51

Tơlơi Phat Kơđi Dơ̆ng Ƀơi Dêh Čar Babilon

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “Anai nê, Kâo či pơsur đĭ jua bơngăt pô pơrai
   kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng dêh čar Babilon laih anŭn hăng ƀing ană plei Leb-Kamai yơh.
  2Kâo či pơkiaŏ ƀing tuai nao pơ dêh čar Babilon
   kiăng kơ pơrai hĭ ñu kar hăng angĭn pưh pơđuaĭ hĭ hơkam pơdai.
  Amăng hrơi tơlơi răm rai ñu,
   ƀing tuai anŭn či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng dêh čar Babilon ƀơi djŏp bơnăh
   kiăng kơ pơrơngol hĭ anih lŏn ñu yơh.
  3Ơ ƀing kơsung blah ƀing Babilon hơi,
   anăm brơi kơ ƀing tơhan hraŏ wă̱ hraŏ gơñu ôh,
   kŏn brơi gơñu buh ao pơgang gơñu lơi.
  Pơrai hĭ bĕ hlo̱m ƀo̱m ƀing ling tơhan gơñu.
   Anăm pioh hơdip sa čô hlak ai đah rơkơi anŭn ôh.
  4Ƀing gơñu či rơbuh djai hĭ amăng plei phŭn Babilon,
   ruă rơka hĭ amăng khul jơlan plei anŭn.
  5Kâo, Ơi Adai ƀing Israel hăng ƀing Yudah,
   jing Yahweh Dưi Kơtang ƀu lui raih hĭ ƀing gơñu kar hăng ƀing đah kơmơi kơmai ôh,
   wơ̆t tơdah anih lŏn gơñu bă hăng tơlơi soh
   pơkơdơ̆ng glaĭ hĭ hăng Kâo, jing Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel.

  6“Ơ ƀing ană plei Kâo, đuaĭ tơbiă hĭ bĕ mơ̆ng dêh čar Babilon!
   Đuaĭ pơklaih hĭ bĕ tơlơi hơdip gih!
  Anăm tŭ răm rai hĭ yuakơ khul tơlơi soh ƀing mơnuih dêh čar anŭn ôh.
   Anai jing hrơi mông kơ tơlơi Yahweh rŭ nua ƀơi ƀing gơñu yơh.
   Ñu či kla glaĭ kơ ƀing Babilon hơget tơlơi ƀing gơñu năng tŭ yơh.
  7Babilon jing kar hăng kơčŏk mah amăng tơngan Kâo, Yahweh.
   Ƀing lŏn čar abih lŏn tơnah mơñum ia tơpai mơ̆ng kơčŏk anŭn,
   tơl abih bang ƀing măt hĭ yơh.
   Hơnŭn yơh, ră anai ƀing gơñu jing hĭ hưt laih.
  8Dêh čar Babilon či blĭp blăp rơbuh hĭ hăng pơčah hĭ.
   Pơkrao brơi kơ ñu bĕ!
  Pik pơjrao brơi bĕ ƀơi tơlơi ruă ñu.
   Năng ai ñu či dưi suaih hĭ yơh.

  9“Ƀing tuai dŏ pơ anŭn pơlaĭ hăng tơdruă gơñu, ‘Ƀing ta gir pơsuaih hĭ dêh čar Babilon,
   samơ̆ ñu ƀu dưi suaih hĭ ôh.
  Brơi bĕ kơ ƀing ta đuaĭ hĭ mơ̆ng ñu laih anŭn glaĭ pơ rĭm anih lŏn ta pô,
   yuakơ tơlơi phat kơđi ƀơi ñu jing prŏng biă mă,
   sĭt tơlơi hing kơ tơlơi phat kơđi anŭn đĭ truh pơ kơthul hăng truh pơ adai adih yơh.’

