2

Klei Y-Yôna Wah Lač

1 Leh anăn Y-Yôna wah lač kơ Yêhôwa Aê Diê ñu mơ̆ng tian kan, 2lač:
  “Kâo iêu kơ Yêhôwa hlăm klei knap mñai kâo,
   leh anăn ñu lŏ wĭt lač leh kơ kâo.
  Mơ̆ng tian Ƀuôn Phung Djiê kâo ur,
   leh anăn ih hmư̆ leh asăp kâo.
  3Kyuadah ih hwiê kâo leh hlăm anôk êlam,
   ti krah êa ksĭ,
  leh anăn êa guôm jŭm dar kâo.
   Jih jang êlah êa leh anăn êa poh yă ih găn leh ti dlông kâo.
  4Hlăk anăn kâo lač, ‘Arăng hwiê kâo leh mơ̆ng anăp ih;
   ƀiădah ăt kâo srăng lŏ dlăng kơ sang yang doh jăk ih.’
  5Êa hriê guôm păt čiăng bi mdjiê kâo,
   anôk êlam dôk jŭm dar kâo;
   kŭl păn boh kŏ kâo.
  6Kâo trŭn leh kơ tur čư̆,
   giê kal lăn kđăl ti dlông kâo hlŏng lar.
  Ƀiădah ih kdjŏng mă leh klei hdĭp kâo mơ̆ng Ƀăng Êlam,
   Ơ Yêhôwa Aê Diê kâo.
  7Tơdah mngăt kâo hwăt leh hlăm lam kâo,
   kâo hdơr kơ Yêhôwa;
  leh anăn klei kâo wah lač truh leh kơ ih
   hlăm sang yang doh jăk ih.
  8Phung mpŭ kơ rup yang amâo yuôm
   hngah klei sĭt suôr.
  9Ƀiădah kâo srăng bi mni kơ ih,
   kâo srăng myơr mnơ̆ng ngă yang kơ ih;
  ya klei kâo ƀuăn leh kâo srăng bi sĭt.
   Klei bi mtlaih kbiă hriê mơ̆ng Yêhôwa!”
10Snăn Yêhôwa mtă kơ kan leh anăn gơ̆ ô̆ hĕ Y-Yôna ti lăn thu.