10

Yopv Gorngv Tin-Hungh Zoux Maiv Baengh Fim

  1“Yie youx haic yie nyei maengc,
   yie ziouc sueih jienv gorngv yie nyei naanc zingh.
   Yie hnyouv gu'nyuoz kouv ziouc oix gorngv aqv.
  2Yie oix gorngv mbuox Tin-Hungh, maiv dungx dingc yie maaih zuiz.
   Tov bun yie hiuv meih weic haaix diuc caux yie nzaeng.
  3Meih zeix mienh aengx mangc piex
   meih nyei buoz zeix daaih nyei ga'naaiv,
   yaac ceng orqv mienh nyei za'eix,
   naaiv deix sic meih haiz horpc nyei fai?
  4Meih nyei m'zing hnangv baamh mienh nyei m'zing fai?
   Meih buatc hnangv baamh mienh buatc fai?
  5Meih nyei hnoi hnangv baamh mienh nyei hnoi fai?
   Meih nyei hnyangx yaac hnangv mienh nyei hnyangx fai?
  6Hnangv naaic meih cingx daaih lorz yie zoux dorngc nyei sic,
   aengx zimh lorz yie nyei zuiz,
  7maiv gunv meih hiuv duqv yie maiv maaih dorngc nyei dorngx,
   yaac maiv maaih haaix dauh njoux yie biaux ndutv meih nyei buoz-ndiev.

Yopv Gorngv Tin-Hungh Mangc Ninh, Oix Mietc Ninh

  8“Meih nyei buoz nanv yie, zeix yie cuotv daaih,
   ih zanc meih daaux nqaang daaih oix mietc yie.
  9Tov jangx jienv meih longc ba'naih nie zeix yie,
   meih corc oix bun yie nzuonx benx nie-mbung fai?
  10Meih dox yie cuotv daaih hnangv nyorx,
   aengx bun yie gitv daaih hnangv nyorx-hmei-ngaengc maiv zeiz?
  11Meih longc ndopv caux orv benx lui bun yie zuqv,
   yaac longc mbungv caux jaan daaux jienv.
  12Meih bun yie maaih maengc ziangh
   yaac ziepc zuoqv nyei hnamv yie.
   Meih yaac longx-longx nyei beu jienv yie nyei maengc.
  13“Mv baac naaiv deix sic meih bingx jienv yiem hnyouv,
   yie yaac hiuv duqv naaiv se meih nyei za'eix aqv.
  14Se gorngv yie baamz zuiz meih mangc jienv yie.
   Meih zungv oix dingc yie nyei zuiz, maiv bungx guangc.
  15Se gorngv yie zoux orqv, yie zuqc kouv aqv.
   Se gorngv yie zoux horpc, yie cau maiv jiez m'nqorngv.
  Yie za'gengh! nyaiv nzengc,
   yaac mangc jienv yie ganh nyei kouv naanc.
  16Se gorngv yie bouh yie ganh faaux,
   meih zunc yie hnangv sienh zunc nor.
   Meih aengx zoux mbuoqc horngh nyei sic hoic yie.
  17Meih aengx jaa liepc zorng-zengx mienh daaih gox yie,
   yaac jaa qiex jiez yie.
   Meih dorh siang-jun-baeng tiuv jienv mborqv yie.

Yopv Tov Tin-Hungh Bungx Nqoi Ninh Weic Zuqc Ninh Aav Lamh Daic

  18“Tin-Hungh aah! Meih weic haaix diuc dorh yie cuotv maa nyei ga'sie?
   Feix duqv yie daic ndaangc mienh nyei m'zing buatc yie,
  19ziouc hnangv maiv maaih jiex yie,
   se yiem maa nyei ga'sie mingh taux zouv mi'aqv.
  20Yie ziangh seix nyei hnoi-nyieqc zoqc haic maiv zeiz?
   Tov bungx yie ganh yiem, bun yie duqv deix njien-youh
  21ndaangc yie mingh maiv nzuonx nyei dorngx,
   se mingh yiemh gen, mapv hmuangx nyei deic-bung.
  22Naaiv norm deic-bung se hmuangx haic, lunc nzengc,
   yiem wuov nyei njang yaac hmuangx mi'aqv.”