51

Yawmsaub rau txem rua Npanpiloo

  1Yawmsaub has le nuav tas,
   “Kuv yuav tshoov ib tug kws ua kev puam tsuaj lub sab
  kuas tawm tsaam Npanpiloo,
   hab tawm tsaam cov tuabneeg Kheentia.
  2Hab yuav xaa cov kws txawj ntxuaj moog rua Npanpiloo,
   mas puab yuav ntxuaj nwg.
  Puab yuav tsw tseg ib yaam daabtsw nyob huv lub tebchaws
   rua thaus kws puab vej txhua faab tuaj,
   yog nub kws raug txom nyem ceblaaj.
  3Tsw xob tseev cov kws txawj tua neev ntaa tau neev,
   tsw xob tseev puab naav tau lub tsho hlau sawv le.
  Tsw xob tseg nwg tej tub hluas sav le,
   ca le muab nwg tej tub rog coob coob
   ua puam tsuaj huvsw.
  4Puab yuav raug muab tua tuag taag
   rua huv Kheentia tebchaws,
   hab raug mob huv nwg tej kev.
  5Tsua qhov Yixayee hab Yuta tug Vaajtswv
   kws yog Yawmsaub muaj fwjchim luj kawg nkaus
   tsw tau tso puab tseg,
  txawm yog puab lub tebchaws muaj kev txhum txem
   puv nkaus rua Yixayee tug Vaajtswv kws dawb huv kuj xwj.

  6“Ca le tswv tawm huv plawv Npanpiloo,
   ca txhua tug fuas sav dim.
  Tsw xob raug tua rua thaus rau txem rua nwg,
   tsua qhov nuav yog lub swjhawm
   kws Yawmsaub ua pauj taub,
  yog Yawmsaub ua pauj rua nwg
   lawv le tswm nyog pauj.
  7Npanpiloo tub txeev ua lub khob kub kws nyob
   huv Yawmsaub txhais teg,
   ua rua lub nplajteb huvsw qaug cawv,
  hab tej tebchaws tau haus nwg tej cawv txwv maab,
   mas tej tebchaws txhad qaug cawv taag tsw meej pem.
  8Ib plag ntshws xwb Npanpiloo tub qaug ntawg tawg taag.
   Ca le quaj nyav nwg.
  Ca le muab tshuaj khu nwg tej mob,
   tej zag yuav khu tau nwg zoo kaj.
  9‘Peb xaav khu kuas Npanpiloo zoo, tassws nwg tsw zoo.
   Ca le muab nwg tso tseg,
  peb ca le moog, nyag moog rua nyag lub tebchaws,
   vem qhov kws txav txem rua nwg luj nce moog nto ntuj,
  hab raug muab tsaa moog txug ncua qaab ntuj.
  10Yawmsaub tsaa peb txujcai lawm. Ca le lug, ca peb pav
   Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tej num rua huv Xi‑oo.’

  11“Ca le huv raab xub vug hab tuav rawv daim hlau tiv thaiv.
   Yawmsaub tshoov Mintia tej vaajntxwv lub sab,
  vem nwg tub npaaj sab
   yuav ua rua Npanpiloo puam tsuaj.
  Nuav yog qhov kws Yawmsaub pauj taub,
   yog pauj taub nwg lub tuam tsev.
  12Ca le tsaa chij ua rog rua lub loog Npanpiloo.
   Ca le tso tuabneeg zuv zoo zoo,
  hab tsaa cov kws faaj xwm,
   hab npaaj cov kws moog zuv kev tog,
  tsua qhov Yawmsaub tub npaaj tseg hab ua kuas tav
   lawv le nwg tau has tseg txug cov tuabneeg huv Npanpiloo.
  13Koj tug kws nyob ntawm ntau tug dej
   hab muaj nyaj txag cuab txhaj cuab taam ntau kawg 'e,
  koj lub caij kawg lug txug lawm,
   txuj hlua kws ntsuag koj txujsa
   tub muab txav tu nrho lawm.
  14Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   tau tuav nwg lub npe cog lug khov kho.
  Kuv yeej yuav coj tuabneeg tuaj puv nkaus lub tebchaws,
   coob yaam nkaus le tej kooj ntaas,
   mas puab yuav tsaa lub suab qw kws kov yeej koj.

