10

Y-Yôp Lŭng Nter Rngot Yor Nau Rêh Ni Păng

1"Gâp lĕ dĭl jêh ma nau rêh gâp; gâp mra nkoch mpơl lĕ nau gâp
 rêh ni; gâp mra ngơi ma nau
 rngot ngăn ngên tâm nuih n'hâm gâp.
2Gâp mra lah ma Brah Ndu pô aơ:
  Lơi ta kơp ôh gâp lĕ jêng tih jêh;
 ăn gâp gĭt moh nau may tâm dun đah gâp.
3may lĕ saơ jêh hĕ nau khlay dôl may tŭn jot gâp, ŭch tâm rmot ma kan ti may nơm ƀư, jêh ri nchrang ăn phung ƀai mĭn ŭch ƀư?
4May geh măt nâm bu bunuyh lĕ?
 May saơ nâm bu du huê bunuyh saơ lĕ?
5Nar may gŭ rêh nâm bu nar bunuyh gŭ rêh lĕ?
 Mâu lah năm may gŭ rêh nâm bu năm bunuyh lĕ?
6Mâm dĭng may sek uănh nau kue gâp, jêh ri joi nau tih gâp,
7nđâp tơlah may gĭt jêh ma gâp mâu geh ôh nau tih, jêh ri
 mâu geh ôh nơm dơi tâm rklaih gâp tă bơh ti may?
8Ti may rhăk mon tât dơi jêng gâp;
 Jêh ri aƀaơ may plơ̆ ƀư rai gâp đŏng!
9Ăn may kah gĭt may hŏ mon jêh gâp ma neh uk; jêh ri may mra mplơ̆ lĕ gâp ma ndruyh neh?
10Mâu hĕ di may kêt nkhŭt gâp nâm bu dak toh ndrôk,
 jêh ri ƀư kŏt gâp nâm bu ƀănh dak toh ndrôk?
11May ăn gâp geh ntâu jêh ri nglay puăch, jêh ri pêng gâp sŏk nting tâm ƀăr đah rse suan.
12May ăn ma gâp nau rêh jêh ri nau rŏng răp jăp;  jêh ri may chiă uănh hŏ king prăp jêh huêng gâp. 13Ƀiălah nđâp geh nau nây kađôi lĕ,
 may pôn ndâp lĕ nau nây tâm nuih n'hâm may,
 gâp gĭt nau aơ jêng nau may ŭch ƀư:
14Tơlah gâp ƀư tih, may kâp rmiăng
 ma gâp, jêh ri lơi yô̆ ôh nau kue gâp.
15Tơlah gâp jêng djơh mhĭk,
  di ngăn ma gâp rêh ni!
 Tơlah gâp gŭ ngao sŏng srăng,
 kŏ mâu dơi lĕ n'gơr bôk kalơ,
  yorlah gâp bêng ma nau prêng,
 jêh ri mĭn saơ nau rêh ni gâp.
16Tơlah gâp jêng sưr, may mra tĭng v pănh gâp tâm ban bu pănh du mlâm
 yau mŭr, jêh ri mpơl ma gâp nau brah may khlay ngăn ngên.
17May ƀư ăn mhe tay nau may ŭch ƀư ma gâp, jêh ri ntop n'hao nau nđêh nji ma gâp; may leo phung tahan mhe tâm lơh đah gâp.
18"Mâm dĭng may ngluh gâp tă trôm ndŭl me gâp?
  Ueh lơn ăn gâp khĭt rngăt, lơi ăn hôm măt bu saơ gâp!
19Ri mơ, gâp mra jêng tâm ban bu mâu mâp deh ôh bơh ndŭl me gâp; bu leo ro rlet tâm môch!
20Mâu hĕ di ma nar gâp gŭ rêh jêng djê̆ lê̆? Pônây, Hơi Kôranh Brah;
 Lơi hôm ƀư ôh ma gâp, gay ăn gâp dơi geh djê̆ lê̆ nau bonh leng.
21Ê lor ma gâp hăn tâm ntŭk ngo klĕng
 jêh ri nau khĭt yot, tă bơh ntŭk nây gâp mâu mra plơ̆ sĭt đŏng ôh,
22ma bri dak rngot rvê jêh ri geh nau uh ah, mâu geh nau ang ôh kanŏng nau ngo vêt vê.