6

Nau Tâm Rmal Ƀon Yêrusalem Jêh Ri Phung Yuda

1Ơ phung kon sau Benjamin, du krap hom, luh bơh tâm nklang ƀon Yêrusalem gay dơi geh nau đăp mpăn. Uh hom nŭng tâm ƀon Têkôa, jêh ri n'hao hom du ntil ndơ tâm nal ta ƀon Bêt Hakêrem, yorlah nau mhĭk tât tă bơh dor, jêh ri nau mhĭk nây ăn tât nau ƀư rai toyh ngăn. 2Gâp mra ƀư rai bu druh ueh reh jêh ri nơm bu njê, kon druh ƀon Siôn. 3Phung rmăk biăp ndrel ma phung biăp khân păng mra văch lơh ƀon Siôn; khân păng ƀư ntŭk rmak văr jŭm păng, ăp nơm mra sa gơ̆ ntŭk bu prăp ma păng. 4"Ndrăp hom nau tâm lơh đah păng! Dâk hăn hom! ăn he rduh lơh dôl nklang bôl nar! Rêh ni ngăn! Nar lĕ vet, yorlah gui n'hâm bri mhaơ hŏ jong jêh! 5Dâk hom ăn he rduh dôl măng, jêh ri ƀư rau ngih hađăch păng! 6Yorlah Yêhôva ma phung tahan lah pô aơ: "Kăl lơi tơm si ƀon Siôn; jêh ri n'hao mpêr gay ƀư ma Yêrusalem! Aơ yơh ƀon toyh, dơi dơn nau bu tâm rmal; tâm păng bêng âk nau bu tŭn jot. 7Nâm bu ntu dak prăp dak tu mhe luh, tâm ban pô nây lĕ ƀon Yêrusalem prăp nau ƀai păng. Nau djơh mhĭk jêh ri nau bu ƀư rai bu tăng tâm nklang păng; nau ji kuet jêh ri nau sôt rmanh gŭ pa năp gâp ƀaƀơ. 8Njrăng hom, Ơ ƀon Yêrusalem, iăt hom nau ntĭm nti, klach lah gâp ƀư rlăng ma may, gâp njêng ma bri neh may jêng rngol, mâu geh bunuyh gŭ." 9Yêhôva ma phung tahan lah pô aơ: "Bu mra dônh mban lĕ rngôch bunuyh hôm e klen tâm bri Israel, nâm bu du huê pĕ play kriăk ƀâu. Nto hom ti pĕ play păng, nâm bu bunuyh pĕ play kriăk ƀâu ta n'gĭng nây lĕ." 10Ma mbu moh gâp mra ngơi jêh ri mbơh, gay khân păng gŭ iăt? Aơ, tôr khân păng bu nsêt jêh khân păng mâu dơi tăng. Aơ, nau Yêhôva ngơi jêng ndơ djôt nau rak suai ma khân păng, khân păng mâu maak ma nau ngơi nây ôh. 11Yor ri gâp bêng ma nau Yêhôva nuih, gâp mâu hôm dơi nkân nau ji nuih nây ôh. Nkhŭt hom nau nây ma phung kon se tâm trong sâng jêh ri ma phung buklâu ndăm tâm ban lĕ; yorlah bu mra nhŭp lơi ur nđâp ma sai, phung gân toyh nđâp ma phung ranh ngăn. 12Ngih vâl khân păng mra pha bu êng, mir ba jêh ri ur khân păng ăt ndrel ma nây; yorlah ti gâp mra yơr ma phung gŭ tâm bri nây." Yêhôva lah. 13"Yorlah tâm phung khân păng, ntơm bơh phung dŭt jê̆ n'ho tât phung dŭt toyh, ăp nơm khân păng kơnh sa kao nau sa pôn nsiăn, jêh ri kôranh nơm mbơh lor nđâp kôranh ƀư brah ƀư nau ndơm da dê. 14Khân păng ƀư bah ntŭk sôt phung ƀon lan gâp djê-djê̆ dơm, khân păng lah: 'Đăp mpăn! Đăp mpăn! ƀiălah mâu geh nau đăp mpăn ôh. 15Khân păng prêng lĕ tơlah khân păng ƀư geh nau bu ntêh rmot? Mâu, khân păng mâu prot prêng ôh; mâu mâp saơ muh măt chăng yor ma nau prêng. Yor nây khân păng chalôt ndrel phung hŏ chalôt jêh. Tơlah gâp tâm rmal, khân păng mra tâm n'glưh Yêhôva lah. 16Pô aơ Yêhôva lah: "Gŭ hom êp meng trong jêh ri kâp uănh, joi ôp ma trong ơm nây, ta ntŭk trong nau sŏng, jêh ri chuat hom ta nây, pôri khân may mra geh nau rlu ma huêng khân may. Ƀiălah khân păng plơ̆ sĭt lah pô aơ: "Hên mâu ŭch njŏ trong nây ôh,' 17Gâp hŏ dơm jêh phung gak chiă uănh khân may, lah: 'Rkêng tôr iăt hom bâr nŭng!' Ƀiălah khân păng plơ̆ lah:
 'Phung hên mâu mra gŭ iăt ôh.'
