50

Án Phạt Ba-by-lôn

1Lời CHÚA phán liên quan đến Ba-by-lôn, liên quan đến đất nước của người Canh-đê, qua Tiên Tri Giê-rê-mi-a,
  2“Hãy rao báo giữa các quốc gia và hãy công bố;
  Hãy giăng biểu ngữ lên để thông báo;
  Chớ giấu nhẹm tin tức ấy đi;
  Hãy nói rằng, ‘Ba-by-lôn đã bị thất thủ,
  Thần Bên phải chịu sỉ nhục,
  Tượng thần Mê-rô-đác đã vỡ tan ra từng mảnh;
  Các hình tượng của nàng phải chịu sỉ nhục,
  Các thần tượng của nàng vỡ tan ra từng mảnh.’
  3Vì từ phương bắc, một dân đã nổi lên đánh nàng,
  Dân ấy đã biến nàng thành một xứ hoang vu,
  Một xứ không có ai sống;
  Cả loài người và loài thú đều bỏ xứ ấy trốn đi.”
4CHÚA phán, “Trong những ngày ấy, vào lúc đó, dân I-sơ-ra-ên sẽ đến, chúng cùng với dân Giu-đa vừa đi vừa khóc. Chúng sẽ tìm kiếm CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng. 5Chúng sẽ hỏi đường về Si-ôn. Chúng sẽ hướng mặt về đó và bảo nhau, ‘Hãy đến, chúng ta hãy kết hiệp với CHÚA trong một giao ước đời đời, không bị lãng quên.’
6Dân Ta lâu nay là một đàn chiên bị lạc mất; những kẻ chăn dắt chúng đã dẫn chúng đi lạc. Bọn ấy đã dẫn chúng đi lang thang trên các núi, rồi từ núi chúng dẫn qua đồi; cuối cùng chúng quên mất đường trở về ràn. 7Tất cả những kẻ gặp chúng đều cắn nuốt chúng. Quân thù của chúng nói, ‘Chúng ta đâu có lỗi gì. Ấy chẳng qua là tại chúng đã phạm tội đối với CHÚA, đồng cỏ thật của chúng, và CHÚA chính là niềm hy vọng của tổ tiên chúng.’
8Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn! Hãy ra khỏi xứ của người Canh-đê! Hãy giống như các con dê đực đi trước dẫn đàn của chúng. 9Vì này, từ đất bắc, Ta sẽ dấy lên một liên minh gồm các dân hùng cường và dẫn chúng đến Ba-by-lôn. Chúng sẽ dàn quân tấn công nàng, và nàng sẽ bị chiếm đoạt. Các mũi tên của chúng giống như các mũi tên ở trong tay một dũng sĩ thiện xạ, không bao giờ trật mục tiêu. 10Cả nước Canh-đê sẽ biến thành một chiến lợi phẩm. Tất cả những kẻ cướp lấy của cải nàng sẽ được no nê thỏa thích,” CHÚA phán.
  11“Hỡi những kẻ cướp đoạt cơ nghiệp của Ta,
  Vì ngươi đã vui mừng, vì ngươi đã cười nói hả hê,
  Vì ngươi đã nhảy cỡn lên như con bò cái tơ trên đồng cỏ,
  Và hí vang như những con ngựa giống,
  12Nên mẹ của ngươi sẽ cực kỳ xấu hổ,
  Người mang thai ngươi sẽ chuốc lấy nhục nhã ê chề.
  Kìa, nó đứng vào hạng chót giữa các dân các nước,
  Nó sẽ thành một đồng hoang, một đất khô cằn, và một miền sa mạc.
  13Vì cơn giận của CHÚA nên nó sẽ không có ai ở đó nữa,
  Nhưng nó sẽ thành một nơi hoàn toàn hoang vu.
  Ai qua lại trông thấy Ba-by-lôn đều sẽ lấy làm kinh ngạc,
  Cất tiếng xầm xì chế nhạo khi nhìn thấy những tàn tích thương đau.
  14Hỡi tất cả những tay xạ tiễn,
  Hãy tiến vào vị trí của các ngươi chung quanh Ba-by-lôn;
  Hãy bắn nó và đừng giữ lại mũi tên nào,
  Vì nó đã đắc tội với CHÚA.
  15Khắp bốn phía hãy reo hò xông tới,
  Nó đã đầu hàng rồi;
  Các pháo đài đã ngã nhào,
  Các tường thành đã sụp đổ.
