4

1“Ơ Israel, tơdah ih lŏ wĭt,
   lŏ wĭt bĕ kơ kâo,”

  “Tơdah ih mă hwiê hĕ mơ̆ng anăp kâo klei kâo bi êmut kheh,
   leh anăn amâo ngă kĭ kơ̆ ôh,
  2leh anăn tơdah ih kat asei,
   ‘Tui si Yêhôwa dôk hdĭp,’
  hŏng klei sĭt nik, hŏng klei kpă, leh anăn hŏng klei djŏ,
   snăn Yêhôwa srăng hơêč hmưi kơ phung găp djuê mnuih,
   leh anăn hlăm gơ̆ diñu srăng mâo klei guh kơang.”
3 Kyuadah snei Yêhôwa lač kơ phung êkei Yuđa leh anăn kơ phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem:
   “Kai bĕ hma diih ka tuôm buh pla ôh,
   leh anăn đăm rah ôh ti krah êruê.
  4Brei diih khăt klĭt diih pô ti anăp Yêhôwa,
   brei diih khăt hĕ klĭt ai tiê diih,
  Ơ phung êkei čar Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem;
   huĭdah klei kâo ngêñ truh msĕ si pui,
  leh anăn ƀơ̆ng amâo mâo pô dưi bi ram gơ̆ ôh,
   kyua bruă soh diih ngă.”

Arăng Arưp Aram Mŭt Bi Blah hŏng Čar Yuđa

  5“Hưn bĕ hlăm čar Yuđa leh anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem, lač:
   ‘Ayŭ ki tar ƀar čar,’
  ur kraih leh anăn lač,
   ‘Bi kƀĭn bĕ,
   leh anăn brei drei đuĕ nao kơ ƀuôn mâo mnư̆ kjăp!’
  6Mđĭ bĕ čhiăm gru phă ƀuôn Siôn,
   đuĕ bĕ kơ anôk hơĭt, đăm lŏ krư̆i ôh,
  kyuadah kâo bi truh klei jhat mơ̆ng dưr,
   sa klei bi rai prŏng.
  7Sa drei êmông gu kbiă đuĕ mơ̆ng hruh ñu,
   sa čô pô bi rai phung găp djuê mnuih kbiă leh;
  ñu hriê leh mơ̆ng anôk ñu
   čiăng bi rai čar diih;
  jih jang ƀuôn prŏng diih srăng jing kăm mnơ̆ng rai leh,
   amâo mâo mnuih dôk ôh.
  8Kyua klei anăn hơô bĕ klŭng,
   leh anăn čŏk hia bĕ;
  kyuadah klei Yêhôwa ngêñ snăk
   amâo đuĕ mơ̆ng drei ôh.”

  9“Hlăm ênuk anăn,” Yêhôwa lač,
   “Mtao wăt phung khua srăng êdu ai sơăi,
  phung khua ngă yang srăng bi kngăr,
   leh anăn phung khua pô hưn êlâo srăng kdjăt.”
10Leh anăn kâo lač, “Ơ Khua Yang Aê Diê, sĭt nik ih mplư leh phung ƀuôn sang anei leh anăn ƀuôn Yêrusalem êjai lač, ‘Srăng jing jăk kơ diih,’ ƀiădah lĕ đao gưm djŏ ti kkuê hmei leh.”
11Hlăm ênuk anăn arăng srăng lač kơ phung ƀuôn sang anei leh anăn kơ ƀuôn Yêrusalem, “Srăng mâo angĭn hlơr mơ̆ng čŏng phung čư̆ kla hlăm kdrăn tač truh kơ anak mniê phung ƀuôn sang kâo, amâo djŏ ôh čiăng hdei amâodah bi doh; 12angĭn anăn jing ktang đei kơ bruă anăn. Ară anei jing kâo yơh blŭ klei phat kđi kơ diñu.”

