4

Klei Y-Yôna Amâo Mơak Ôh leh anăn Klei Aê Diê Pap

1Ƀiădah klei anăn amâo bi mơak kơ Y-Yôna ôh, leh anăn ñu ngêñ. 2 Ñu wah lač kơ Yêhôwa, lač: “Kâo kwưh kơ ih, Ơ Yêhôwa, amâo djŏ hĕ klei anei kâo lač leh êjai kâo ăt dôk hlăm čar kâo? Kyuanăn yơh kâo ruăt đuĕ nao kơ čar Tarsis; kyuadah kâo thâo ih jing Aê Diê thâo ngă jăk, thâo pap, amâo djăl ăl ôh, bŏ hŏng klei jăk, leh anăn bi mlih klei mĭn amâo ngă klei jhat ôh. 3 Kyuanăn ară anei, Ơ Yêhôwa, kâo kwưh kơ ih, bi mdjiê kâo bĕ, kyuadah jăk hĭn kâo djiê mơh hŏng dôk hdĭp.” 4Yêhôwa lŏ wĭt lač, “Tơdah ih ăl, jing djŏ mơ̆?”
5Leh anăn Y-Yôna kbiă mơ̆ng ƀuôn prŏng, dôk gŭ ti ngŏ ƀuôn, leh anăn tinăn ñu ngă sa boh pưk kơ ñu pô. Ñu dôk ti gŭ êyui gơ̆, tơl ñu ƀuh ya srăng truh kơ ƀuôn anăn. 6Leh anăn Yêhôwa Aê Diê brei sa hruĕ kmŭn čăt, leh anăn brei gơ̆ dlông pam ti dlông Y-Yôna, čiăng mâo êyui ti dlông boh kŏ ñu, čiăng bi mtlaih ñu mơ̆ng klei ñu êgah êmăn. Snăn Y-Yôna mơak êdi kyua hruĕ kmŭn anăn. 7Ƀiădah tơdah truh aguah, Aê Diê brei sa drei hluăt kriêt ƀơ̆ng hĕ hruĕ kmŭn anăn, snăn gơ̆ dliu hĕ. 8Tơdah yang hruê ƀlĕ, Aê Diê brei angĭn hlơr mơ̆ng ngŏ thut, leh anăn yang hruê hơr ti dlông boh kŏ Y-Yôna tơl ñu hwăt. Leh anăn ñu akâo čiăng djiê, kyuadah ñu lač, “Jăk hĭn kơ kâo djiê mơh hŏng dôk hdĭp.” 9Ƀiădah Aê Diê lač kơ Y-Yôna, “Tơdah ih ăl kyua hruĕ kmŭn anăn, jing djŏ mơ̆?” Ñu lač, “Jing djŏ yơh tơdah kâo ăl, ăl tơl djiê.” 10Yêhôwa lač, “Ih pap kơ hruĕ kmŭn ih amâo tuôm pla, kăn ih tuôm brei ñu čăt rei. Gơ̆ čăt sa mlam, leh anăn gơ̆ rai tuč hlăm sa mlam mơh. 11Amâo jing djŏ hĕ kâo pap kơ ƀuôn Niniwơ, ƀuôn prŏng anăn, hlăm ƀuôn anăn mâo êbeh kơ sa êtuh dua pluh êbâo čô amâo thâo klei mdê kngan hnuă hŏng kngan điâo ôh, leh anăn msĕ mơh mâo lu hlô mnơ̆ng.”