2

Giô-na cầu nguyện trong bụng cá

1Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. 2Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 3Ông nói:
  “Con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va
   Thì Ngài đã trả lời cho con
  Từ trong bụng âm phủ, con kêu la
   Thì Ngài đã nghe tiếng con.
  4Ngài đã ném con xuống vực sâu
   Nơi đáy biển,
  Và dòng nước lớn bao bọc lấy con.
   Tất cả những lượn sóng và ba đào của Ngài
   Đều phủ quét trên con.
  5Con than thở: ‘Con đã bị ném khỏi trước mắt Ngài;
   Dù vậy, con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài.’
  6Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn con;
   Vực sâu vây lấy con bốn bề;
   Rong rêu vấn vít đầu con.
  7Con đã xuống đến chân nền các núi;
   Đất đã cài then nó trên con đời đời.
  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,
   Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố!
  8Khi linh hồn con mòn mỏi trong con
   Thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va
  Và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài,
   Vào tận trong đền thánh Ngài.
  9Những kẻ chăm sự hư không giả dối
   Thì lìa bỏ sự thương xót của mình.
  10Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ
   Mà dâng tế lễ cho Ngài;
  Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện.
   Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!”
11Đức Giê-hô-va phán với con cá và nó nhả Giô-na ra trên đất khô.