10

1Tôi đã chán đời,
Cho tôi tự do than phiền,
Nói lời cay đắng tự trong tim.
2Con sẽ thưa với Chúa,
Xin đừng phạt con,
Khi chưa nêu rõ lý do.
3Có lợi gì cho Chúa,
Mà áp bức khinh khi con,
Là công trình Chúa sáng tạo,
Trong khi mưu đồ kẻ ác,
Lại được Chúa ban ơn
4Không lẽ Chúa dùng mắt thịt
Để thấy như người trần?
5Phải chăng đời Chúa ngán,
Như tháng năm loài người?
6Nên Ngài truy gian ác,
Tìm kiếm tội lỗi con?
7Dù Chúa biết con vô tội,
Không ai giải thoát con khỏi tay Ngài.
8Tay Chúa đã tạo nắn ra con
Nay Ngài lại đang tâm hủy diệt.
9Xin Chúa nhớ, Ngài tạo con bằng bụi đất,
Nay bắt con về với đất bụi sao?
10Chúa đổ con chảy dài như sữa
Rồi làm đông đặc như phô mát sao?
11Chúa bọc con bằng da thịt
Kết chặt bằng xương gân,
12Chúa cho con mạng sống, tình thương
Tay Thần hựu khiến tâm linh vững chắc.
13Chúa giấu những điều này trong lòng
Con biết là Ngài có dụng ý.
14Con phạm tội, Chúa liền ghi nhớ,
Và khước từ tha thứ khoan dung
15Nếu con làm ác, thật khốn cho con,
Dù con thiện lành, cũng không dám ngước mặt,
Chỉ thấy toàn nhục nhã, đớn đau.
16Nếu con đứng lên, Chúa sẽ vồ con như sư tử,
Dùng sức mạnh Ngài trừ diệt con.
17Đối lại con, Chúa luôn dùng bằng chứng mới,
Gia tăng cơn giận,
Đem quân hùng mạnh hãm đánh con.
18Vậy sao Chúa để con lọt lòng mẹ
Không cho chết, chẳng mắt nào nhìn thấy?
19Được vậy con đã khỏi sống trên đời,
Từ lòng mẹ đi luôn xuống mộ phần
20Ngày còn lại của đời con rất ngắn
Xin để yên cho con được an thân,
21Trước khi xuống cõi tối tăm,
Để không bao giờ trở lại.
22Vào xứ tối đen, hỗn loạn
Ánh sáng cũng đen như bóng tối.