Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Yôêl
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yehudah
Hrơi čih: Năng ai kơplăh wăh rơnuč rơnŭk rơtuh tal tơjuh hăng akŏ rơnŭk rơtuh tal rơma Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng laih anŭn tơlơi bơni hiam či truh ƀơi ƀing ană plei Yehudah kơnơ̆ng tơdơi kơ tơlơi phat kơđi laih anŭn tơlơi kơhma̱l.

 Ƀiă biă mă yơh ƀing arăng thâo krăn kơ pô pơala Yôêl laih anŭn arăng ƀu thâo rơđah ôh hơbĭn ñu hơmâo hơdip laih. Samơ̆ năng ai ñu čih rai sŏp hră amăng rơnŭk kơplăh wăh tal rơma ƀôdah tal pă̱ rơnŭk rơtuh (5-4 H.K.), jing amăng rơnŭk dêh čar ƀing Persia git gai wai lăng. Yôêl pơruai glaĭ kơ tơlơi kơsung rai huĭ hyưt mơ̆ng tơpul kơtop laih anŭn tơlơi kơƀah ia prŏng amăng lŏn čar Palestin. Amăng hơdôm tơlơi truh anŭn, ñu ƀuh gru kơnăl kơ hrơi Khua Yang či rai, anŭn jing hrơi mông tơdang Khua Yang či pơkơhma̱l hĭ ƀing hlơi pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi kiăng tơpă hơnơ̆ng Ñu yơh. Pô pơala Yôêl ăt pơrơđah kơ tơlơi Khua Yang iâu mơthưr ƀing ană plei Ñu kiăng kơ kơhma̱l, laih anŭn tơlơi Ñu ƀuăn rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ hăng bơni hiam kơ ƀing ană plei Ñu. Tơlơi yom pơphan amăng sŏp hră anai jing tơlơi Ơi Adai ƀuăn pơkiaŏ rai Yang Bơngăt Ñu ƀơi ƀing đah rơkơi, đah kơmơi laih anŭn ƀơi ƀing hlak ai ƀing tha rơma kar kaĭ yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi khe̱ng mơ̆ng tơpul kơtop (1:1–2:17)
Tơlơi ƀuăn kơ tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ (2:18-27)
Hrơi Khua Yang (2:28–3:21)