51

Ziouv Dingc Mbaa^mbi^lon Nyei Zuiz

1Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Yie oix bun zoux mietc nyei nziaaux buonc daaih
   zoux bun Mbaa^mbi^lon,
   caux Ken^ndie Mienh.
  2Yie yaac oix paaiv mienh mingh nyomx Mbaa^mbi^lon,
   ninh mbuo ziouc nyomx ninh aqv.
  Taux kouv naanc nyei hnoi
   ninh mbuo yiem bung-bung daaih zoux bun ninh wuov zanc,
   ninh mbuo ziouc bun ninh nyei deic-bung kungx nzengc.
  3Maiv dungx bun buonv juang-zinx nyei mienh baeng juang-zinx,
   yaac maiv dungx bun ninh zuqv hlieqv-lui souv jienv.
  Maiv dungx liouh ninh nyei mienh lunx mienh nyei maengc.
   Oix zuqc mietc nzengc ninh nyei yietc zungv jun-baeng.
  4Ken^ndie Mienh yiem ganh nyei deic-bung zuqc daix daic,
   yaac yiem wuov jaai-horngc zuqc mun.
  5Weic zuqc I^saa^laa^en Mienh caux Yu^ndaa Mienh
   maiv zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, guangc ninh mbuo,
  maiv gunv ninh mbuo nyei deic-bung baamz zuiz
   zoux dorngc I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  6“Yiem Mbaa^mbi^lon gu'nyuoz biaux maah!
   Gorqv-mienh njoux gorqv-mienh nyei maengc.
  Maiv dungx laaix ninh zuqc dingc zuiz
  weic zuqc naaiv se Ziouv jaauv win nyei ziangh hoc taux aqv,
   ziux Mbaa^mbi^lon zoux nyei oix winh bun ninh.
  7Zinh ndaangc Mbaa^mbi^lon hnangv norm jiem-zaanv
   yiem Ziouv nyei buoz,
   bun lungh ndiev mienh nquin mingh.
  Maanc guoqv mienh hopv ninh nyei a'ngunc diuv,
   ninh mbuo ziouc butv ndin mi'aqv.
  8Mbaa^mbi^lon liemh zeih mbaang njiec huv nzengc,
   oix zuqc weic ninh nyiemv.
  Dorh ndie-laangh hietv ninh mun nyei dorngx,
   nziex ninh haih zorc longx daaih.
  9“+‘Yie mbuo oix zorc Mbaa^mbi^lon
   mv baac zorc maiv longx.
  Oix zuqc guangc ninh aqv,
   gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nyei guoqv.
  Weic zuqc ninh zuqc siemv zuiz mbaengc lungh.
   Zungv ndui jienv taux ndaamv-lungh.’
  10Ziouv bun cing yie mbuo horpc.
   Daaih maah! Mbuo oix zuqc mingh ⟨Si^on⟩ zunh gorngv
   Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, zoux nyei gong.
  11“Oix zuqc nzioux laic forng-cang,
   nanv jienv torngv-baaih.
  Ziouv dongz zuqc Mi^ndie Mienh nyei hungh,
   weic zuqc gorngv taux Mbaa^mbi^lon,
   Ziouv nyei eix se oix mietc nzengc.
  Weic zuqc naaiv se Ziouv jaauv win,
   se weic ninh nyei biauv jaauv win.
  12Oix zuqc liepc geh mborqv Mbaa^mbi^lon nyei zingh laatc,
   bun zuov nyei baeng jaa henv,
  paaiv ziangx siouv gaeng nyei baeng,
   yaac liuc leiz ziangx bingx jienv zuov nyei mienh,
  weic zuqc Ziouv daav za'eix yaac zoux ziangx ziux ninh ziangv jienv gorngv Mbaa^mbi^lon Mienh nyei waac.
  13Meih yiem wuom camv nyei ga'hlen,
   maaih zinh zoih camv nyei mienh aah!
  Meih nyei setv mueiz taux aqv,
   meih ziangh wuov diuh maengc taux bouc aqv.
  14Nernh Jiex nyei Ziouv
   ziangv jienv ninh ganh houv waac gorngv,
  yie ndongc haaix zungv oix bun meih
   maaih mienh buangv ndongc jopv-nyeic camv,
   ninh mbuo ziouc nauc jienv weic mborqv hingh meih.

