5

Ye^lu^saa^lem Nyei Zuiz

  1“Meih mbuo oix zuqc yiem Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc
   tiux mingh tiux daaih,
   mangc yaac samx longx.
  Yiem zingh nyei domh zuangx zaamc zimh lorz mangc gaax,
   haih lorz duqv buatc yietc laanh zoux baengh fim nyei, lorz zien leiz nyei mienh.
   Se gorngv maaih nor, yie ziouc guangc naaiv norm zingh nyei zuiz.
  2Maiv gunv ninh mbuo gorngv, ‘Ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv houv waac,’
   mv baac ninh mbuo houv nyei waac jaav nyei.”
  3Ziouv aac, meih nyei m'zing lorz zien leiz maiv zeiz?
   Meih mborqv ninh mbuo mv baac ninh mbuo maiv haiz fungc.
  Meih mietc ninh mbuo
   mv baac ninh mbuo maiv kangv longx jienv faaux.
  Ninh mbuo bun ninh mbuo nyei hmien gauh ngaengc la'bieiv,
   maiv kangv goiv hnyouv nzuonx.
  4Yie aengx gorngv, “Naaiv deix mienh kungx benx mienh jomc mienh hnangv,
   ninh mbuo se maiv hiuv haaix nyungc nyei mienh,
   weic zuqc ninh mbuo maiv hiuv duqv Ziouv nyei jauv,
   maiv hiuv ninh mbuo nyei Tin-Hungh nyei leiz.
  5Yie oix mingh lorz zoux hlo nyei mienh,
   yaac oix caux ninh mbuo gorngv,
  weic zuqc ninh mbuo hiuv duqv Ziouv nyei jauv,
   ninh mbuo nyei Tin-Hungh nyei leiz.”
  Mv baac ninh mbuo yietc zungv fih hnangv nzengc wuotv nauv ⟨ndiangx-gaaz,⟩
   yaac cutv ndutv ndoh jienv nyei hlaang.
  6Weic naaiv sienh oix yiem wuov lomc cuotv daaih ngaatc daic ninh mbuo,
   hieh juv-jieqv oix yiem deic-bung-huaang cuotv daaih mietc ninh mbuo.
  Nda'maauh mbeux oix yiem ninh mbuo nyei zingh ga'nyiec zuov mangc,
   da'faanh cuotv zingh nyei mienh ziouc zuqc betv benx ziex deix,
  weic zuqc ninh mbuo baamz zuiz camv,
   ngaengc doz nyei jauv yaac hlo haic.
  7“Yie hnangv haaix nor haih guangc meih nyei zuiz?
   Meih nyei zeiv-fun guangc yie mi'aqv,
   aengx ziangv jienv dongh maiv zeiz zienh houv waac.
  Yie bun ninh mbuo nyanc beuv nyei ziangh hoc,
   ninh mbuo hienx auv hienx nqox,
   ziangh guanh nyei mingh maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn nyei biauv.
  8Ninh mbuo hnangv duqv nyanc longx nyei maaz-gouv saeng,
   gorqv-mienh haev haev nyei heuc gorqv-mienh juangc laangz mienh nyei auv.”
  9Ziouv gorngv, “Yie weic naaiv deix sic maiv dingc ninh mbuo nyei zuiz fai?
   Yie yaac maiv zuqc weic naaiv nyungc guoqv nyei mienh tengx yie ganh jaauv win fai?
  10“Mingh aqv. Gan ninh nyei a'ngunc biouv nyei yietc liouz yietc liouz mingh zoux waaic,
   mv baac maiv dungx mietc nzengc.
  Oix zuqc pitv ninh nyei nquaah guangc,
   weic zuqc maiv zeiz benx Ziouv nyei.
  11I^saa^laa^en nyei zeiv-fun caux Yu^ndaa nyei zeiv-fun
   m'daaih ngaengc yie taux ndiev.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  12Ninh mbuo gorngv jaav taux Ziouv,
   yaac gorngv, “Ziouv maiv zoux haaix nyungc.
  Yie mbuo maiv zuqc haaix nyungc ciouv nyei zeqc naanc,
   nzuqc ndaauv caux ngorc hnaangx nyei jauv yie mbuo yaac maiv buatc.
  13Douc waac mienh hnangv gorng nziaaux,
   Ziouv nyei waac maiv yiem ninh mbuo nyei hnyouv.
   Tov bun ninh mbuo zuqc hnangv ninh mbuo gorngv nyei waac.”
14Weic naaiv Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv,
  “Weic zuqc ninh mbuo gorngv naaiv deix waac,
   yie zorqv yie nyei waac an jienv meih nyei nzuih benx douz,
  naaiv deix baeqc fingx benx zaangh.
   Wuov deix douz ziouc buov ninh mbuo qui nzengc.”
  15Ziouv gorngv, “I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah!
   Yie oix dorh yietc guoqv mienh yiem go nyei daaih mborqv meih mbuo.
