10

  1Kuv ntxub kuv txujsa,
   kuv yuav tsw tswj kuv tej lug ywg le,
   kuv yuav has kuv tej kev ab sab.
  2Kuv yuav has rua Vaajtswv tas,
   Tsw xob rau txem rua kuv,
  thov koj qha kuv paub tas
   ua caag koj tawm tsaam kuv.
  3Koj pum zoo quab yuam kuv
   hab saib tsw taug tej kws yog koj txhais teg ua lov,
  hab pum zoo rua
   cov tuabneeg phem tej tswvyim lov?
  4Koj muaj qhov muag yaam le tuabneeg xwb lov?
   Koj pum yaam le tuabneeg pum lov?
  5Koj noob nyoog zoo ib yaam le
   tuabneeg noob nyoog lov,
  hab koj tej xyoo zoo ib yaam le
   tuabneeg xyoo xwb lov?
  6Es koj yuav tshawb nrhav kuv tej kev txhum
   hab nrhav kuv lub txem.
  7Koj yeej paub tas kuv tsw txhum
   hab tsw muaj leejtwg cawm kuv dim
   ntawm koj txhais teg.
  8Koj txhais teg puab hab tswm kuv,
   tassws nwgnuav koj tig rov qaab
   muab kuv ua puam tsuaj.
  9Thov koj ncu tas koj puab kuv
   yaam le puab aav nplaum,
  mas koj yuav tso kuv rov moog
   ua moov aav dua lov?
  10Koj tsw tau muab kuv nchuav lug
   yaam le cov kua mig lov,
  hab tsw ua rua kuv khov
   yaam le cov nyuj mig nkoog lov?
  11Koj muab nqaj hab tawv lug qhwv kuv,
   hab koj muab pob txhaa hab leeg
   txuas ua kuv lub cev.
  12Koj pub txujsa
   hab txujkev hlub kws ruaj khov rua kuv,
   hab saib xyuas tsom kwm kuv tug ntsuj plig ca.
  13Tassws tej yaam nuav
   koj muab zais ca rua huv koj lub sab,
   kuv paub tas yeej yog lawv le koj lub sab.
  14Yog kuv ua txhum koj yeej saib ntsoov kuv,
   hab tsw tso kuv dim kuv txujkev txhum le.
  15Yog kuv ua phem,
   kuv yeej yuav raug kev txom nyem.
  Tassws yog kuv ncaaj nceeg
   kuv tseed tsaa tsw taug kuv lub taubhau,
  tsua qhov kuv raug txaaj muag kawg
   hab saib ntsoov kuv tej kev txom nyem nyuaj sab.
  16Hab yog kuv tsaa kuv taubhau,
   koj yuav lawv kuv yaam le tsuv ntxhuav,
   hab rov ua txujci phemfwj dua tawm tsaam kuv.
  17Koj nrhav timkhawv tshab tum kuv dua,
   hab tsaav koj txujkev chim rua kuv heev dua,
   hab koj coj tub rog tshab tuaj tawm tsaam kuv.

  18“Ua caag koj tso kuv tawm huv lub plaab lug?
   Kheev yog kuv tuag ua ntej kws luas yuav pum kuv,
  19hab zoo yaam le kuv tsw tau yug lug
   hab tub raug coj huv plaab moog
   txug lub qhov ntxaa lawm.
  20Kuv lub caij lub nyoog
   tsawg tsawg le los tsw yog?
  Thov ca kuv nyob kuv ib leeg
   sub kuv txhad zoo sab mivntswv,
  21ua ntej kws kuv tsw tau moog rua lub chaw
   kws kuv tsw rov lug le lawm,
  yog moog rua lub tebchaws
   kws muaj duab tsaus hab tsaus ntuj quas nti,
  22yog lub tebchaws tsaus dub quas ncab
   ntxhuv quas nyo, kws qhov kaaj
   kuj zoo yaam nkaus le qhov tsaus.”