10

Y-Yôp Krao Ênguôt Kyua Klei Knap Mñai Ñu

  1“Kâo bi êmut snăk kơ klei hdĭp kâo;
   kâo srăng blŭ bi êdah jih klei knap mñai kâo;
   kâo srăng blŭ kơ klei ênguôt ktrŏ hlăm ai tiê kâo.
  2Kâo srăng lač kơ Aê Diê, Đăm yap kâo jing soh leh ôh;
   brei kâo thâo si ngă ih bi tăng hŏng kâo lĕ.
  3Ih ƀuh klei tŭ dưn mơ̆ êjai ih ktư̆ juă kâo,
   čiăng bi êmut kơ bruă kngan ih ngă,
   leh anăn mtrang brei klei phung ƀai mĭn čiăng ngă?
  4Ih mâo ală kđeh mnuih mơ̆?
   Ih thâo ƀuh msĕ si sa čô mnuih ƀuh mơ̆?
  5Hruê ih dôk hdĭp msĕ si hruê mnuih dôk hdĭp mơ̆?
   Amâodah thŭn ih dôk hdĭp msĕ si thŭn mnuih dôk hdĭp mơ̆
  6tơl ih ksiêm klei wê kâo,
   leh anăn duah klei soh kâo,
  7wăt tơdah ih thâo leh kơ kâo amâo mâo soh ôh,
   leh anăn amâo mâo pô ôh dưi bi mtlaih kâo mơ̆ng kngan ih?
  8Kngan ih mmuôn leh anăn mjing kâo leh;
   leh anăn ară anei ih wir ngă čiăng bi rai kâo mơ̆?
  9Hdơr bĕ kơ ih mjing kâo leh hŏng lŭ;
   leh anăn ih srăng lŏ bi wĭt kâo kơ bruih lăn mơ̆?
  10Amâo djŏ hĕ ih hlĭng tuh kâo msĕ si êa ksâo,
   leh anăn bi êkŏ kâo msĕ si ƀêñ êa ksâo?
  11Ih brei kâo mâo klĭt leh anăn kđeh,
   leh anăn mñam kâo mbĭt hŏng klang leh anăn aruăt.
  12Ih brei leh kơ kâo klei hdĭp leh anăn klei khăp sĭt suôr;
   leh anăn ih kiă kriê mgang pioh leh mngăt kâo.
  13Ƀiădah, ih mâo klei čiăng hgăm hlăm ai tiê ih,
   kâo thâo sĭt klei anei jing klei ih čiăng ngă:
  14tơdah kâo ngă soh, ih kăp dlăng kơ kâo,
   leh anăn amâo pap ôh kơ klei wê kâo.
  15Tơdah kâo jing ƀai, knap mñai yơh kơ kâo!
   Tơdah kâo jing kpă ênô, kâo amâo dưi kngưr boh kŏ kâo ôh,
  kyuadah kâo bŏ hŏng klei hêñ,
   leh anăn ƀuh klei knap mñai kâo.
  16Tơdah kâo jing mgao, ih srăng tiŏ mnah kâo msĕ si arăng tiŏ mnah sa drei êmông gu,
   leh anăn hŏng bruă myang yuôm bhăn ih lŏ ngă kơ kâo.
  17Ih lŏ mdưm lu klei bi sĭt čiăng ngă kơ kâo,
   leh anăn bi mđĭ klei bi knap kâo;
   ih ba phung kahan mrâo bi blah hŏng kâo amâo mâo mdei.

  18Si ngă ih brei kâo kbiă leh mơ̆ng tian amĭ kâo?
   Jăk hĭn kâo djiê hĕ êlâo arăng dưi ƀuh kâo,
  19mơ̆ng tian amĭ kâo arăng ba kâo kơ msat,
   leh anăn kâo jing msĕ si arăng amâo tuôm kkiêng ôh.
  20Amâo djŏ hĕ hruê kâo dôk hdĭp jing ƀiă?
   Đăm ngă kơ kâo ôh, čiăng kâo dưi mâo ƀiă klei bi juh
  21êlâo kâo nao kơ čar ênguôt leh anăn mmăt kpal,
   mơ̆ng anôk anăn kâo amâo srăng lŏ wĭt ôh,
  22kơ čar ênguôt leh anăn mâo klei rŭng răng,
   amâo mâo klei mngač ôh, knŏng klei mmăt tĭt.”