  10“ ‘Yahweh hơmâo pơgang brơi kơ ƀing ta laih.
   Rai bĕ, brơi kơ ƀing ta ruai bĕ amăng anih Ziôn
   tơlơi Yahweh Ơi Adai ta hơmâo ngă laih.’ ”

  11Ƀing khua tơhan ƀing rŏh ayăt pơhiăp tui anai, “Yahweh hơmâo pơsur đĭ laih ƀing pơtao dêh čar Media,
   yuakơ tơlơi kơñăm Ñu kiăng pơrai hĭ dêh čar Babilon yơh.
  Yahweh či rŭ nua,
   jing tơlơi rŭ nua brơi kơ sang yang Ñu jing ƀing Babilon pơrai hĭ laih yơh.
  Tui anŭn, săh bĕ khul ƀrŏm hraŏ gih,
   djă̱ đĭ bĕ khul khiơl gih!
  12Yơr đĭ bĕ hla gru kiăng laĭ pơthâo ƀing ling tơhan kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul pơnăng plei phŭn Babilon!
   Pơkơjăp glaĭ bĕ ƀing gak wai,
   pơdap glaĭ bĕ ƀing krăp lăng,
   prap pre bĕ kiăng kơ krăp pơblah!”
  Yahweh pơgiŏng hĭ laih tơlơi kơñăm Ñu,
   tơlơi pơkă Ñu jing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei Babilon yơh.
  13Ơ ƀing hơdip jĕ lu krong ia,
   jing ƀing pơdrŏng mŭk dram,
   tơlơi hơnăl tuč gih hơmâo truh laih,
   jing hrơi mông kơ ƀing gih tŭ tơlơi djai yơh.
  14Yahweh Dưi Kơtang hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng tơlơi dưi Ñu pô tui anai:
   “Sĭt Kâo či pơbă hĭ lŏn tơnah gih hăng lu mơnuih, jing lu kar hăng khul kơtop hlăt yơh,
   laih anŭn ƀing gơñu či ur dreo dưi hĭ kơ ƀing gih yơh.”

Tơlơi Yirmeyah Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai

(Yirmeyah 10:12-16)

  15Ơi Adai hrih lŏn tơnah hăng tơlơi dưi mơyang Ñu.
   Hăng tơlơi rơgơi Ñu, Ñu pơjing rai kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă
   laih anŭn hăng tơlơi thâo hluh Ñu, Ñu pơkăng khul tal adai kar hăng pơkăng sang khăn yơh.
  16Tơdang Ñu pơđar, ia amăng khul tal adai adih pơgrŏm yơh.
   Ñu pơjing khul kơthul ayŭh đĭ mơ̆ng khul anih ataih amăng lŏn tơnah.
   Ñu brơi kơmlă hăng ia hơjan
   laih anŭn ba tơbiă angĭn mơ̆ng khul anih pioh gơnam Ñu yơh.

  17Tơdang ƀing mơnuih mơnam ƀuh tơlơi anŭn,
   rĭm čô ƀu thâo hluh kơ Ñu jing kar hăng kơmlư laih anŭn mlŭk mơgu.
  Rĭm pô thâo pơkra gơnam pơsơi anŭn ăt mlâo hĭ mơ̆n yua mơ̆ng khul rup trah ñu pơkra,
   yuakơ khul rup ñu anŭn jing yang rơba̱ng,
   laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi suă jua amăng drơi jan gơñu ôh.
  18Khul rup anŭn jing đôč đač, jing gơnam arăng djik djak yơh.
   Tơdang Yahweh rai kiăng kơ phat kơđi khul rup anŭn, gơñu či răm rơngiă hĭ yơh.
  19Ơi Adai ƀing Yakôb, jing ƀing Israel, ƀu hrup hăng khul rup anŭn ôh,
   yuakơ Ñu jing Pô Hrih Pơjing kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng.
  Ñu ruah laih ƀing Israel, jing ană plei kŏng ngăn lŏm kơ Ñu pô yơh.
   Yahweh Dưi Kơtang yơh jing anăn Ñu.

Dêh Čar Babilon Jing Gơnam Pơblah Yahweh

  20Yahweh pơhiăp tui anai, “Ơ dêh čar Babilon, ih yơh jing kar hăng tơlŏ pơblah,
   jing kar hăng gơnam pơblah Kâo kơ tơlơi pơblah.
  Hăng ih yơh Kâo pơphač hĭ ƀing lŏn čar,
   sĭt hăng ih yơh Kâo pơrai hĭ khul dêh čar.
  21Hăng ih yơh Kâo pơphač hĭ aseh wơ̆t hăng pô đĭ aseh anŭn.
   Hăng ih yơh Kâo pơphač hĭ rơdêh aseh wơ̆t hăng pô pơgăt rơdêh anŭn mơ̆n.
  22Hăng ih yơh Kâo pơphač hĭ mơnuih đah rơkơi đah kơmơi.
   Hăng ih yơh Kâo pơphač hĭ mơnuih tha rơma hăng ƀing čơđai.
   Hăng ih yơh Kâo pơphač hĭ hlak ai đah rơkơi đah kơmơi.
  23Hăng ih yơh Kâo pơphač hĭ pô wai triu wơ̆t hăng tơpul triu.
   Hăng ih yơh Kâo pơphač hĭ pô ngă hơma wơ̆t hăng rơmô tơno jik kai hơma ñu.
   Hăng ih yơh Kâo pơphač hĭ ƀing khua git gai hăng ƀing khua moa.”