Ceng Tin-Hungh Nyei Nzung

  15“Tin-Hungh longc ninh nyei qaqv zeix ndau,
   longc ninh nyei cong-mengh liepc baamh gen,
   longc ninh mengh baeqc nyei jauv corng lungh.
  16Ninh yietv cuotv qiex,
   yiem wuov lungh maaih wuom nyei qiex mbui zoz-zoz nyei.
   Ninh bun mouc yiem lungh gorn faaux.
  Ninh bun mba'lingc gan mbiungc,
   yaac bun nziaaux yiem ninh siou nyei dorngx cuotv daaih.
  17“Dauh dauh baamh mienh se hngongx nyei, maiv maaih wuonh zaang.
   Mouz dauh jiem-zaangc laaix ninh mbuo zoux nyei miuc-fangx zuqc nyaiv,
  weic zuqc ninh nyei miuc-fangx se jaav nyei,
   maiv maaih yietc deix qiex tauv.
  18Miuc-fangx maiv maaih jaax-zinh,
   zoux daaih benx jaav nyei ga'naaiv hnangv.
   Taux ninh mbuo zuqc dingc zuiz nyei ziangh hoc, ninh mbuo ziouc zuqc mietc.
  19Yaakopv nyei Buonc maiv hnangv naaiv deix,
   weic zuqc ninh se Zeix Maanc Muotc Wuov Dauh,
   I^saa^laa^en se ninh nzipc daaih nyei fingx,
   ninh nyei mbuox heuc Nernh Jiex nyei Ziouv.

Ziouv Nyei Hlieqv-Zueih

  20“Meih se yie longc mborqv jaax nyei hlieqv-zueih caux wuoqc ginc.
   Yie longc meih mborqv muonc ziex fingx.
   Yie longc meih mietc camv-norm guoqv.
  21Yie longc meih mborqv muonc maaz caux geh maaz mienh.
   Yie longc meih mborqv muonc mborqv jaax maaz-cie caux zaangv cie nyei mienh.
  22Yie longc meih mborqv muonc m'jangc m'sieqv.
   Yie longc meih mborqv muonc mienh gox mienh caux mienh lunx mienh.
   Yie longc meih mborqv muonc houh saeng caux sieqv-dorn.
  23Yie longc meih mborqv muonc goux ba'gi yungh nyei mienh caux ninh nyei ba'gi yungh guanh.
  Yie longc meih mborqv muonc zoux ndeic nyei mienh caux ninh nyei yietc doix ngongh.
   Yie longc meih mborqv muonc saengv-ziouv caux zoux hlo nyei jien.”