18Yor nây iăt hom, ơ lĕ rngôch ntil mpôl bunuyh lam bri neh ntu, ơ phung tâm rƀŭn, mbơh ngăn, moh nau mra tât ma khân păng.
19Iăt hom, Ơ neh ntu!
 Aơ, gâp leo nau mhĭk tât ma phung ƀon lan aơ, nâm bu ntit play mbơh ma nau khân păng gŭ mĭn, yor khân păng mâu ŭch iăt nau ngơi gâp, jêh ri hŏ lơi jêh nau vay gâp.
20Moh nau khlay ma gâp nau khân păng su dak ƀâu kah bơh bri Sêba, mâu lah ndơ nhhơr ƀâu kah bơh bri ngai! Mpa ƀư brah khân may nhhơr mpa gŭch gâp mâu dơn ôh, mpa khân may ƀư brah ăt mâu ƀư maak ma gâp lĕ." 21Pôri yơh Yêhôva lah pô nây. Aơ, gâp mra dơm panăp phung ƀon lan aơ, ndơ ăn khân păng chêh prah; phung mbơ̆ nđâp phung kon ndrel n'grŭp mra chêh prah ta nây, phung chiau meng jêh ri mĭt jiăng mra rai lôch.
22Pô aơ nau Yêhôva lah:
 Aơ, du phung ƀon lan bơh bri dor, du bri dak toyh dâk nkra nau tâm lơh tă bơh ntŭk ngai lơn ta neh ntu aơ.
23Khân păng djôt na jêh ri tak,
 khân păng jêng phung janh ƀai mâu geh nau yô̆ ôh; nteh khân păng chuat hăn jêng nâm dak lêng rbuh; khân păng ncho seh, khân păng dăp mbor nâm bu tahan tâm lơh ŭch tâm rdâng đah may; Ơ kon bu ur ƀon Siôn!"
24Hên tăng lư jêh nau nây, ti hên hươi jêng ra ai jêh; nau rngot tât ma hên jêh, nau ji vănh nâm bu ur ji deh hŏ rduh ran tât ma hên.
25Lơi ta luh ta mir ôh, mâu lĕ chuat nsong n'gŏ trong; yorlah phung rlăng đao dau, geh nau klach văr jŭm njônh pŭng.
26Ơ phung kon bu ur ƀon lan gâp, nsoh hom ao dŭr jêh ri lâng bêch tâm ŭnh buh; nhĭm vơl, nđor khĭt nâm bu roh du huê kon bu klâu kon dul, nhĭm vơl ma nau rngot ngăn ngên; yorlah phung ƀư rai mra dăch tât ma he ma nau ndrŏt.
27"Gâp hŏ njêng may du huê bunuyh ƀư rlong jêh ri rlong uănh phung ƀon lan gâp, gay ma may dơi gĭt năl jêh ri sek uănh trong khân păng.
28Lĕ rngôch khân păng vay tâm rdâng, hay ngơi nau nchơt, khân păng dăng nâm bu kông jêh ri loih, khân păng ƀư nau tih hâu ngăn ngên. 29Nuh bu puh dŭt dăng, ndrak lêk đah ŭnh; khân păng kret đŏng ăt sĭt pô nây mâu khlay ôh. Yorlah bunuyh ƀai ăt hôm e mâu hŏ dơi ƀư ngroh lơi ôh. 30Bu ntơ ma khân păng prăk djah, yor lah Yêhôva chalơi jêh khân păng.