Tơlơi Yahweh Rŭ Nua Ƀơi Dêh Čar Babilon

24Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Ơ ƀing ană plei Kâo hơi, ƀơi anăp mơta gih yơh, Kâo či rŭ nua ƀơi dêh čar Babilon laih anŭn ƀơi abih bang ƀing ană plei dêh čar Babilon yuakơ abih bang tơlơi soh ƀing gơñu hơmâo ngă laih kơ anih Ziôn.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  25“Ơ plei phŭn Babilon hơi, ih jing kar hăng čư̆ pơrai hĭ abih bang lŏn tơnah,
   samơ̆ Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, Ơ čư̆ pơrai arăng ăh.
  Kâo či yơr tơbiă tơngan kơtang Kâo kiăng kơ kơsung blah ih yơh.
   Kâo či tơglŭng hĭ ih mơ̆ng anih glông ih,
   laih anŭn ngă kơ ih jing kar hăng hơbâo tơpur yơh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  26“Arăng ƀu či mă boh pơtâo hơget gĕt mơ̆ng ih ôh kiăng kơ jing boh pơtâo phŭn,
   kŏn mă sa boh lơi kiăng kơ jing boh pơtâo kơ atur,
   yuakơ ih či jing hĭ rơngol hlŏng lar yơh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  27“Ơ ƀing rŏh ayăt dêh čar Babilon hơi, yơr đĭ bĕ sa ƀĕ hla gru kiăng kơ ƀing lŏn čar ƀuh!
   Ayŭp bĕ tơdiăp kiăng kơ ƀing gơñu hơmư̆!
  Prap pre bĕ ƀing lŏn čar kơ tơlơi pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng dêh čar Babilon.
   Iâu pơƀut bĕ kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu hơdôm lŏn čar anai:
   Ararat, Minni laih anŭn Askenaz.
  Ruah bĕ sa čô khua git gai abih bang ƀing ling tơhan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu.
   Pơkiaŏ nao bĕ ƀing tơhan aseh lu kar hăng tơpul kơtop hlăt.
  28Prap pre bĕ ƀing lŏn čar kơ tơlơi pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu.
   Iâu rai bĕ ƀing pơtao lŏn čar Media,
   ƀing khua git gai gơñu wơ̆t hăng abih bang ƀing khua moa gơñu mơ̆n,
   wơ̆t hăng abih bang lŏn čar ƀing gơñu git gai wai lăng yơh.
  29Anih lŏn anŭn rŭng răng huĭ hyưt hăng tơtư̆ tơtơ̆ng,
   yuakơ hơdôm tơlơi Yahweh kơñăm pơkơdơ̆ng glaĭ hăng dêh čar Babilon,
  kiăng kơ pơrơngol hĭ anih lŏn Babilon yơh
   tơl ƀu hơmâo hlơi pô hơdip amăng anŭn dơ̆ng tah.
  30Ƀing ling tơhan Babilon ƀu pơblah dơ̆ng tah.
   Ƀing gơñu kơnơ̆ng dŏ amăng khul kơđông kơjăp gơñu đôč.
  Tơlơi kơtang gơñu tơdu rơmơ̆n hĭ laih,
   tơl ƀing gơñu jing hĭ tơdu kar hăng ƀing đah kơmơi.
  Khul čơnŭh amăng ja̱ng plei phŭn ñu pơčah hĭ,
   laih anŭn khul anih dŏ plei anŭn arăng čuh hĭ.
  31Pô laĭ pơthâo anai truh tơdơi kơ pô laĭ pơthâo pơkŏn
   laih anŭn pô ding kơna anai truh tơdơi kơ pô ding kơna pơkŏn
  kiăng kơ ruai pơhaih hăng pơtao dêh čar Babilon
   kơ tơlơi plei phŭn ñu ƀing rŏh ayăt hơmâo blah mă hĭ hlo̱m ƀo̱m laih.
  32Ƀing gơñu ăt mă hĭ jơlan găn krong,
   laih anŭn čuh hĭ khul kơđông ƀing Babilon mơ̆n.
   Hloh kơ anŭn dơ̆ng, abih bang ƀing ling tơhan huĭ bra̱l biă mă yơh.”
33Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp:
  “Plei phŭn Babilon jing kar hăng atur prăh pơdai
   jing ƀơi mông arăng juă pơdai ƀơi ñu yơh.
  Mông kiăng kơ hơpuă plei phŭn anŭn či truh tañ biă mă yơh.”