Mbaa^mbi^lon Zuqc Dingc Zuiz

24Ziouv gorngv, “Yie oix dorng jienv meih mbuo nyei m'zing jaauv win bun Mbaa^mbi^lon caux yiem Ken^ndie Deic-Bung nyei yietc zungv baeqc fingx weic ninh mbuo yiem Si^on zoux nyei yietc zungv orqv sic.”
25Ziouv gorngv, “Zoux mietc nyei mbong aah!
   Se mietc lungh ndiev wuov norm mbong,
   yie caux meih doix-dekc aqv.
  Yie oix sung yie nyei buoz cuotv zoux bun meih,
   bun meih yiem mbaengx-ningv njangx njiec mingh,
   bun meih benx buov qui nyei mbong.”
  26“Mienh maiv yiem meih naaiv zorqv la'bieiv
   fai zoux biauv-gorqv nyei la'bieiv,
   yaac maiv longc haaix norm zoux gorn-ndoqv nyei la'bieiv.
  Meih zungv oix zuqc benx yietc liuz baaic huaang nyei dorngx.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  27“Yiem ndau-beih liepc geh,
   yiem maanc fingx mbu'ndongx biomv jorng,
  heuc maanc guoqv mienh liuc leiz daaih mborqv Mbaa^mbi^lon,
  heuc naaiv deix guoqv daaih mborqv ninh.
   Se Aa^laa^latv, Minni caux Atc^ke^natv.
  Paaiv jun-baeng-bieiv daaih mborqv ninh,
   paaiv maaz faaux daaih hnangv jopv-nyeic guanh.
  28Liuc leiz maanc guoqv mienh daaih mborqv Mbaa^mbi^lon,
   heuc Mi^ndie Mienh nyei hungh caux ninh mbuo nyei saengv-ziouv caux saengv-ziouv nyei borng-buoz mienh,
   caux Mi^ndie gunv nyei norm-norm deic-bung.
  29Ndau dongz, laaix mun yaac niouv-niouv nyei,
   weic zuqc Ziouv dingc zoux bun Mbaa^mbi^lon nyei za'eix corc yiem nyei,
  se oix bun Mbaa^mbi^lon benx ndau-huaang,
   maiv maaih mienh yiem.
  30Mbaa^mbi^lon mborqv jaax henv nyei baeng dingh njiec maiv mborqv,
   ninh mbuo yiem jienv ninh mbuo wuonv nyei dorngx.
  Ninh mbuo nyei qaqv tuix mi'aqv,
   ninh mbuo ziouc hnangv m'sieqv dorn nor.
  Mbaa^mbi^lon yiem nyei dorngx maaih douz zieqc jienv,
   ninh nyei gaengh sorn yaac nauv mi'aqv.
  31Douc fienx mienh yietc dauh tiux mingh nzipc yietc dauh,
   fungx fienx nyei mienh nzipc jienv fungx njiec yietc dauh,
  mingh mbuox Mbaa^mbi^lon hungh,
   ninh nyei biei bung zingh zuqc caangv mi'aqv.
  32Jiex nyei jauv-bouc zuqc caangv mi'aqv.
   Weih wuonv nyei dorngx zuqc douz buov.
   Jun-baeng yaac lunc nzengc.
33Weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv,
  “Mbaa^mbi^lon Mienh se hnangv mborqv mbiauh ciangv
   doix zuqc caaiv nyei ziangh hoc.
  Aav dangh hnangv, siou ninh nyei mbiauh nyei ziangh hoc taux aqv.”
  34“Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, naqv yie,
   yaac ngatv jienv yie.
  Ninh bun yie zoux kungx nyei jaa-dorngx,
   ninh naqv yie hnangv domh mbiauz.
  Yie maaih haaix nyungc kuv nyei ninh nyanc buangv ga'sie,
   yaac tuiv yie cuotv mingh.”
  35Bun Si^on nyei baeqc fingx gorngv,
  “Ninh zoux doqc yie aengx hoic yie nyei cien-ceqv,
   tov bun ndortv zuqc Mbaa^mbi^lon.”
  Bun Ye^lu^saa^lem gorngv,
   “Tov bun liouc yie nyei nziaamv cuotv nyei zuiz
   ndortv zuqc Ken^ndie Mienh.”
36Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Yie oix tengx meih mbuo caengx sic,
   aengx tengx meih mbuo jaauv win.
  Yie oix bun Mbaa^mbi^lon nyei koiv nqaai,
   yaac bun ninh nyei wuom-zingv nqaai.
  37Mbaa^mbi^lon ziouc benx mbaang waaic nyei ga'naaiv-ndui,
   benx hieh juv yiem nyei dorngx,
  bun mienh gamh nziex, bun mienh huotv,
   yaac maiv maaih mienh yiem.
  38Ninh mbuo oix lomh nzoih njunh hnangv sienh nor,
   ninh mbuo yaac oix hnangv sienh dorn nor heuc.
  39Ninh mbuo jorm jienv zoux nyei ziangh hoc,
   yie oix weic ninh mbuo mbenc hnaangx hlo nyei,
   bun ninh mbuo diuv nquin taux ninh mbuo meih muangv,
  yaac yietc liuz m'njormh,
   maiv nyie.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  40“Yie oix dorh ninh mbuo njiec daaih
   hnangv dorh mingh daix nyei ba'gi yungh dorn,
   hnangv ba'gi yungh gouv caux yungh gouv.

