8

1Yawmsaub has tas, “Lub swjhawm ntawd tej vaajntxwv huv Yuta tej pob txhaa, hab Yuta cov thawj tej pob txhaa, cov pov thawj tej pob txhaa hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tej pob txhaa, hab cov tuabneeg huv Yeluxalee tej pob txhaa yuav raug muab rhu huv tej qhov ntxaa lug, 2hab luas yuav muab ua rw quas sua cuab nub cuab hli hab tej nub qub sau nruab ntug huvsw, yog tej kws puab nyam hab puab teev tam, yog tej kws puab moog lawv hab nrhav hab pe hawm. Yuav tsw muaj leejtwg muab tej pob txhaa hov sau ua ke lossws muab faus, yuav nyob sau npoo aav yaam le tej quav tsaj txhu. 3Tsev tuabneeg phem nuav txhua tug kws tseed tshuav nyob rua huv txhua lub chaw kws kuv lawv puab moog hov yuav nyam tuag heev dua le nyam caj sa nyob.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav.

Kev txhum hab kev rau txem

  4“Koj ca le has rua puab tas,
   ‘Yawmsaub has le nuav tas,
   Thaus leejtwg qaug nwg txawm tsw sawv lug le lov?
  Yog leejtwg yuam kev lawm
   nwg yuav tsw rov lug le lov?
  5Ua le caag haiv tuabneeg nuav kws yog Yeluxalee
   tswv ntawm kuv lawm tsw rov lug ib txhws le?
  Puab tsw tso tej kev daag ntxag tseg,
   puab tsw yeem rov qaab lug.
  6Kuv tig ntsej ncuv noog,
   tassws puab has tsw tseeb.
  Tsw muaj ib tug yuav ntxeev dua sab
   ntawm nwg txujkev phem es yuav has tas,
   “Kuv tau ua daabtsw lawm?”
  Txhua tug nyag yuam kev taug nyag txuj lawm,
   ib yaam nkaus le tug neeg dha too hauv quas li rua huv tshaav rog.
  7Txawm yog daav npoj yaa sau ntuj
   los tseed paub caij paub nyoog,
   txawm yog nquab taug hab luv hab us dej dawb
  los tseed tuaj lawv le puab lub caij lub nyoog.
   Tassws kuv haiv tuabneeg tsw paub tej kws Yawmsaub qha.

  8“ ‘Mej yuav has tau le caag tas,
   “Peb muaj tswvyim hab peb muaj Yawmsaub txuj kevcai”?
  Tassws, saib maj, cov tub sau ntawv kws tsw ncaaj txhais teg
   tub muab txuj kevcai sau ntxeev ua lug daag lawm.
  9Cov tuabneeg muaj tswvyim yuav raug txaaj muag,
   puab yuav poob sab nthaav
   hab raug muab nteg coj moog.
  Puab tsw leeg yuav Yawmsaub tej lug,
   es puab muaj tug tswvyim twg?
  10Vem le nuav kuv yuav muab puab tej quaspuj rua lwm tug yuav,
   hab muab puab tej teb rua cov kws tuaj txeeb tau,
  tsua qhov taag nrho tej nyuas miv tuabneeg
   moog txug tug kws ua luj kawg
  los txhua tug ua lub sab hlub
   xaav tau tej kws lug ntawm kev ua tsw ncaaj,
  tsw has cov xwbfwb cev Vaajtswv lug hab cov pov thawj
   los txhua tug kuj daag ntxag huvsw.
  11Puab tau khu kuv haiv tuabneeg lub kav txhaab luj
   ib qho nyuas miv miv xwb,
  puab has tas, “Muaj kev thaaj yeeb, muaj kev thaaj yeeb,”
   tassws tub tsw muaj hlo le.
  12Thaus puab ua tej kws qas vuab tsuab
   puab txaaj muag lov?
  Puab tsw paub txaaj muag le lauj!
   Tub tsw ntaiv puab lub plhu le.
  Vem le ntawd puab yuav qaug
   rua huv plawv cov kws tub qaug taag lawm.
  Thaus kuv rau txem rua puab, puab yuav puam tsuaj.
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  13Yawmsaub has tas,
   Thaus kuv yuav qaws puab, kuj pum tas
  tsob txwv maab tsw muaj txwv
   hab tsob txwv cua tsw muaj txwv.
  Txawm yog cov nplooj kuj ntsws qhuav taag lawm,
   hab tej kws kuv tub pub rua puab kuj pluj taag lawm.’ ”

  14“Ua le caag peb nyob tuabywv?
   Peb ca le sau zog ua ke lug,
  peb ca le moog rua huv tej moos kws muaj ntsaa loog ruaj khov,
   hab puam tsuaj taag rua hov ntawd,
  tsua qhov Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv
   tub npaaj ca rua peb puam tsuaj
  hab tub muab dej muaj taug rua peb haus,
   vem yog peb tau ua txhum rua Yawmsaub.
  15Peb vaam quas ntsoov yuav tau kev thaaj yeeb,
   tassws tsw tau ib qho zoo hlo le,
  peb vaam quas ntsoov lub swjhawm kws khu kuas mob zoo,
   tassws tsuas yog ntswb txujkev txhawj kev ntshai xwb.
  16Nov yeeb ncuab tej neeg tshuab paa huv lub moos Ntaaj tuaj,
   lub tebchaws kuj tseeg quas nkawg
  vem yog nov puab tej txwv neeg lub suab hee.
   Puab tuaj muab lub tebchaws
   hab txhua yaam kws nyob huv noj nqog taag,
  tsw has lub nroog hab tej tuabneeg
   kws nyob huv huvsw.”
  17“Saib maj, kuv saamswm tso ib co naab muaj taug
   lug rua huv plawv mej,
  yog tej naab muaj taug
   kws ua khawv koob rua los tsw seej le
  mas tej naab hov yuav tum mej.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

Yelemi quaj txug Yeluxalee hab Yuta

  18Kuv txujkev quaj ntsuag luj heev khu tsw tau le,d
   kuv lub sab mob heev.
  19Ca le noog kuv cov tuabneeg tug ntxhais lub suab quaj
   thoob plhawv lub tebchaws txhua qhov has tas,
  “Yawmsaub tsw nyob huv Xi‑oo lov?
   Xi‑oo tug vaajntxwv tsw nyob rua huv lov?”
  Yawmsaub teb tas, “Ua caag puab pe tej txoov daab,
   hab pe lwm haiv tuabneeg tej daab zwg ua rua kuv chim?”
  20Puab has tas, “Tub dhau lub caij hlais
   hab dhau lub caij ntuj qhua
   los peb tseed tsw tau dim.”
  21Vem kuv cov tuabneeg tug ntxhaise muaj qhov txhaab
   kuv lub sab txhad le ua kav txhaab,
  kuv quaj ntsuag hab txujkev poob sab nthaav
   ntsab tau kuv lawm.
  22Tsw muaj tshuaj khu mob huv Kile‑a lov?
   Tsw muaj Kws tshuaj nyob hov ntawd lov?
  Yog le ntawd, ua caag khu tsw tau
   kuv cov tuabneeg tug ntxhais rov zoo le qub?