  34Ƀing ană plei mơ̆ng plei Yerusalaim iâu kwưh kơ Yahweh tui anai,
   “Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon hơmâo lun ƀơ̆ng hĭ laih ƀing gơmơi,
   ñu hơmâo lui hĭ laih ƀing gơmơi amăng tơlơi rŭng răng,
   laih anŭn ñu hơmâo ngă laih kơ plei phŭn gơmơi jing hĭ kar hăng sa boh ge̱t hŏng.
  Kar hăng sa drơi klăn yơh ñu lun ƀơ̆ng hĭ mŭk dram gơmơi
   kiăng pơbă hĭ hlŭng ñu hăng khul gơnam ñu kiăng,
   laih anŭn ñu hơmâo kơhak kơčŭh tơbiă hơget gơnam ñu ƀu kiăng yơh.
  35Kwưh kiăng kơ tơlơi ƀrưh ƀai ngă laih kơ kơđeh asar gơmơi jing truh hĭ ƀơi ƀing Babilon.
   Kwưh kiăng tơlơi soh drah gơmơi lê̆ hĭ ƀơi ƀing lŏn čar Babilon.”
   Anŭn yơh jing tơlơi ƀing ană plei mơ̆ng plei Yerusalaim pơhiăp laih.
36Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ glaĭ:
  “Anai nê, Kâo či pơgang brơi tơhơnal tơlơi gih yơh
   laih anŭn rŭ nua brơi kơ ƀing gih.
  Kâo či pơthu hĭ phŭn krong prŏng ñu
   laih anŭn ngă brơi kơ khul ia bluh ñu thu krô hĭ yơh.
  37Babilon či jing hĭ kar hăng ƀu̱r răm rai yơh,
   jing hĭ anih dŏ kơ khul asâo tan,
  laih anŭn jing hĭ kar hăng gơnam pơhuĭ hăng tơlơi arăng djik klao,
   jing anih ƀu hơmâo hlơi pô hơdip ôh.
  38Abih bang ƀing ană plei ñu le̱ng kơ pơgrao kar hăng rơmung dŭl anet,
   sĭt ƀing gơñu pơgrao kar hăng khul ană rơmung dŭl mơhao kơ mơnơ̆ng ƀơ̆ng yơh.
  39Samơ̆ tơdang ƀing gơñu mơhao biă mă,
   Kâo či pơkra sa tơlơi phet kơ ƀing gơñu
  laih anŭn ngă kơ ƀing gơñu măt hĭ yơh,
   kiăng kơ ƀing gơñu ur klao mơak.
   Giŏng anŭn, Kâo či brơi kơ ƀing gơñu pĭt hĭ hlŏng lar ƀu thâo mơdưh dơ̆ng tah.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  40“Kâo či ba nao ƀing gơñu pơ anih pơdjai hlô mơnơ̆ng,
   kar hăng pơdjai khul ană triu,
   khul triu tơno laih anŭn khul bơbe kiăng kơ ƀơ̆ng yơh.”

