5

Tơlơi Soh Ƀing Ană Plei Plei Yerusalaim

1Yahweh pơđar tui anai,
  “Đĭ trŭn nao rai bĕ ƀơi khul jơlan plei gih, Ơ ƀing Yerusalaim,
   laih anŭn kơsem lăng bĕ djŏp anih pơƀut glaĭ amăng plei.
  Lăng bĕ jum dar laih anŭn kơsem pơmĭn bĕ.
  Tơdah ih dưi hơduah ƀuh kơnơ̆ng hơmâo sa čô đôč
   jing pô ngă djơ̆ tơpă laih anŭn hơduah sem tơlơi sĭt,
   tui anŭn Kâo či pap brơi plei gih anŭn yơh.
  2Tơdang ƀing gơñu ƀuăn rơ̆ng, wơ̆t tơdah ƀing gơñu laĭ ƀing gơñu ƀuăn rơ̆ng amăng anăn Yahweh yuakơ Ñu jing Pô hơdip,
   sĭt tui anŭn ƀing gơñu ƀuăn rơ̆ng ƀlŏr yơh.”
3Kâo laĭ glaĭ tui anai,
  “Ơ Yahweh hơi, sĭt mơta Ih hơduah sem kơ tơlơi djơ̆ tơpă yơh.
   Ih taih hĭ ƀing gơñu, samơ̆ ƀing gơñu ƀu pơđi̱ng hơmư̆ ôh.
  Ih pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu, samơ̆ ƀing gơñu hơngah hĭ tơlơi pơtơpă.
   Ƀing gơñu ngă kơ pran jua gơñu khăng hloh kơ pơtâo
   sĭt ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng kơhma̱l hĭ ôh.”
4Kâo pơmĭn tui anai,
  “Ƀing anŭn kơnơ̆ng jing ƀing pơtŏ̱ đôč.
   Ƀing gơñu ngă tơlơi kơmlư yơh,
   yuakơ ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh jơlan Yahweh,
   jing ƀing ƀu thâo ôh hơdôm tơlơi hơduah tơña Ơi Adai gơñu.
  5Tui anŭn Kâo pơmĭn nao pơ ƀing khua djă̱ akŏ gơñu
   laih anŭn pơhiăp hăng ƀing gơ̆ yơh.
  Kâo pơmĭn sĭt ƀing gơ̆ thâo krăn jơlan Yahweh yơh,
   jing ƀing thâo hơdôm tơlơi hơduah tơña Ơi Adai ƀing gơ̆.”
  Samơ̆ ăt kar kaĭ mơ̆n ƀing gơ̆ hơngah ƀu tui gưt Ñu ôh.
   Ƀing gơ̆ hơmâo pơjŏh hĭ laih oč ƀing gơ̆
   laih anŭn kơtŭng tơĭ hĭ khul hrĕ čuăk ƀing gơ̆ laih.
  6Hơnŭn yơh khul rơmung dŭl mơ̆ng glai glo či kơsung mă ƀing gơñu,
   khul asâo glai mơ̆ng tơdron ha̱r či hek ƀơ̆ng ƀing gơñu,
   laih anŭn khul djrang či dŏ krăp jum dar khul plei pla gơñu yơh.
  Hlơi pô tơbiă nao mơ̆ng plei ñu, khul hlô mơnơ̆ng anŭn či mă ƀơ̆ng hĭ yơh,
   yuakơ tơlơi ƀing ană plei anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng hăng Yahweh jing prŏng biă mă
   laih anŭn tơlơi lui wir gơñu jing lu đơi.