  15“Nwg yog tug kws swv nwg tug fwjchim tswm lub nplajteb,
   hab swv nwg tug tswvyim tswm tsaa lub qaab ntuj,
  hab swv nwg txujkev txawj ntse nthuav lub ntuj.
  16Thaus nwg tsaa nwg lub suab hu,
   tej dej sau nruab ntug nrov vig quas voog,
   hab nwg ua fuab sawv tim qaab ntuj kawg tuaj.
  Nwg ua tsag lig xub rua thaus naag lug,
   hab coj cua tawm huv nwg tej txhaab cua lug.
  17Txhua tug tuabneeg tsw thoob tswb hab tsw paub qaabhau.
   Txhua tug Kws ntaus kub yuav txaaj muag
   vem tej txoov daab kws nwg ua,
  tsua qhov nwg tej txoov daab yog cuav
   hab tsw txawj ua paa hlo le.
  18Tej txoov daab hov tsw muaj qaabhau hlo le,
   yog tej kws ntxwm thuaj luag.
  Thaus txug swjhawm teem txem,
   tej ntawd yuav puam tsuaj.
  19Tug kws yog Yakhauj le Vaajtswv
   tsw thooj le tej txoov daab ntawd,
  tsua qhov nwg yog tug kws tswm txhua yaam,
   hab haiv Yixayee yog nwg qub txeeg qub teg,
  nwg lub npe hu ua Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus.

  20“Npanpiloo, koj yog kuv raab qws
   hab yog kuv tej cuab yeej ua rog,
  kuv swv koj tsoo tej tebchaws tawg ua tej dwb daim,
   kuv swv koj ua rua tej tebchaws puam tsuaj.
  21Kuv swv koj tsoo tej neeg hab cov kws caij neeg
   tawg ua tej dwb daim,
  kuv swv koj tsoo tej tsheb ua rog hab cov kws tsaav tsheb
   tawg ua tej dwb daim.
  22Kuv swv koj tsoo tej quaspuj quasyawg
   tawg ua tej dwb daim,
  kuv swv koj tsoo tej laug hab tej hluas
   tawg ua tej dwb daim,
  kuv swv koj tsoo tej tub hluas ntxhais hluas
   tawg ua tej dwb daim.
  23Kuv swv koj tsoo cov kws yug yaaj
   hab puab paab yaaj tawg ua tej dwb daim,
  kuv swv koj tsoo cov kws ua teb
   hab puab tej nkawm nyuj tawg ua tej dwb daim,
  kuv swv koj tsoo cov thawj huv tej
   moos hab cov tim xyoob tawg ua tej dwb daim.
24“Kuv yuav ua pauj rua Npanpiloo hab cov tuabneeg huv Kheentia suavdawg taab meeg koj pum ntsoov, ua pauj rua tej kev phem huvsw kws puab ua huv Xi‑oo.” Yawmsaub has le nuav ntaag.

  25Yawmsaub has tas,
   “Lub roob kws ua kuas puam tsuaj 'e,
  koj yog lub roob kws ua kuas thoob nplajteb puam tsuaj,
   kuv tawm tsaam koj.
  Kuv yuav tsaa kuv txhais teg tawm tsaam koj,
   hab muab koj dov sau tsua lug,
   hab muab koj ua lub roob kws kub nyab taag.
  26Luas yuav tsw muab koj tej pob zeb ib lub twg
   coj moog ua lub thawj ntawm kaum tsev,
   hab tsw coj moog tag taw ua tsev
  tassws koj yuav ua lub chaw
   kws muab tso tseg nyob do cuas moog ib txhws.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  27“Ca le tsaa chij ua rog rua huv nplajteb,
   ca le tshuab raaj kub yaaj rua huv tej tebchaws,
  ca le npaaj tej tebchaws tuaj ua rog rua nwg,
   ca le hu tebchaws Alalab hab tebchaws Mini
  hab tebchaws Akhena tuaj ua rog rua nwg.
   Ca le tsaa ib tug thawj rog moog tawm tsaam nwg,
  ca le coj tej neeg tuaj coob
   yaam nkaus le kooj ntaas npoj quas ntwg.
  28Ca le npaaj tej tebchaws tuaj ua rog rua nwg,
   yog npaaj cov Mintia tej vaajntxwv
  hab cov thawj hab tej tim xyoob,
   hab txhua lub tebchaws kws zwm rua Mintia.
  29Lub tebchaws tseeg quas nkawg
   mob ntswj ib ce pis yog,
  tsua qhov Yawmsaub yeej yuav ua
   lawv le nwg npaaj tseg rua Npanpiloo,
  yuav ua rua Npanpiloo nyob do cuas
   tsw muaj tuabneeg nyob huv hlo le.
  30Npanpiloo tej tub rog tub tso teg taag lawm,
   puab laam nyob huv puab tej chaw ruaj khov xwb.
  Puab tub ntaug zug taag lawm,
   puab zoo le quaspuj xwb.
  Tej vaaj tse huv Npanpiloo saamswm kub nyab,
   tej laag rooj kuj luv taag.
  31Ib tug dha tuaj taag los ib tug dha tuaj hab,
   ib tug tshaaj xu tuaj taag los ib tug tuaj hab,
  yog tuaj has rua vaajntxwv Npanpiloo tas
   nwg lub nroog tub raug luas txeeb taag nrho lawm.
  32Lub chaw hlaa dej luas tub txeeb tau lawm,
   lub chaw faaj xwm kub nyab taag,
   hab tej tub rog kuj ntshai raag zum zawg.”
  33Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus
   kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas,
  “Npanpiloo tug ntxhais zoo yaam nkaus le
   lub tshaav ntaus qoob rua thaus luas tuaj tsuj.
   Ib plag xwb tub yuav txug lub swjhawm hlais.