  Vì đó là sự báo trả của CHÚA.
  Các ngươi hãy báo thù nó.
  Hãy làm cho nó những gì nó đã làm cho người khác.
  16Hãy diệt khỏi Ba-by-lôn những kẻ gieo mạ,
  Và những kẻ cầm liềm gặt lúa trong mùa gặt;
  Vì lưỡi gươm của kẻ áp bức tung hoành,
  Nên mọi người đều quay về với dân tộc mình,
  Ai nấy đều trốn về xứ của mình.”
17I-sơ-ra-ên là con chiên bị bầy sư tử săn đuổi. Lúc đầu vua A-sy-ri ăn nuốt nó, đến lúc cuối Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn cắn nát xương nó. 18Vì thế, CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán, “Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và xứ sở của nó như Ta đã phạt vua A-sy-ri. 19Ta sẽ đem I-sơ-ra-ên trở về đồng cỏ của nó, và nó sẽ được ăn cỏ trên Cạt-mên và Ba-san. Linh hồn của nó sẽ được no thỏa trên các núi đồi ở Ép-ra-im và Ghi-lê-át.”
20CHÚA phán, “Trong những ngày đó và vào lúc đó, tội của I-sơ-ra-ên sẽ bị tìm, nhưng chẳng tìm ra được tội gì, lỗi của Giu-đa sẽ bị kiếm, nhưng chẳng kiếm ra được lỗi chi, vì Ta sẽ tha thứ những kẻ Ta đã chừa lại.”
  21“Hãy đi lên xứ của dân Mê-ra-tha-im;
  Hãy xông lên tấn công nàng;
  Hãy tiến đánh dân cư ở Pê-cốt,
  Hãy tận diệt đến kẻ cuối cùng,” CHÚA phán.
  “Hãy làm mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi.
  22Tiếng giao tranh vang ầm trong xứ,
  Cơn tàn diệt thật tàn khốc biết bao!
  23Cái búa đe dọa cả thế giới bị chặt đứt ra từng khúc và bị đập nát tan tành.
  Ba-by-lôn trở thành một chứng tích kinh hoàng giữa các nước.
  24Hỡi Ba-by-lôn, Ta đã giăng bẫy bắt ngươi,
  Và ngươi đã bị sập bẫy,
  Nhưng ngươi không biết;
  Ngươi đã bị tìm được và bị tóm cổ,
  Vì ngươi dám chống lại CHÚA.
  25CHÚA đã mở kho vũ khí của Ngài,
  Và Ngài lấy các khí giới ra dùng, để trút cơn thịnh nộ,
  Vì CHÚA Hằng Hữu có một việc phải làm,
  Trong đất của dân Canh-đê.

  26Hỡi những kẻ ở các nơi xa xăm hẻo lánh,
  Hãy đến tấn công nàng,
  Hãy mở các vựa lẫm của nàng ra,
  Hãy chất những gì thuộc về nàng thành từng đống như các đống lúa,
  Rồi hãy tận diệt nàng đi;
  Chớ để vật chi thuộc về nàng còn sót lại.
  27Hãy giết tất cả các bò mộng của nàng,
  Hãy để chúng đi xuống gặp tay đồ tể.
  Khốn thay cho chúng!
  Ngày tàn của chúng đến rồi,
  Thời kỳ chúng bị đoán phạt đã đến!
28Hãy lắng nghe! Tiếng của những kẻ đào thoát và những kẻ chạy trốn khỏi đất Ba-by-lôn đã về đến Si-ôn công bố về sự báo thù của CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, và sự báo thù cho đền thờ của Ngài.
29Hãy triệu tập những tay xạ tiễn, tức tất cả những người sử dụng cung tên, để tiến đánh Ba-by-lôn. Hãy hạ trại đóng quân vây quanh nàng. Chớ để ai trốn thoát. Hãy báo trả nàng tùy theo những việc nàng đã làm. Nàng đã đối với người ta sao, hãy làm cho nàng y như vậy, vì nàng đã kiêu kỳ thách đố CHÚA, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên. 30Vì thế các chiến sĩ trẻ tuổi của nàng sẽ ngã chết trong các quảng trường của nàng, và tất cả chiến sĩ của nàng đều bị tiêu diệt trong ngày ấy,” CHÚA phán.