Yahweh Ƀu Dưi Pap Brơi Kơ Ƀing Ană Plei Ñu Ôh

7Yahweh tơña kơ Yerusalaim tui anai,
  “Yua hơget Kâo khŏm pap brơi kơ ƀing ană plei ih lĕ?
   Ƀing gơñu hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Kâo
   laih anŭn ƀuăn rơ̆ng hăng anăn ƀing yang tuai wơ̆t tơdah ƀing yang anŭn kơnơ̆ng jing ƀing yang rơba̱ng đôč.
  Kâo pha brơi abih bang gơnam kơƀah kiăng gơñu,
   samơ̆ ƀing gơñu ngă tơlơi klĕ pyu
   laih anŭn nao pơ khul sang ƀing rĭh răm ƀu pơdơi ôh.
  8Ƀing gơñu jing kar hăng khul aseh tơno rơmŏng mơhao kơ aseh ania biă mă,
   sĭt rĭm čô kluh amoaih kơ bơnai arăng yơh.
  9Hiư̆m ngă, Ơ plei Yerusalaim hơi, Kâo ƀu khŏm pơkơhma̱l hĭ ƀing ană plei ih kơ tơlơi bruă anŭn ôh hă?
   Hiư̆m ngă, Kâo pô ƀu khŏm rŭ nua
  ƀơi sa boh lŏn čar kar hăng anŭn ôh hă?”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  10“Brơi bĕ ƀing rŏh ayăt nao pơ khul đang boh kơƀâo plei Yerusalaim laih anŭn pơrai hĭ hơdôm phŭn hrĕ boh kơƀâo anŭn,
   samơ̆ anăm brơi kơ ƀing gơñu pơrai hĭ khul phŭn anŭn hlo̱m ƀo̱m ôh.
  Brơi bĕ ƀing gơñu tơluăh hĭ khul than phŭn hrĕ anŭn,
   yuakơ khul than anŭn jing ƀing mơnuih ƀu lŏm kơ Kâo, Yahweh ôh.
  11Ƀing Israel laih anŭn ƀing Yudah
   lui wir hĭ mơ̆ng Kâo hlo̱m ƀo̱m.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.

Yahweh Hrah Lui Hĭ Ƀing Ană Plei Ñu

  12Ƀing ană plei Yahweh hơmâo pơhiăp hơngah hĭ laih kơ Yahweh.
   Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ñu ƀu či pơkơhma̱l ƀing ta hơget gĕt ôh!
  Ƀu hơmâo tơlơi gleh tơnap hơget ôh či truh ƀơi ƀing ta.
   Ƀing ta ƀu či tŭ tơlơi pơblah ƀôdah tơlơi ư̆ rơpa ôh.
  13Ƀing pô pơala kơnơ̆ng jing kar hăng angĭn đôč đač đôč
   yuakơ boh hiăp gơñu ƀu djơ̆ boh hiăp Yahweh ôh.
   Tui anŭn, brơi bĕ tơlơi gleh tơnap ƀing gơñu laĭ lui hlâo jing truh hĭ ƀơi gơñu pô.”
14Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang pơhiăp hăng kâo:
  “Yuakơ ƀing ană plei anŭn hơmâo pơhiăp laih hơdôm tơlơi anŭn,
   Kâo či pơjing boh hiăp Kâo ƀơi amăng bah ih kar hăng apui
   laih anŭn pơjing ƀing mơnuih anŭn jing kar hăng kơyâo kiăng kơ apui anŭn ƀơ̆ng hĭ yơh.”
15Yahweh pơhaih hăng ƀing Israel tui anai,
  “Ơ ƀing Israel,
   Kâo hlak ba rai sa tơpul ling tơhan mơ̆ng lŏn čar ataih kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih.
  Lŏn čar anŭn jing sa boh lŏn čar kơjăp mơ̆ng đưm hlâo adih.
  Ƀing gih ƀu thâo krăn tơlơi pơhiăp gơñu ôh,
   tui anŭn tơdang ƀing gơñu pơhiăp hăng ƀing gih, ƀing gih ƀu thâo hluh ôh.
  16Abih bang ƀing gơñu jing ƀing ling tơhan khĭn kơtang soh sel.
   Sĭt tơlơi djai tơbiă rai mơ̆ng khul hruh hraŏ gơñu.
  17Ƀing gơñu či lun ƀơ̆ng hĭ khul pơdai gih hăng añăm tăm gih,
   hăng pơdjai hĭ ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gih yơh.
  Ƀing gơñu či lun ƀơ̆ng hĭ tơpul triu bơbe hăng tơpul rơmô gih,
   pơrai hĭ khul phŭn hrĕ kơƀâo laih anŭn khul kơyâo hra gih yơh.
  Hăng gơnam pơblah yơh ƀing gơñu pơglưh hĭ
   khul plei kơđông kơjăp jing plei ƀing gih kơnang.”
18Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai, “Samơ̆, wơ̆t tơdah amăng rơnŭk anŭn, Kâo ƀu či pơrai hĭ ƀing gih hlo̱m ƀo̱m ôh. 19Ƀing ană plei jing tơƀe̱ng dŏ glaĭ či tơña tui anai, ‘Yua hơget Yahweh Ơi Adai ta hơmâo ngă laih abih bang tơlơi anŭn kơ ƀing ta lĕ?’ Giŏng anŭn, Ơ Yirmeyah hơi, ih khŏm ruai bĕ kơ ƀing gơñu tui anai,
  “ ‘Kar hăng tơlơi ƀing gih hơmâo hơngah lui hĭ laih Kâo
   laih anŭn khưp kiăng kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng tuai amăng anih lŏn gih pô.
  Tui anŭn yơh, ră anai ƀing gih či mă bruă
   kơ ƀing tuai amăng anih lŏn ƀu djơ̆ anih lŏn gih pô ôh.’ ”