  34“Vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo tub noj kuv lawm,
   nwg muab kuv tsuam lawm,
  nwg ua rua kuv zoo le lub taig kws nyob khoom xwb,
   nwg muab kuv nqog hlo zoo le zaaj nqog lawm,
  nwg muab kuv tej hov txhua chaw kws qaab noj
   puv nkaus nwg lub plaab,
   hab nwg muab kuv ntuav tawm moog.”
  35Ca tug kws nyob huv Xi‑oo has tas
   “Ca txujkev ua limham ndais ntuj
  kws ua rua kuv hab kuv tej kwvtij
   rov poob rua sau Npanpiloo.”
  Ca Yeluxalee has tas,
   “Kuv cov ntshaav ca cov Kheentia rws.”
  36Vem le nuav Yawmsaub has le nuav tas,
   “Kuv yuav has koj tshaaj plaub
   hab nyob koj chaw pauj taub.
  Kuv yuav ua rua nwg lub havtxwv qhuav
   hab ua rua nwg tej hauv dej saus.
  37Mas Npanpiloo yuav pob ua tej nam pawg ca,
   ua chaw rua maa nkaum,
  ua lub chaw kws luas ceeb hab ntshai,
   hab ua rua luas thuaj, tsw muaj tuabneeg nyob huv le.
  38Puab yuav ua ke nyooj quas lawg le tsuv ntxhuav,
   puab yuav quaj mluj mlom le tej mivnyuas tsuv ntxhuav.
  39Thaus kws puab ua nyaum heev
   kuv yuav npaaj ib pluag noj haus rua puab
  ua kuas puab qaug cawv ua lom vaaj lom vwg,
   moog txug thaus puab tsw meej pem
  hab pw tsaug zug moog ib txhws tsw xeev le.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  40“Kuv yuav coj puab lug tua yaam le tua mivnyuas yaaj
   hab tua tej txwv yaaj txwv tshws.

  41“Npanpiloo raug txeeb lawm lauj,
   lub nroog kws thoob nplajteb qhuas raug nteg lawm lauj!
  Npanpiloo tau ua lub chaw kws ib tsoom tebchaws
   ceeb hab ntshai lawm lauj!
  42Dej havtxwv nphau tuaj nyaab Npanpiloo,
   tej nam nthwv dej nrov voog tuaj npug nkaus nwg.
  43Nwg tej moos ua chaw rua luas ceeb hab ntshai,
   hab ua lub tebchaws qhuav nkig nkuav
   hab ua ntuj nraag teb do,
  ua lub tebchaws kws tsw muaj tuabneeg nyob le,
   hab tsw muaj leejtwg hlaa huv moog le.
  44Kuv yuav rau txem rua tug daab Npee huv Npanpiloo,
   hab ua rua nwg ntuav tej kws nwg nqog lawm
   tawm huv lub ncauj lug.
  Tej tebchaws yuav tsw moog nrhav nwg nchuav nthwv lawm.
   Npanpiloo tej ntsaa loog pob taag lawm lauj!

  45“Kuv cov tuabneeg, ca le tawm huv nwg moog.
   Ca txhua tug fuas kuas dim txujsa
   ntawm qhov kws Yawmsaub npau tawg heev.
  46Mej tsw xob poob sab hab tsw xob ntshai tej xuv
   kws nov huv lub tebchaws ntawd.
  Muaj xuv tuaj ib xyoos taag los tseed tuaj ib xyoos thab,
   yog xuv has txug kev ua limham ndais ntuj huv lub tebchaws,
   hab ib tug thawj kuj tawm tsaam rua ib tug thawj.
  47Vem le nuav, saib maj,
   lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug
  mas kuv yuav rau txem rua Npanpiloo tej txoov daab.
   Nwg lub tebchaws huvsw yuav raug txaaj muag,
  hab nwg cov tuabneeg kws raug tua
   yuav qaug taag rua huv plawv nwg lub tebchaws.
  48Mas lub ntuj hab lub nplajteb hab txhua yaam kws nyob huv
   yuav qw zoo sab xyiv faab txug Npanpiloo,
  vem tug kws ua kuas puam tsuaj
   yuav tuaj saab qaum teb peg tuaj tawm tsaam nwg.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  49“Npanpiloo yuav tsum qaug tuag taag
   vem yog nwg tua cov Yixayee,
  ib yaam le Npanpiloo ua rua
   ib tsoom tuabneeg thoob nplajteb qaug tuag taag.