  31CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán,
  “Này, hỡi kẻ kiêu ngạo, Ta chống lại ngươi,
  Vì ngày tàn của ngươi đã đến,
  Thời kỳ Ta đoán phạt ngươi đã tới rồi.
  32Kẻ kiêu ngạo sẽ vấp và ngã nhào,
  Chẳng ai đỡ ngươi dậy;
  Ta sẽ đốt lên một ngọn lửa trong các thành của ngươi,
  Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi mọi vật chung quanh ngươi.”
33CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Dân I-sơ-ra-ên bị áp bức, và dân Giu-đa cũng bị áp bức. Những kẻ đã bắt chúng làm tôi cứ giữ chặt lấy chúng và không cho chúng ra đi. 34Ðấng Cứu Chuộc của chúng thật mạnh mẽ; danh Ngài là CHÚA các đạo quân. Ngài sẽ đứng ra binh vực chúng, để xứ sở của chúng được an nghỉ, còn dân cư ở Ba-by-lôn bị rối loạn.”
  35CHÚA phán,
  “Gươm đao nghịch lại dân Canh-đê,
  Nghịch lại dân cư Ba-by-lôn,
  Nghịch lại các thủ lãnh của nàng và các mưu sĩ của nàng!
  36Gươm đao nghịch lại bọn ba hoa khoác lác của nàng,
  Khiến chúng trở nên bọn điên dại!
  Gươm đao nghịch lại các dũng sĩ của nàng,
  Khiến chúng bị hoảng sợ.
  37Gươm đao nghịch lại các chiến mã của nàng,
  Nghịch lại các xe chiến mã của nàng,
  Và nghịch lại tất cả quân ngoại quốc ở giữa nàng,
  Khiến chúng trở nên như các phụ nữ yếu đuối.
  Gươm đao nghịch lại các kho tàng của nàng,
  Khiến chúng bị cướp lấy.
  38Nạn hạn hán nghịch lại các nguồn nước của nàng,
  Khiến chúng bị khô đi,
  Vì đó là một xứ thờ hình tượng,
  Chúng điên cuồng sùng bái các thần tượng của chúng.
39Vì thế các thú rừng sẽ sống chung với chó rừng ở đó; các đà điểu sẽ ở trong đó. Nàng sẽ không bao giờ có người ở hoặc có ai sống cho đến mọi thế hệ về sau. 40Giống như khi xưa Ðức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-ra cùng các miền phụ cận của chúng,” CHÚA phán, “thì nàng cũng sẽ không có ai ở đó và sẽ không có ai đến định cư trong đất của nàng nữa.”
  41“Này, một dân đến từ phương bắc, một nước hùng cường,
  Và nhiều vua dấy lên từ những nơi xa xăm trên đất.
  42Chúng mang cung tên và giáo mác đến,
  Chúng hung tàn và chẳng chút xót thương,
  Tiếng của chúng vang động như tiếng gào của biển cả;
  Chúng cỡi các ngựa chiến;
  Chúng dàn quân như các dũng sĩ sắp xông vào chiến trận,
  Ðể đánh lại ngươi,
  Hỡi Ái Nữ Ba-by-lôn!
  43Vua Ba-by-lôn nghe báo tin về chúng,
  Hai tay nó liền bủn rủn;
  Nỗi thống khổ bắt lấy nó;
  Nó đau đớn như người phụ nữ lâm bồn.”
44“Như con sư tử ra khỏi bụi rậm ở bờ sông Giô-đanh đuổi theo con mồi trong đồng cỏ quanh năm tươi tốt, Ta sẽ bất chợt đuổi chúng rời khỏi nàng, sau đó Ta sẽ lập trên nàng một người cai trị Ta chọn. Vì ai giống như Ta? Ai có thể triệu Ta đến? Kẻ chăn dân nào có thể đứng nổi trước mặt Ta?”
45“Vậy hãy nghe chương trình CHÚA đã lập để chống lại Ba-by-lôn và các kế hoạch Ngài đã lập ra để chống lại đất của dân Canh-đê: Chắc chắn ngay cả những con chiên nhỏ bé trong đàn cũng sẽ bị lôi đi. Chắc chắn những ràn của chúng trong đồng cỏ sẽ trở nên tiêu điều vắng vẻ. 46Khi nghe tin Ba-by-lôn bị thất thủ trái đất sẽ run lên lẩy bẩy, và tiếng khóc la sẽ vang dội khắp muôn dân.”