Mbaa^mbi^lon Zuqc Kouv

  41“Mbaa^mbi^lon zuqc caangv mi'aqv.
   Lungh ndiev mienh ceng nyei dorngx zuqc caangv mi'aqv.
  Mbaa^mbi^lon yiem maanc guoqv mbu'ndongx
   benx mienh gamh nziex nyei dorngx.
  42Koiv nyei wuom faaux yiemx Mbaa^mbi^lon,
   ninh zuqc koiv beqv nyei wuom-laangc nqomz jienv ninh.
  43Ninh nyei zingh benx gamh nziex nyei dorngx,
   benx deic-bung-haanz, deic-bung-huaang,
  maiv maaih mienh yiem nyei deic-bung,
   yaac maiv maaih baamh mienh jiex mingh.
  44Yie oix dingc yiem Mbaa^mbi^lon nyei Mben zienh nyei zuiz,
   ninh naqv njiec nyei ga'naaiv yie oix bun ninh lov cuotv.
  Maanc guoqv mienh maiv duqv aengx mingh lorz ninh,
   Mbaa^mbi^lon nyei zingh laatc mbaang mi'aqv.
  45“Yie nyei baeqc fingx aah!
   Meih mbuo oix zuqc yiem ninh biaux cuotv.
  Gorqv-mienh oix zuqc njoux gorqv-mienh nyei maengc,
   biaux ndutv Ziouv ciouv haic nyei ga'qiex.
  46Maiv dungx bun meih nyei hnyouv mau, maiv dungx gamh nziex,
   weic meih haiz deic-bung gu'nyuoz nyei fienx.
  Dongh naaiv hnyangx maaih fienx daaih,
   da'nyeic hnyangx aengx maaih fienx daaih.
  Deic-bung gu'nyuoz yaac maaih doqc nyei sic,
   zoux hlo gunv nyei mienh
   laanh caux laanh doix-dekc.
  47Weic naaiv mangc maah! Hnoi-nyieqc oix taux,
   yie oix dingc Mbaa^mbi^lon miuc-fangx nyei zuiz.
  Ninh nyei ziangh norm deic-bung ziouc nyaiv,
   ninh nyei yietc zungv zuqc daix daic nyei mienh
   ziouc yiem ninh gu'nyuoz king njiec.
  48Wuov zanc lungh caux ndau
   caux yiem lungh ndau gu'nyuoz nyei yietc zungv ga'naaiv
  ziouc weic Mbaa^mbi^lon njien-youh nyei heuc
   weic zuqc zoux mietc nyei mienh
   oix yiem baqv bung daaih mborqv ninh mbuo.
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  49Mbaa^mbi^lon oix zuqc mbaang laaix bun I^saa^laa^en Mienh daic,
   hnangv lungh ndiev mienh zuqc Mbaa^mbi^lon daix daic.
  50Meih mbuo biaux ndutv nzuqc ndaauv nyei mienh aah!
   Oix zuqc gaanv mingh, maiv dungx ngaih.
  Yiem go nyei dorngx jangx Ziouv,
   yaac bun meih mbuo nyei hnyouv jangx Ye^lu^saa^lem.
  51“Yie mbuo muangx haiz huotv nyei waac
   yie mbuo ziouc zuqc nyaiv,
   yaac bun yie mbuo za'gengh zuqc baaic hmien,
  weic zuqc ganh fingx mienh daaih
   bieqc zaangc Ziouv nyei biauv,
   cing-nzengc nyei dorngx.”
  52Ziouv gorngv,
  “Weic naaiv mangc maah! Hnoi-nyieqc oix taux,
   yie oix dingc Mbaa^mbi^lon nyei miuc-fangx nyei zuiz.
  Yiem gormx ninh nyei deic-bung
   zuqc mun nyei mienh oix njunh jienv yiem.
  53Maiv gunv Mbaa^mbi^lon faaux taux lungh,
   yaac maiv gunv ninh ceix ninh hlang jiex nyei dorngx wuonv,
  yie oix bun zoux mietc nyei mienh daaih mietc ninh.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  54“Muangx maah! Maaih qiex yiem Mbaa^mbi^lon heuc.
   Yiem Ken^ndie Mienh nyei deic-bung
   maaih zuqc mietc nyei domh qiex mbui.
  55Weic zuqc Ziouv zoux bun Mbaa^mbi^lon benx ndau-huaang,
   bun ninh mbui nyei domh qiex sekv.
  Ninh mbuo nyei win-wangv hnangv wuom camv nyei wuom-laangc mbui,
   ninh mbuo nyei qiex mbiouh mbiouh nyei cuotv.
  56Zoux mietc wuov dauh daaih mborqv,
   se daaih mborqv Mbaa^mbi^lon.
  Ninh mborqv jaax henv nyei baeng zuqc caangv mingh,
   ninh mbuo nyei juang-zinx nauv muonc.
  Weic zuqc Ziouv se jaauv win nyei Tin-Hungh,
   ninh ndongc haaix zungv oix jaauv win.
  57Yie oix bun ninh nyei jien caux ninh nyei cong-mengh mienh,
   ninh nyei saengv-ziouv caux saengv-ziouv nyei borng-buoz mienh,
   caux ninh henv haic nyei baeng diuv nquin.
  Ninh mbuo ziouc m'njormh mingh, yietc liuz m'njormh maiv nyie.”
   Hungh Diex, dongh maaih mbuox heuc Nernh Jiex nyei Ziouv, hnangv naaiv gorngv.
58Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Mbaa^mbi^lon jangv nyei zingh laatc
   zungv oix zuqc mbaang njiec ndau.
  Ninh hlang nyei zingh gaengh
   yaac oix zuqc douz buov.
  Zuangx baeqc fingx zoux gong yaac maiv lamh longc.
   Maanc guoqv mienh laauh luic zoux nyei kungx zuqc douz buov.”

