Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai
Hrơi čih: Ƀu thâo krăn ôh, samơ̆ Yôb pô năng ai hơdip amăng rơnŭk ƀing ama ơi adon
Atŭt akŏ: Sŏp hră rơgơi anai kơñăm laĭ glaĭ kơ tơlơi tơña Ơi Adai jing Ơi Adai tơpă hơnơ̆ng mơ̆n thâo amăng tơlơi bơngač kơ abih bang tơlơi hơdip phara phara, kar hăng tơlơi hơdip gleh tơnap mơnuih mơnam.

Sŏp hră Yôb jing tơlơi ră ruai kơ sa čô mơnuih hiam klă tŭ tơlơi tơnap rŭng răm rai hĭ abih bang yơh, anŭn jing tơlơi ñu rơngiă hĭ abih ƀing ană bă ñu, mŭk dram ñu laih anŭn tŭ ruă nuă hăng tơlơi ruă tơnap biă mă. Giŏng anŭn, amăng klâo tơlơi pơhiăp pơruai pơdôi anŭn, pô čih hră anai pơrơđah kơ tơlơi hiư̆m ƀing gơyut gơyâo Yôb laih anŭn Yôb pô pơlaĭ kơ hơdôm tơlơi truh tơnap anŭn. Hơnăl tuč, Ơi Adai pô yơh, jing Pô hrih pơjing kơ abih bang djuai mơnơ̆ng, jing črăn yom pơphan amăng tơlơi pơrơklah anŭn, pơrơđah brơi kơ Yôb.
 Ƀing gơyut gơyâo Yôb pŏk pơblang kơ tơlơi Yôb tŭ ruă nuă anŭn tui hăng tơlơi phiăn ƀing ană plei anŭn đaŏ yơh, yuakơ ƀing gơñu pơmĭn, Ơi Adai bơni hiam kơ ƀing hiam klă laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing sat ƀai, tui anŭn yơh, tơlơi ruă nuă Yôb tŭ anŭn kiăng laĭ kơ tơlơi ñu hơmâo ngă soh laih yơh. Samơ̆ gah kơ Yôb ƀu djơ̆ tui hăng anŭn ôh, ñu laĭ ñu ƀu năng ôh tŭ tơlơi pơkơhma̱l prŏng prin kar hăng anŭn, yuakơ ñu juăt ngă hiam klă laih anŭn hơdip hơdơ̆ng tơpă hơnơ̆ng. Ñu ƀu dưi thâo hluh ôh kơ tơlơi hiư̆m Ơi Adai brơi tơlơi truh sat kar hăng anŭn truh ƀơi ƀing mơnuih hiam klă kar hăng ñu pô, laih anŭn ñu khĭn pơgăl hăng Ơi Adai yơh. Yôb ƀu lui hĭ ôh tơlơi ñu đaŏ kơnang kơ Ơi Adai, samơ̆ ñu kiăng biă mă pơrơđah tơlơi tơpă ñu ƀơi anăp Ơi Adai laih anŭn kiăng kơ hơmâo glaĭ tơlơi pơpŭ pơyom kơ ñu pô jing sa čô mơnuih hiam klă.
 Ơi Adai ƀu laĭ glaĭ kơ tơlơi Yôb tơña ôh, samơ̆ Ñu laĭ glaĭ kơ tơlơi Yôb đaŏ kơnang kơ Ñu laih anŭn pơrơđah lu khul rup pơdôi tơlơi dưi mơyang rơgơi kơhơnâo Ñu yơh kơ Yôb. Giŏng anŭn, Yôb pơluă gŭ ñu pô ƀơi anăp tơlơi Ơi Adai thâo hluh rơgơi prŏng prin yơh, laih anŭn kơhma̱l hĭ hơdôm boh hiăp hil nač tă tăn ñu hơmâo pơhiăp laih yơh.
 Hơdôm khul boh hiăp klah čŭn čih pioh kơ tơlơi hiư̆m Ơi Adai hơmâo rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ tơlơi hơdip Yôb kar hăng hlâo adih laih anŭn đĭ kơyar lu hloh kơ hlâo adih mơ̆n. Ơi Adai ƀuăh kơ ƀing gơyut gơyâo Yôb yuakơ ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôh kơ tơlơi tơnap rŭng Yôb tŭ anŭn. Kơnơ̆ng hơjăn Yôb yơh thâo krăn sĭt Ơi Adai jing Pô prŏng prin hloh kơ ƀing mơnuih pơkŏn juăt đaŏ kơnang kơ hlơi Ơi Adai jing yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơruai hlâo (1:1–2:13)
Yôb hăng ƀing gơyut gơyâo ñu (3:1–31:40)
  1. Yôb pơhiăp brŏk (3:1-26)
  2. Tơlơi pơhiăp pơruai blung hlâo (4:1–14:22)
  3. Tơlơi pơhiăp pơruai tal dua (15:1–21:34)
  4. Tơlơi pơhiăp pơruai tal klâo (22:1–27:23)
  5. Tơlơi pơhiăp bơni hơơč kơ tơlơi rơgơi (28:1-28)
  6. Tơlơi Yôb pơhiăp hơnăl tuč (29:1–31:40)
Tơlơi Elihu pơhiăp (32:1–37:24)
Khua Yang laĭ glaĭ kơ Yôb (38:1–42:6)
Tơlơi pơruai klah čŭn (42:7-17)