10

  1“Tôi chán sống, cho nên tôi phải kêu ca không ngần ngại;
   Tôi phải nói vì tôi bực dọc.
  2Tôi sẽ thưa cùng Thượng Đế: Xin đừng bắt lỗi tôi
   xin cho tôi biết tại sao Ngài nghịch tôi.
  3Ngài có vui sướng khi làm khổ tôi không?
   Ngài không lo cho tôi vốn là công trình của tay Ngài sao?
   Ngài có vui về âm mưu kẻ ác chăng?
  4Ngài có mắt và thấy như loài người không?
  5Ngày của CHÚA có ngắn ngủi như ngày của con người,
   và năm của Ngài ngắn như năm của con người không?
  6CHÚA tìm điều ác tôi đã làm,
   và lùng kiếm tội lỗi tôi.
  7Ngài biết tôi không có lỗi gì,
   nhưng không ai cứu tôi thoát khỏi quyền lực của Ngài.
  8Tay CHÚA nắn và dựng nên tôi.
   Chẳng lẽ CHÚA quay trở lại và diệt tôi sao?
  9Xin nhớ rằng Ngài nắn tôi
   như đất sét.
   Bây giờ không lẽ Ngài khiến tôi trở về bụi đất lại?
  10Ngài tạo tôi trong bụng mẹ tôi,
   như phó mát ra từ sữa.
  11Ngài mặc da thịt cho tôi;
   khâu tôi lại cùng với xương và bắp thịt.
  12Ngài ban cho tôi sự sống và tỏ ra lòng nhân từ Ngài,
   và chăm sóc, trông nom đời tôi.
  13Nhưng trong lòng Ngài có các chương trình khác.
   Tôi biết nó nằm trong trí Ngài.
  14Nếu tôi phạm tội, Ngài sẽ trông chừng tôi
   và không bao giờ tha thứ cho tôi.
  15Nếu tôi có tội thì số phận tôi
   sẽ vô cùng kinh khủng!
   Dù cho tôi có lý đi nữa, tôi cũng không dám ngước đầu lên.
   Tôi đầy tủi nhục và chỉ nếm biết đau khổ.
  16Nếu tôi ngước đầu lên, Ngài sẽ săn tôi như sư tử
   và dùng quyền năng kinh khiếp đè trên tôi.
  17Ngài đưa các nhân chứng mới ra nghịch tôi,
   và gia tăng cơn giận Ngài cùng tôi.
   Đạo quân CHÚA tung ra nghịch tôi.
  18Vậy tại sao Ngài để tôi ra đời làm gì?
   Ước gì tôi đã chết trước khi có người nào thấy tôi.
  19Ước gì tôi không bao giờ sống,
   nhưng được đưa ngay xuống mồ khi vừa mới chào đời.
  20Chuỗi ngày ngắn ngủi của tôi gần kết thúc.
   Xin cho tôi yên để tôi có thể hưởng được một giây phút an vui.
  21Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lìa đời;
   không bao giờ trở lại từ vùng đen tối ảm đạm,
  22từ đất của đêm tăm tối nhất, từ xứ bi thảm và hỗn loạn,
   nơi mà ánh sáng chỉ là bóng tối thôi.”