Ye^le^mi Nyei Fienx Taux Mbaa^mbi^lon

59Se^nde^ki^yaa zoux Yu^ndaa nyei hungh da'feix hnyangx wuov hnyangx, mingh Mbaa^mbi^lon nyei ziangh hoc, Maa^se^yaa nyei fun, Ne^li^yaa nyei dorn, Se^lai^aa, caux ninh mingh. Se^lai^aa zoux bieiv zeiv mbenc ninh mbuo hitv nyei dorngx. Naaiv se douc waac mienh, Ye^le^mi, paaiv Se^lai^aa dorh mingh nyei waac. 60Ye^le^mi zorqv Mbaa^mbi^lon oix zuqc buangh nyei yietc zungv ciouv nyei zeqc naanc fiev njiec sou. Naaiv deix yietc zungv waac gorngv taux Mbaa^mbi^lon. 61Ye^le^mi gorngv mbuox Se^lai^aa, “Meih mingh taux Mbaa^mbi^lon meih zungv oix zuqc doqc naaiv deix yietc zungv waac, 62yaac gorngv, ‘Ziouv aac, meih gorngv taux naaiv norm dorngx, se meih oix pai guangc ziouc liemh mienh, liemh saeng-kuv, maiv maaih haaix nyungc yiem, oix zuqc yietc liuz benx ndau-huaang. 63Meih doqc liuz naaiv njunc sou oix zuqc zorqv sou bangc norm la'bieiv ndoh jienv zoi Yu^fe^ditc Ndaaih gu'nyuoz. 64Oix zuqc gorngv, “Mbaa^mbi^lon oix zuqc hnangv naaiv nor zemh njiec, yietc liuz maiv haih mbiouh faaux, laaix yie bun ninh zuqc ciouv nyei zeqc naanc.’+”
 Ye^le^mi gorngv nyei waac zengc njiec mbuoqc naaiv.