   Se loz-hnoi liepc daaih yiem jienv lauh nyei guoqv.
  Benx yietc guoqv dongh meih mbuo maiv hiuv ninh mbuo nyei waac,
   ninh mbuo gorngv haaix nyungc meih mbuo yaac maiv bieqc hnyouv.
  16Ninh mbuo nyei forng-ndongh se hnangv wetv tong nyei janx-daic zouv,
   ninh mbuo yietc zungv se henv haic nyei baeng.
  17Ninh mbuo ziouc nyanc nzengc meih mbuo nyei nyanc hopv caux laangh ziqc,
   nyanc nzengc meih mbuo nyei naamh nyouz,
   nyanc meih mbuo nyei ngongh guanh, ba'gi yungh guanh,
  nyanc meih mbuo nyei a'ngunc caux ngongh nyorx biouv.
   Ninh mbuo oix longc nzuqc ndaauv zoux waaic meih mbuo kaux wuov deix weih wuonv nyei zingh.”
18Ziouv gorngv, “Maiv gunv hnangv naaic, yiem wuov deix hnoi-nyieqc yie corc maiv bun meih mbuo zutc nzengc. 19Meih nyei baeqc fingx naaic, ‘Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, weic haaix diuc zoux naaiv deix yietc zungv sic bun yie mbuo?’ Meih oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Meih mbuo hnangv haaix nor guangc yie aengx yiem meih mbuo nyei deic-bung fu-sux ganh fingx nyei zienh, meih mbuo ziouc oix zuqc hnangv wuov nor mingh dongh maiv zeiz meih mbuo ganh nyei deic-bung fu-sux ganh fingx mienh.’
  20“Naaiv deix waac oix zuqc zunh mbuox Yaakopv nyei zeiv-fun,
   aengx yiem Yu^ndaa Deic gorngv,
  21‘Hngongx nyei, maiv hiuv haaix nyungc nyei baeqc fingx,
   dongh maaih m'zing mv baac mangc maiv buatc,
   maaih m'normh mv baac muangx maiv haiz nyei mienh,
   muangx naaiv deix waac maah!’ ”
  22Ziouv gorngv, “Meih mbuo maiv gamh nziex yie fai?
   Meih mbuo maiv yiem yie nyei nza'hmien sin zinx fai?
  Yie longc saa-ziou benx koiv nyei gapv-jaaix gorn,
   benx yietc liuz zoux zaeqv wuom nyei dorngx, wuom jiex maiv duqv.
  Maiv gunv wuom-laangc nqomz, yaac maiv haih jiex,
   maiv gunv wuom-laangc zoz-zoz nyei mbui, ninh mbuo jiex maiv duqv.
  23Mv baac naaiv deix mienh hnyouv ngaengc, caux yie doix-dekc,
   ninh mbuo ziouc huin ganh bung mingh mi'aqv.
  24Ninh mbuo maiv yiem hnyouv gu'nyuoz gorngv,
   ‘Mbuo oix zuqc taaih Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh.
  Ninh ziux cun-ciou bun mbiungc njiec,
   se cun-gen mbiungc caux ciou-gen mbiungc.
   Aengx weic yie mbuo liouh jienv dingc daaih siou gaeng-zuangx nyei ziangh hoc.’
  25Meih mbuo nyei zuiz bun naaiv deix sic huin mingh ganh bung,
   meih mbuo nyei zuiz bun meih mbuo maiv duqv longx.
  26“Weic zuqc yiem yie nyei baeqc fingx mbu'ndongx maaih orqv mienh,
   ninh mbuo bingx jienv zuov hnangv zaeng norqc nyei mienh zuov nor.
   Ninh mbuo zaeng hlaang weic zorqv mienh.
  27Ninh mbuo nyei biauv maaih guv guaix nyei sic buangv nzengc,
   hnangv maaih norqc buangv nzengc longh.
  Weic naaiv ninh mbuo duqv zoux hlo yaac butv zoih.
   28Ninh mbuo junc, youc! youc wuov.
  Ninh mbuo zoux orqv sic jiex ndaangc, maiv dingh,
   yaac maiv longc baengh fim nyei leiz dunx sic,
   maiv tengx guh hanh fu'jueiv duqv longx
   yaac maiv tengx dangx-donx mienh duqv baengh fim nyei leiz.”
  29Ziouv gorngv, “Yie maiv weic naaiv deix sic dingc ninh mbuo nyei zuiz fai?
   Yie maiv zeiz weic yie ganh jaauv win bun naaiv nyungc guoqv nyei mienh fai?
  30“Maaih haeqv mienh gamh nziev haic nyei sic
   yiem naaiv norm deic-bung cuotv daaih,
  31se douc waac mienh douc jaav waac,
   sai mienh yaac ziux ninh mbuo ganh paaiv nyei waac gunv.
  Yie nyei baeqc fingx a'hneiv hnangv naaic,
   mv baac taux setv mueiz nyei ziangh hoc meih mbuo hnangv haaix nor zoux?