
   Yie mbuo zuqc kouv aqv, weic zuqc yie mbuo zuqc baaic nzengc.
  14Ye^lu^saa^lem aah! Oix zuqc nzaaux nzengc hnyouv gu'nyuoz nyei orqv sic
   weic bun meih duqv njoux.
  Meih hnamv cuotv orqv nyei jauv
   oix yiem meih nyei hnyouv taux haaix zanc?
  15Maaih qiex yiem Ndaan zunh yaangh,
   yiem E^faa^im Mbong zunh gorngv ciouv nyei sic.
  16“Oix zuqc zunh mbuox maanc guoqv mienh, win-wangv oix daaih,
   yaac gorngv mbuox Ye^lu^saa^lem,
  ‘Maaih win-wangv yiem go nyei deic-bung daaih weih gormx
   nauc Yu^ndaa nyei zingh.
  17Ninh mbuo weih jienv Ye^lu^saa^lem hnangv zuov ndeic mienh zuov ndeic,
   laaix Yu^ndaa ngaengc yie.’+”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  18“Meih nyei jauv caux meih zoux nyei,
   bun meih zuqc naaiv deix sic.
  Naaiv se meih zuqc mietc nyei jauv yaac za'gengh im haic,
   zungv kouv taux meih nyei hnyouv aqv.”

Ye^le^mi Weic Ninh Nyei Mienh Nzauh

  19Yie kouv! haic. Yie za'gengh! kouv haic.
   Mun gau, diev maiv hingh.
   Yie nyei hnyouv mun duqv kouv haic,
  mba'nziu mbokc mbokc nyei dongz duqv seix haic.
   Yie maiv haih sekv,
  weic zuqc yie haiz biomv jorng nyei qiex mbui,
   benx oix mborqv jaax nyei qiex.
  20Zeqc naanc nzipc jienv zeqc naanc daaih,
   ziangh norm deic-bung zuqc baaic huaang.
  Yie nyei ndopv-liuh liemh zeih zuqc mietc,
   yietc sih gen hnangv yie nyei mbaeqc gaengh ndie huv nzengc.
  21Yie oix zuqc mangc wuov kuaaiv geh
   aengx muangx jorng nyei qiex mbui ndongc haaix lauh?
  22Ziouv gorngv, “Yie nyei baeqc fingx hngongx,
   maiv hiuv duqv yie.
  Ninh mbuo se maiv hiuv haaix nyungc nyei naamh nyouz,
   maiv bieqc hnyouv haaix nyungc.
  Zoux waaic nyei jauv ninh mbuo haih haic,
   mv baac ninh mbuo maiv hiuv duqv hnangv haaix nor zoux longx.”

Ye^le^mi Buatc Hinc Yaangh Taux Nqa'haav Hingv Zuqc Mietc Nyei Jauv

  23Yie mangc ndau-beih yaac buatc kungx-kungx huaang-huaang wuov.
   Yie mangc lungh, yiem naaic yaac maiv maaih njang.
  24Yie mangc domh mbong yaac buatc dongz nzengc,
   yietc zungv mbong-dorn yaac laih mingh laih daaih.
  25Yie mangc, buatc maiv maaih yietc laanh mienh,
   ndaamv-lungh nyei yietc zungv norqc yaac biaux nzengc.
  26Yie mangc yaac buatc ndau-junc
   benx deic-bung-huaang.
  Deic-bung nyei yietc zungv zingh
   yiem Ziouv nyei nza'hmien,
   doix ninh qiex jiez! haic nyei ziangh hoc, zuqc baaic waaic.
27Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Lungh ndiev ndau-beih oix benx zuqc baaic huaang nyei dorngx.
   Maiv gunv hnangv naaic, yie yaac maiv mietc nzengc.
  28Weic naaiv deix sic ndau-beih ziouc nzauh nyiemv,
   gu'nguaaic lungh oix jieqv mingh,
  weic zuqc yie gorngv liuz aqv, yie dingc ziangx,
   yie maiv goiv yienc, zungv maiv goiv nzuonx.”
  29Haiz geh maaz baeng caux buonv juang-zinx nyei qiex mbui,
   norm-norm zingh nyei mienh biaux.
  Ninh mbuo bieqc lomc-mbiorqc, nyorng faaux la'bieiv,
   norm-norm zingh zuqc guangc huaang,
   maiv maaih yietc laanh mienh yiem gu'nyuoz.
  30Meih zuqc baaic huaang wuov dauh aah!
   Meih fungc zuqv lui-siqv,
   yaac zorng jienv jiem nyei siou-setv,
   yaac longc setv nzaatv m'zing weic bun m'zing hlo?
  Meih zorng ganh nzueic yaac maiv lamh longc.
   Hnamv meih wuov deix mangc piex meih,
   zungv oix zorqv meih nyei maengc.
  31Yie haiz qiex heuc hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz,
   mun kouv hnangv yungz daauh toi gu'nguaaz.
  Se Si^on Zingh nyei qiex aav lamh zutc nyei ziangh hoc heuc jienv,
   yaac sung jienv buoz gorngv,
  “Yie zuqc kouv aqv.
   Yie dorng jienv daix mienh nyei mienh nyei nza'hmien ziouc meih aqv.”