Yahweh Pơkơđiăng Ƀing Ană Plei Ñu

  20“Pơrơđah bĕ tơlơi anŭn kơ ƀing Yakôb
   laih anŭn pơhaih bĕ tơlơi anŭn amăng anih lŏn ƀing Yudah tui anai:
  21Hơmư̆ bĕ tơlơi anai, Ơ ƀing ană plei mlŭk hăng ƀu thâo pơmưn ôh hơi,
   jing ƀing hơmâo mơta samơ̆ ƀu thâo ƀuh ôh,
   jing ƀing hơmâo tơngia samơ̆ ƀu thâo hơmư̆ ôh.”
22Anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh, pơhiăp,
  “Yua hơget ƀing gih ƀu či huĭ pơpŭ kơ Kâo pô ôh hă?
   Yua hơget ƀing gih ƀu či tơtư̆ huĭ ƀơi anăp Kâo pô ôh hă?
  Kâo pơjing laih ha̱ng ia jing guai kơ ia rơsĭ,
   jing sa boh bơnư̆ hlŏng lar rơsĭ ƀu dưi găn hĭ ôh.
  Khul jơlah ia rơsĭ dưi tơglŭng, samơ̆ ƀu dưi rơgao hĭ ôh.
   Laih anŭn khul jơlah ia dưi pơgrao, samơ̆ ƀu dưi găn hĭ ôh bơnư̆ anŭn.
  23Samơ̆ ƀing gih, jing ƀing ană plei Kâo anŭn, hơmâo pran jua khăng laih anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng.
   Laih anŭn ƀing gih wĕh đuaĭ hĭ laih mơ̆ng Kâo hăng đuaĭ tui jơlan gih pô yơh.
  24Ƀing gih ƀu laĭ ôh kơ gih pô tui anai,
   ‘Brơi kơ ƀing ta huĭ pơpŭ bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta,
   jing Pô pha brơi hơjan bơyan hlĭm hăng hơjan bơyan bơnga djơ̆ bơyan yơh,
   jing Pô pơkơjăp kơ ƀing ta rĭm bơyan hơpuă bă blai yơh.’
  25Tơlơi bruă soh gih yơh hơmâo pơgăn hĭ laih bơyan hơpuă bă blai mơ̆ng ƀing gih.
   Sĭt khul tơlơi soh gih yơh hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih tơlơi hiam mơ̆ng ƀing gih.”
26Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai,
  “Đơđa mơnuih amăng ƀing ană plei Kâo jing ƀing sat ƀai biă mă,
   jing ƀing dŏ krăp kar hăng ƀing ƀač čơđo̱ng kơ čim,
   samơ̆ ƀing gơñu pơkra čơđo̱ng kiăng kơ ƀač mă mơnuih mơnam yơh.
  27Kar hăng ƀing ƀač mă čim pơbă hĭ khul jim gơñu hăng čim,
   tui anŭn yơh ƀing ƀač mă mơnuih mơnam pơbă hĭ sang gơñu hăng gơnam sua mă,
  jing gơnam sua mă hăng tơlơi pơblư̆ pơƀlŏr yơh.
   Ƀing gơñu jing hĭ pơdrŏng laih anŭn hơmâo tơlơi dưi kơtang.
  28Ƀing gơñu ƀơ̆ng huă hiam hăng jing hĭ laih rơmŏng.
   Khul bruă sat ƀai gơñu ƀu thâo pơkă ôh.
  Ƀing gơñu ƀu pha brơi tơlơi djơ̆ găl kơ ƀing tơhrit ôh,
   laih anŭn ƀing gơñu kŏn pơgang brơi tơlơi găl kơ ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă lơi.
  29Hiư̆m ngă, Kâo ƀu khŏm pơkơhma̱l hĭ ƀing ană plei anŭn yuakơ tơlơi anŭn ôh hă?
   Hiư̆m ngă, Kâo pô ƀu khŏm rŭ nua
  ƀơi sa boh lŏn čar kar hăng anŭn ôh hă?”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  30“Tơlơi hơƀak drak laih anŭn kơtuă biă mă
   hơmâo truh laih amăng anih lŏn anŭn tui anai:
  31Ƀing pô pơala laĭ lui hlâo khul tơlơi ƀlŏr,
   ƀing khua ngă yang pơtô tui hăng tơlơi gơñu pô kiăng,
   wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing gih, jing ană plei Kâo, khăp kơ hơdră jơlan anŭn.
  Samơ̆ hơget tơlơi ƀing gih či ngă tơdang tơlơi truh sat anŭn truh lĕ?