  41Yahweh pơhiăp dơ̆ng kơ tơlơi Babilon tui anai, “Plei prŏng Sêsak jing plei abih bang lŏn tơnah pơư pơang,
   či tŭ mă tơlơi blah mă yơh!
  Plei phŭn Babilon anŭn či jing hĭ huĭ bra̱l biă mă
   amăng tŏng krah ƀing lŏn čar!
  42Ƀing ling tơhan rŏh ayăt ñu pơyơ̆ng đĭ gah ngŏ kơ plei phŭn Babilon kar hăng jơlah ia rơsĭ prŏng.
   Khul jơlah ia pơgrao anŭn či go̱m hĭ ñu yơh.
  43Khul plei pla ñu či jing hĭ rơngol,
   jing hĭ sa anih lŏn thu krô hăng tơdron ha̱r yơh,
   jing hĭ sa anih lŏn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dŏ amăng ñu,
   laih anŭn ăt kŏn hơmâo hlơi pô rơbat găn anih anŭn lơi.
  44Kâo či pơkơhma̱l hĭ Bêl jing yang rơba̱ng lŏn čar Babilon
   laih anŭn ngă kơ ñu ô̱̆ tơbiă hơget gơnam ñu hơmâo lun ƀơ̆ng hĭ laih yơh.
  Tui anŭn, ƀing lŏn čar pơkŏn ƀu či kơnang kơ ñu dơ̆ng tah.
   Khul pơnăng plei phŭn Babilon či glưh hĭ yơh.

  45“Ơ ƀing ană plei Kâo hơi, tơbiă đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng ñu!
   Đuaĭ tañ bĕ kiăng kơ pơklaih hĭ gih pô!
   Đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng tơlơi hil nač ƀrŭk ƀrăk Yahweh.
  46Tơdang hơmư̆ hing kơ khul tơlơi huĭ anŭn amăng anih lŏn anai,
   anăm rơngiă hĭ tơlơi khĭn ôh, laih anŭn kŏn huĭ hyưt lơi.
  Sa tơlơi hing rŭng răng truh amăng thŭn anai,
   sĭt sa tơlơi hing pơkŏn či truh amăng thŭn pơanăp yơh,
  anŭn yơh jing khul tơlơi hing pơrŭng pơrăng amăng anih lŏn
   laih anŭn tơlơi hing pơtao anai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao adih yơh.
  47Sĭt hrơi mông anŭn či truh yơh
   tơdang Kâo či pơkơhma̱l hĭ khul rup trah lŏn čar Babilon.
  Abih anih lŏn ñu či tŭ mlâo mlañ
   laih anŭn tơl abih bang ană plei ñu či rơbuh hĭ amăng anih lŏn gơñu anŭn yơh.
  48Giŏng anŭn, adai adih hăng lŏn tơnah anai laih anŭn abih bang tơlơi mơnơ̆ng amăng anŭn
   či ur dreo mơak mơai yơh yuakơ lŏn čar Babilon răm rai.
  Yuakơ pô pơrai či rai kơsung blah hĭ ñu
   mơ̆ng gah dư̱r yơh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.

  49“Jing kar hăng lu mơnuih amăng abih bang lŏn tơnah yơh
   hơmâo lê̆ trŭn laih yuakơ lŏn čar Babilon hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing gơñu,
   tui anŭn dêh čar Babilon khŏm rơbuh hĭ yơh yuakơ ñu pơdjai hĭ ƀing Israel.
  50Ơ ƀing tơklaih hĭ mơ̆ng đao gưm,
   đuaĭ hĭ mơtam bĕ laih anŭn anăm dŏ kơ̆ng kư dơ̆ng tah!
  Hơdơr bĕ kơ Kâo, Yahweh, wơ̆t tơdah ƀing gih dŏ amăng anih lŏn ataih,
   laih anŭn pơmĭn bĕ kơ plei gih Yerusalaim.

  51“Ƀing gih pơhiăp tui anai, ‘Ƀing gơmơi tŭ mlâo mlañ laih
   yuakơ ƀing gơmơi tŭ arăng djik djak kơ ƀing gơmơi.
  Sĭt ƀing gơmơi tŭ tơlơi hơtŏh djraĭ,
   yuakơ ƀing tuai jing ƀing ƀu rơgoh hơmâo mŭt laih
   pơ khul anih rơgoh hiam sang yang Yahweh.’ ”

  52Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Samơ̆ khul hrơi hlak truh,
   tơdang Kâo či pơkơhma̱l hĭ khul rup trah dêh čar Babilon,
   laih anŭn amăng djŏp anih lŏn ană plei ñu
   jing ƀing ruă rơka či pơkrao yơh.
  53Wơ̆t tơdah dêh čar Babilon dưi đĭ truh pơ rơngit adih
   laih anŭn ăt pơkơtang khul kơđông kơjăp glông ñu mơ̆n,
   Kâo či pơkiaŏ nao ƀing pô pơrai yơh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu.”
  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.