  13Nĕ anei, ñu hriê msĕ si biut knam,
   êdeh aseh ñu msĕ si angĭn đrŭng;
  jih jang aseh ñu jing pral hĭn kơ tlang.
   Knap mñai yơh kơ drei, kyuadah drei rai leh!
  14Ơ ƀuôn Yêrusalem, bi doh bĕ ai tiê ih mơ̆ng klei ƀai,
   čiăng kơ ih dưi tlaih.
   Dŭm boh sui diih srăng pioh klei mĭn jhat?
  15Kyuadah mâo asăp hưn mơ̆ng krĭng Dan
   leh anăn hưn klei jhat mơ̆ng čư̆ Êphraim,
  16“Brei phung găp djuê thâo kơ ñu hriê leh;
   hưn bĕ kơ ƀuôn Yêrusalem:
  ‘Phung kahan lu wang lip čar hriê mơ̆ng čar kbưi;
   diñu driâo bi kdơ̆ng hŏng jih jang ƀuôn čar Yuđa.
  17Msĕ si phung kiă hma diñu wang jŭm dar gơ̆,
   kyuadah gơ̆ bi kdơ̆ng hŏng kâo leh,’ ”


  18“Klei ih dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn bruă ih ngă
   bi truh klei anei kơ ih.
  Anei jing klei bi kmhal kơ ih,
   leh anăn jing knap mñai snăk;
   klei anăn tlŏ ai tiê ih.”
  19Knap mñai yơh, knap mñai yơh kâo!
   Kâo đih klŭng hlăm klei ruă.
  Ai tiê kâo ênguôt êdi!
   Kâo amâo dưi dôk ñăt ôh,
  kyuadah mngăt kâo hmư̆ leh asăp ki hưn
   mâo klei bi blah truh.
  20Leh klei bi rai, lŏ truh klei bi rai mơh,
   jih čar rai leh.
   Ƀhiâo riâo rit sang čhiăm kâo leh anăn anôk hơĭt kâo rai leh.
  21Dŭm boh sui kâo ƀuh čhiăm gru phung roh,
   leh anăn hmư̆ asăp arăng ayŭ ki ksŭng kơ klei bi blah?
  22“Kyuadah phung ƀuôn sang kâo jing mluk,
   diñu amâo thâo kral kâo ôh;
  diñu jing phung hđeh mluk,
   diñu amâo mâo klei thâo săng ôh.
  Diñu knhăk ngă klei ƀai,
   diñu amâo thâo ngă klei jăk ôh.”

  23Kâo dlăng kơ lăn ala,
   nĕ anei, ñu rai leh leh anăn êhŏng;
  kâo lŏ dlăng kơ phung adiê,
   amâo lŏ mâo klei mngač ôh.
  24Kâo dlăng kơ phung čư̆,
   nĕ anei, diñu ktư̆ mgei,
   jih jang kbuôn ktư̆ yơ̆ng mơh.
  25Kâo dlăng, nĕ anei, amâo mâo mnuih ôh,
   jih jang čĭm hlăm adiê đuĕ leh.
  26Kâo dlăng, nĕ anei, čar mâo boh lu jing hĕ kdrăn tač,
   arăng bi rai leh jih jang ƀuôn
   ti anăp Yêhôwa, ti anăp klei ñu ngêñ ktang.
27Kyuadah Yêhôwa lač snei:
   “Jih kluôm čar srăng jing ênguôl,
   ƀiădah kâo amâo srăng bi rai jih nguêč ôh.
  28Kyua klei anei lăn ala srăng kơŭ kyăm,
   leh anăn phung adiê ti dlông srăng jing mmăt;
  kyuadah kâo blŭ leh, kâo čuăn leh,
   kâo amâo hƀlŏk ôh, kăn kâo kmhal rei.”

  29Tơdah hmư̆ ênai phung kahan đĭ aseh leh anăn djă hna
   grăp boh ƀuôn đuĕ;
  diñu mŭt hlăm anôk pum êruê,
   diñu đĭ hlăm anôk boh tâo;
  jih jang ƀuôn arăng lui hĕ,
   leh anăn amâo mâo mnuih dôk ôh.
  30Bi ih, ya ih dôk ngă, Ơ pô rai leh,
   ya klei ih mĭn tơdah hơô ao hrah jŭ msĕ snăn,
  leh anăn mprăp ih pô hŏng kdrăp mah,
   leh anăn mia êa jŭ bi prŏng ală ih?
  Amâo yuôm ôh bi msiam ih pô.
   Phung ih khăp bi êmut kơ ih;
   diñu duah bi mdjiê ih.
  31Kyuadah kâo hmư̆ asăp ur msĕ si sa čô mniê dôk đih pui,
   klei ruă msĕ si sa čô mniê dôk kkiêng anak tal êlâo,
  asăp anak mniê ƀuôn Siôn dôk hia ƀhŏk ƀhưn,
   êjai yơr kngan ñu,
  “Knap mñai yơh kâo! Mngăt kâo djiê hwăt,
   ti anăp phung bi mdjiê mnuih.”