  50“Mej cov kws dim nav ntaaj,
   ca le moog tsw xob nyob tuabywv tog.
  Txawm yog mej nyob deb los ca le ncu txug Yawmsaub,
   hab ca Yeluxalee lug nyob huv mej lub sab.”
  51“Peb tau txaaj muag, vem yog peb nov tej lug kws thuaj peb.
   Kev poob koob npug nkaus peb lub plhu taag,
  vem lwm haiv tuabneeg tau nkaag rua huv
   Yawmsaub lub tuam tsev tej chaav kws dawb huv.”

  52Yawmsaub has tas, “Vem le nuav, saib maj,
   lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug
   mas kuv yuav rau txem rua nwg tej txoov daab,
  hab cov kws raug mob raug to
   yuav quaj ntsaaj thoob nwg lub tebchaws.
  53Txawm yog Npanpiloo nce moog txug sau ntuj,
   hab ua tau nwg lub chaw tiv thaiv sab sab kws ruaj khov,
  los cov kws ua kuas puam tsuaj
   yuav tuaj ntawm kuv moog tawm tsaam nwg.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  54“Noog saib, muaj suab quaj qw huv Npanpiloo tuaj,
   muaj suab puam tsuaj luj nrov
   huv cov Kheentia lub tebchaws tuaj.
  55Yawmsaub saamswm ua rua Npanpiloo pam taag,
   hab ua rua nwg lub suab kws nrov heev ntsag tu moog.
  Tej tub rog tuaj nrov vig voog
   yaam le tej nam nthwv dej kws luj heev,
   puab tsaa suab qw nrov heev,
  56tsua qhov tug kws ua kuas puam tsuaj
   tub tuaj tawm tsaam Npanpiloo.
  Nwg tej tub rog luas tub nteg tau taag lawm,
   nwg tej neev kuj raug muab luv ua tej ywb yaav taag lawm,
  vem Yawmsaub yog Vaajtswv kws ua pauj,
   nwg yeej ua pauj tag tag le.
  57Kuv yuav ua rua nwg cov thawj
   hab nwg cov tuabneeg txawj ntse,
  hab cov thawj huv tej moos
   hab nwg cov thawj rog hab nwg tej tub rog qaug cawv taag.
  Puab yuav pw tsaug zug moog ib txhws tsw xeev le.”
   Tug vaajntxwv kws npe hu ua Yawmsaub
  kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has le nuav ntaag.

  58Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas,
   “Npanpiloo tej ntsaa loog kws tuab heev
   yuav raug muab rhuav pob taag ti nkaus npoo aav,
  hab nwg tej rooj loog kws sab sab
   yuav raug muab hlawv kub nyab taag.
  Tej pejxeem ua tej num nyaav do tsw muaj qaabhau,
   hab tej tebchaws ua num khwv txug sav
   kuas raug muab hlawv pov tseg xwb.”

59Tej lug nuav yog tej kws Yelemi kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug muab rua Xelaya rua thaus Xelaya nrug Yuta tug vaajntxwv Xentekhiya moog rua Npanpiloo, yog xyoo plaub kws Xentekhiya ua vaajntxwv kaav. Xelaya yog Neliya tug tub, yog Maxeya tug xeeb ntxwv, nwg yog tug thawj tub rog kws npaaj chaw rua puab su taug kev. 60Yelemi sau tej kev xwm txheej phem huvsw kws yuav raug Npanpiloo rua huv ntawv, yog tej lug sau ca kws has txug Npanpiloo nuav huvsw. 61Mas Yelemi has rua Xelaya tas, “Thaus koj moog txug Npanpiloo lawm, koj yuav tsum nyeem tej lug nuav huvsw nav, 62hab has tas, ‘Au Yawmsaub, koj tau has txug lub chaw nuav tas koj yuav muab rhuav pov tseg, sub txhad tsw muaj ib yaam daabtsw nyob huv le, tsw has tuabneeg hab tsaj txhu, mas yuav nyob do cuas ca moog ib txhws.’ 63Thaus koj nyeem phoo ntawv nuav taag, ca le muab ib lub pob zeb khi rua phoo ntawv, es muab nrum rua huv plawv tug dej Yufeti, 64hab has tas, ‘Npanpiloo yuav tog rua huv ib yaam le nuav tsw ntaab lug le, vem yog tej xwm txheej phem kws kuv yuav coj lug raug nwg.’ ”
 Yelemi tej lug taag le nuav lawm.