  54“Hơmư̆ bĕ dơnai tơlơi čŏk hia đĭ rai mơ̆ng dêh čar Babilon,
   jing dơnai tơlơi răm rai prŏng
   mơ̆ng anih lŏn ƀing Babilon yơh.
  55Kâo, Yahweh, jĕ či pơrai hĭ dêh čar Babilon
   laih anŭn pơrơiăt hĭ dơnai ngañ bañ amăng plei phŭn ñu yơh.
  Ƀing rŏh ayăt tơlŭh rai kar hăng khul jơlah ia prŏng yơh.
   Tơlơi pơgrao khul asăp gơñu či rơuăng hyu yơh.
  56Pô pơrai či rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng dêh čar Babilon,
   laih anŭn či mă mơnă hĭ ƀing ling tơhan khĭn kơtang Babilon,
   hăng kơjŏh hĭ khul hraŏ gơñu yơh.
  Kâo, Yahweh, jing Ơi Adai, Pô rŭ nua,
   tui anŭn Kâo či kla glaĭ dêh čar Babilon bă blai yơh.
  57Kâo či ngă kơ ƀing khua moa ñu wơ̆t hăng ƀing rơgơi ñu măt hĭ
   laih anŭn ƀing khua tring ñu, ƀing khua mă bruă ñu laih anŭn ƀing ling tơhan khĭn kơtang ñu ăt kar kaĭ mơ̆n.
  Ƀing gơñu či pĭt hĭ hlŏng lar laih anŭn ƀu mơdưh dơ̆ng tah.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Pơtao sĭt pơhiăp pơhaih laih, anăn Ñu jing Yahweh Dưi Kơtang.
58Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp:
  “Pơnăng kơpa̱l plei phŭn Babilon či glưh trŭn hĭ
   laih anŭn khul amăng ja̱ng glông ñu arăng či čuh pơrai hĭ.
  Ƀing ană plei ñu pơgleh hĭ gơñu pô kơ tơlơi đôč đač yơh,
   laih anŭn gơnam tơngan gơñu pơkra anŭn kơnơ̆ng jing hĭ kar hăng djŭh kơ apui ƀơ̆ng đôč yơh.”
59Tơdang pô khua moa Serayah ană đah rơkơi Nêriyah, tơčô Mahsêyah, nao pơ dêh čar Babilon hrŏm hăng Zidkiyah pơtao lŏn čar Yudah amăng thŭn tal pă̱ pơtao Zidkiyah git gai wai lăng ƀing Yudah, kâo, Yirmeyah, pha brơi kơ ñu đơđa tơlơi pơđar yơh. 60Kâo hơmâo čih laih ƀơi tơkŭl hră kơ abih bang tơlơi truh sat či truh ƀơi dêh čar Babilon, jing abih bang tơlơi kâo čih pơruai kơ tơlơi dêh čar Babilon yơh. 61Kâo pơtă kơ Serayah tui anai, “Tơdang ih truh pơ dêh čar Babilon, brơi kơ ih đŏk kraih bĕ abih bang boh hiăp amăng tơkŭl hră anai. 62Giŏng anŭn, laĭ bĕ tui anai, ‘Ơ Yahweh ăh, Ih hơmâo laĭ laih Ih či pơrai hĭ anih lŏn anai, tơl ƀu hơmâo ôh mơnuih ƀôdah hlô mơnơ̆ng dưi hơdip amăng anŭn. Anih lŏn anai či jing hĭ rơngol hlŏng lar yơh.’ 63Tơdang ih đŏk pơgiŏng hĭ laih tơkŭl hră anai, akă bĕ sa boh pơtâo ƀơi tơkŭl hră anai laih anŭn glŏm trŭn bĕ pơ krong prŏng Huphrat. 64Giŏng anŭn, laĭ bĕ tui anai, ‘Ăt tui anŭn mơ̆n, dêh čar Babilon či kơdram hĭ ƀu dưi tơgŭ đĭ dơ̆ng tah yuakơ tơlơi truh sat Kâo či brơi rai ƀơi ñu yơh.’ ”
 Khul boh hiăp pô pơala Yirmeyah jưh hĭ ƀơi anai yơh.